×

برگزاری جلسه دادرسی برای قرائت صورتجلسه معاینه محلی الزامی نیست

برگزاری جلسه دادرسی برای قرائت صورتجلسه معاینه محلی الزامی نیست

برگزاری-جلسه-دادرسی-برای-قرائت-صورتجلسه-معاینه-محلی-الزامی-نیست-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
27- درست است ماده 439آئین دادرسی مدنی مقررداشته که صورت معاینه محل درمجلس دادرسی خوانده شودتااگرطرفین توضیحات شفاهی نسبت بمعاینه داشته باشندبدهندولی ممکن است بنظردادرس این ماده ناظربصورتی بوده که پس ازمعاینه محلی دادگاه خودرامحتاج به تشکیل جلسه دانسته باشد امابه استغناءاوتشکیل جلسه وکافی بودن مذاکرات وعدم احتیاجی بخواستن توضحات تشکیل جلسه بنظردادرس لغووعبث بوده وبه این ملاحظه اعلام ختم دادرسی درمحل معاینه وتحقیقات که درحقیقت بااختیاری که امین صلح در تعیین محل رسیدگی داردبموقع وهمان جلسه رسیدگی محسوب ومسئله نظری است .
حکم شماره -3694-22 اردیبهشت 1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3694

تاریخ تصویب : 1324/02/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.