جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - لایحه تفریغ بودجه سال 1350 کل کشور که ارقام آن از حیث
وصولی از محل منابع درآمد عمومی بالغ بر یکصد و شصت و سه میلیارد و نهصد
و یازده میلیون و پنجاه و چهار هزار و نود ریال و نود و سه دینار (93
/163911054090) و از حیث هزینه قطعی از محل درآمدهای مزبور و مانده سال
قبل یکصد و سی و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و
هشتاد و یک هزار و چهارصد و نود ریال و ده دینار(10/137685281490 ریال ) و
پیش پرداخت دستگاهها موضوع ماده 77 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دی ماه
1349 مبلغ بیست و سه میلیارد و سیصد و سه میلیون و یکصد و هشتاد و سه
هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال (23303183573 ریال ) و بابت مانده نزد
دستگاههای مربوط که به موجب قوانین و مقررات خاص به سال بعد منتقل شده
مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و پانصد و سی و دو هزار و نهصد و چهل و هشت
ریال و نود و پنج دینار (95/938532948 ریال ) است و صحت آنها به تایید و
تصدیق دیوان محاسبات رسیده است تصویب می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 8/2/1354، در جلسه روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :