جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت جنگ مجاز است از هنرجویان آموزشگاههای حرفه ای و
هنرجویان هنرستانهای کشور به منظور تامین کادر تخصصی و فنی ارتش شاهنشاهی
داوطلبان واجد شرایط استخدام در ارتش شاهنشاهی را انتخاب و با اخذ تعهد
خدمت برابر مقررات کمک هزینه تحصیلی ماهانه به شرح ذیل به آنان پرداخت
نماید:
الف - هنرجویان آموزشگاههای حرفه ای به ترتیب زیر:
سال اول 1000 ریال
سال دوم 1250 ریال
سال سوم 1500 ریال
ب - هنرجویان هنرستانهای کشور به ترتیب زیر:
سال اول 1750 ریال
سال دوم 2000 ریال
سال سوم 2250 ریال
سال چهارم 2500 ریال
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه
شنبه 6 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :