جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


ماده واحده - لایحه تفریغ بودجه سال 1349 کل کشور که ارقام آن از حیث
وصولی از محل درآمد عمومی بالغ بر یکصد و بیست و یک میلیارد و یکصد و چهل
و سه میلیون و ششصد و شصت هزار و دویست و بیست و پنج ریال و چهل دینار
(40/121143660225 ریال ) و از حیث هزینه از محل درآمد مزبور و سایر
امکانات مالی خزانه و مانده سال قبل بالغ بر یکصد و بیست و چهار میلیارد
و سیصد و پانزده میلیون و هفتاد و شش هزار و ششصد و هشتاد و پنج ریال و
هشتاد دینار (80/124315076685 ریال ) و مانده نزد دستگاههای مربوط که به
سال بعد انتقال یافته مبلغ چهار صد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و سی و سه
هزار و هشتصد و شصت و چهار ریال و نود دینار (90/467733864) ریال است و
صحت آن مورد تایید و تصدیق دیوان محاسبات می باشد تصویب می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 8/2/1354، در جلسه روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :