جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه مشتمل بر یک مقدمه و هفت
ماده که در تاریخ 6 تیر ماه 1353 (27 ژوئن 1974) بین نمایندگان مختار دو
دولت در پاریس به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن
داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1/10/1353 در جلسه روز دوشنبه اول اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه همکاری علمی - فنی و صنعتی برای استفاده صلح جویانه از
نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
نظر به اینکه استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی برای بشریت حائز کمال
اهمیت است .
نظر به اینکه ایران مایل است به صنایع اتمی تسلط یابد.
نظر به اینکه دولت ایران و دولت فرانسه مایلند دامنه همکاری خود را در
زمینه استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی گسترش دهند.
دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف
و دولت جمهوری فرانسه از طرف دیگر نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:
ماده اول - با رعایت احترام به تعهدات بین المللی متقابل خود - ایران و
فرانسه در تمام زمینه های مربوط به استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی به
همکاری وسیع علمی - فنی و صنعتی مبادرت خواهند نمود.
ماده دوم - ایران و فرانسه در زمینه آموزشی افراد و ایجاد اساس و شرایط
تهیه و تحویل هر نوع تجهیزیات و تاسیسات همکاری فنی به عمل خواهند آورد.
نحوه این همکاری به موجب موافقتنامه های ویژه تعیین خواهد شد.
ماده سوم - ایران و فرانسه همچنین امکان انجام اقدامات مشترک را چه در
زمینه تحقیقاتی و چه در زمینه صنعتی مورد مطالعه قرار خواهند داد.
ماده چهارم - این همکاری بین ایران و فرانسه ناظر به هدفهای ذیل است :
1 - تاسیس یک مرکز تحقیق و توسعه اتمی در ایران .
طرح ریزی و سازمان دادن و ایجاد این مرکز با تشریک مساعی هر دو کشور عملی
خواهد گردید.
2 - تربیت متخصص ایرانی - در این مورد دولت فرانسه ایجاد دوره های
کارآموزی و شرکت در دوره های عملی در فرانسه و توسعه موسسات ویژه را در
ایران در نظر خواهد گرفت بدین منظور یک موافقتنامه کلی و کنوانسیونهای
خاص با کمیساریای انرژی اتمی و سازمان برق فرانسه منعقد خواهد گردید.
3 - بر طبق پروتکل اولین اجلاس کمیسیون مشترک وزرای ایران و فرانسه مربوط
به همکاری اقتصادی مورخ 19 بهمن 1352 برابر 8 فوریه 1974 طرفین تصمیم
گرفتند که اقدامات لازم را برای تحویل ظرفیت برق اتمی تا قدرت 5000 مگاوات
از طرف فرانسه به ایران معمول دارند.
صنایع فرانسه تحویل نیروگاههای اتمی کامل از نوع آب سبک را به قدرت 900
الی 1000 مگاوات به ایران پیشنهاد خواهد کرد و نخستین واحد از این نوع
باید با توجه به الزامات مربوط به ساختمان تاسیسات و تولید و انتقال
نیروی برق در ایران در کوتاهترین مهلت ممکن به کار افتد.
در مورد کیفیت و ایمنی و اولویت اجرا دولت فرانسه تضمینهای لازم را به
دولت ایران خواهد داد و بدین منظور سازمانهای تخصصی خود را ملزم خواهد
داشت که همان امکاناتی را که برای ایجاد چنین تاسیساتی در فرانسه وجود
دارد در اختیار ایران بگذارد.
موسسات دولتی فرانسه هر نوع خدمات مورد نیاز را در اختیار موسسات ایرانی
مربوط قرار خواهد داد.
4 - در مورد تامین سوخت نیروگاههای اتمی ایران نسبت به موارد ذیل توافق
حاصل گردید.
در مورد اورانیوم طبیعی فرانسه برای ایجاد یک صنعت ملی در ایران مساعدت
لازم را خواهد نمود.
امکان اجرای طراحهای مشترک ایران و فرانسه در کشورهای ثالث مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .
فرانسه متعهد می شود در صورت لزوم در آغاز امر نیازمندیهای ایران را از
لحاظ اورانیوم طبیعی برآورده سازد.
در مورد غنی کردن اورانیوم فرانسه متعهد می شود در مرحله اول نیازمندیهای
ایران را با انتقاد قراردادهایی که مدت آنها معین خواهد گردید رفع نماید.
از جانب دیگر ایران و فرانسه امکانات لازم برای دسترسی مستقیم ایران به
این صنعت را مورد بررسی قرار خواهد داد.
در مورد سایر فعالیتهای مربوط به مواد سوختی (ساخت و حمل و نقل و تصفیه
مجدد...) اقدامات مشابهی معمول خواهد گردید. در بدو امر فرانسه متعهد
می شود خدمات لازم را تامین کند و همزمان با آن ترتیب لازم برای اینکه ایران
در آینده فعالیت های مزبور را در دست گیرد داده خواهد شد.
5 - با توجه به اهمیت بسیاری که رآکتورهای فوق زاینده به خصوص به منظور
کمک به استقلال ملی از لحاظ انرژی دارند ایران و فرانسه نحوه های همکاری
ممکن را در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند داد.
6 - همکاری نزدیک ایران و فرانسه در زمینه شیرین کردن آب شور با استفاده
از نیروی اتم و نیز در زمینه استفاده از نیروگاههای اتمی کوچک بلافاصله
تحت بررسی قرار خواهد گرفت .
7 - ایران امکاناتی را که در زمینه ساختن کشتی های تجارتی اتمی به خصوص
کشتی های نفتکش در فرانسه حاصل گردیده بلافاصله مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده پنجم - این موافقتنامه برای مدت 15 سال انعقاد یافته است و خود به
خود برای دوره های پنج ساله قابل تمدید است مگر آنکه یکی از دولتین یک سال
قبل از انقضای مدت ، پیش آگهی فسخ تسلیم نماید. حکومت های دو کشور در مورد
توسعه و شعاع عمل این همکاری به طور منظم مشورت خواهند نمود.
ماده ششم - این موافقتنامه و نیز تمام ترتیبات تکمیلی که در اجرای مقررات
آن تنظیم گردد با توافق مشترک طرفین قابل تغییر و اصلاح است .
ماده هفتم - هر یک از طرفین متعاهد با رعایت تعهدات بین المللی متقابل
خویش انجام تشریفاتی را که طبق قوانین داخلی خود برای لازم الاجرا شدن این
موافقتنامه ضروری است به طرف دیگر ابلاغ خواهد نمود.
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد گردید.
در تاریخ 6 تیر ماه 1353 برابر با 27 ژوئن 1974 در دو نسخه به زبانهای
فارسی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن متساویا معتبر می باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده منضم به قانون موافقتنامه
همکاری برای استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری فرانسه می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :