جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده 1 - در اجرای بند ب ماده 4 قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعی کشور جدول پایه حقوق ماهانه مستخدمین شاغل خدمات علمی و
تحقیقاتی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین می گردد:


تبصره 1 - ضریب جدول مربوط به پایه حقوق مزبور دویست و پنجاه ریال
(250) تعیین می شود و هر گاه به سبب افزایش هزینه زندگی در ارقام مربوطه
به پایه و ضریب جدول حقوق مستخدمین رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات
عالی علمی دولتی تغییری حاصل شود ارقام پایه و ضریب حقوق موضوع این
مقررات نیز به همان نسبت افزایش می یابد و مابه التفاوت آن از تاریخ اجرای
تغییر مذکور از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت می باشد.
تبصره 2 - مراتب استاد پژوهش - رهبر پژوهش - پژوهشیار و پژوهشگر به
ترتیب معادل مراتب استاد - دانشیار - استادیار و مربی در هیات های آموزشی
و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی با رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیل
سازمان تحقیقات کشاورزی مصوب 8/5/1353 می باشد.
ماده 2 - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی شاغل خدمات علمی و
تحقیقاتی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به ترتیبی که در ماده 78
قانون استخدام کشوری و تبصره های آن مقرر است تعیین می گردد.
ماده 3 - تا زمانی که تبصره 3 ماده یک مقررات مربوط به پایه حقوق و
حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی
دولتی مصوب 28 فروردین ماه 1353 کمیسیونهای علوم و آموزشی عالی و استخدام
و دارایی مجلسین در مورد کسر مابه التفاوت تغییر ضریب پایه حقوق از
فوق العاده مخصوص اجرا می شود در مورد مشمولین این مقررات نیز بهمان ترتیب
عمل خواهد شد.
مقررات فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره به استناد بند (ب ) ماده /4 قانون
تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای امور
اقتصادی و دارایی ، امور استخدام و سازمان های اداری ، علوم و آموزش عالی و
کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی در جلسات 20 و 22 و 28 اسفند ماه
1353 به ترتیب در جلسات بیست و هفتم فروردین ماه و دوم و بیست و یکم و
بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب
کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و علوم و آموزش عالی و امور استخدام و
امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است .
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :