جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به بند ب ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش
اضافه می شود.
تبصره - هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا
اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، مرتکب علاوه بر
مجازات مقرر در این بند محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه های
دوره تحصیلی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 4/12/1353 در جلسه روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :