جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده 53 مکرر به قانون خدمت وظیفه
عمومی اضافه می شود:
ماده 53 مکرر - در صورتی که افسران سپاهی انقلاب در حین انجام خدمات زیر
پرچم مرتکب عملی شوند که کمیسیون متشکل از:
الف - معاون فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی .
ب - مدیر کل سپاه مربوط.
ج - دادستان ارتش یا معاون قضایی او.
د - دادستان دادگاه اداری وزارتخانه مربوط.
ه - رییس اداره یا مسئول امور انضباطی سپاه مربوط.
آن را خلاف شئون و خصال افسری تشخیص دهد به پیشنهاد کمیسیون مزبور گزارشی
به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران تقدیم و پس از تصویب
در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی درج و تا درجه سربازی تنزیل درجه داده
می شوند.
تخلفات درجه داران سپاهی انقلاب در مواردی که مستلزم تنزیل درجه می باشد در
کمیسیونی با شرکت نمایندگان مقامات مذکور در ماده فوق مطرح و پیشنهادات
کمیسیون با تصویب معاون فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی قابل اجرا خواهد
بود.
افسران و درجه داران سپاهی انقلاب در صورت تنزیل درجه بقیه خدمت را با حقوق
و مزایای درجه جدید انجام خواهند داد و هر گاه به پایین تر از گروهبان
سومی تنزیل درجه یابند برای انجام بقیه خدمت به یکی از پادگانهای نظامی
معرفی خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 4/12/1353 در جلسه روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :