جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین ایران و استرالیا مشتمل بر یک
مقدمه و سیزده ماده که در تاریخ 25 سپتامبر 1974 (3/7/1353) در کانبرا به
امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 25/1/1354، در جلسه روز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه فرهنگی بین ایران و استرالیا
ایران و استرالیا نظر به علاقه ای که به تحکیم روابط دوستی بین کشورهای خود
دارند و به منظور توسعه همکاری فیمابین در زمینه های آموزشی و علمی و
فرهنگی و اجتماعی به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - دو کشور به منظور آشنایی بیشتر اتباع خود با فرهنگ و تمدن
یکدیگر در راه توسعه مناسبات فرهنگی فیمابین اهتمام خواهند نمود.
ماده 2 - دو کشور نحوه همکاری در زمینه های آموزش و ادبیات و موسیقی و
تئاتر و هنر و علوم و سایر فعالیتهای آموزشی را مورد بررسی قرار خواهند
داد.
ماده 3 - هر یک از دو کشور از طریق مبادله کتب و نشریات فرهنگی و ترجمه
آنها تشکیل نمایشگاههای علمی و هنری و صنایع دستی و ایراد سخنرانی و
تشکیل سمینار و ترتیب جشن جهت اجرای موسیقی و هنرهای نمایشی و استفاده از
رادیو و تلویزیون و سایر وسائل ارتباطی - علاقمندی و آشنایی نسبت به فرهنگ
و تمدن دیگری را ترغیب خواهند نمود.
ماده 4 - هر یک از دو کشور می تواند با موافقت دیگری در سرزمین او موسسات
فرهنگی تاسیس و نگاهداری نماید.
ماده 5 - هر یک از دو کشور به منظور تحصیل و کارآموزی و انجام تحقیقات در
موسسات آموزشی و فرهنگی خود اقدامات لازم را برای اعطای بورس به اتباع
کشور دیگر مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده 6 - دو کشور - طبق شرایط و مقرراتی که نسبت به آن توافق خواهند نمود
- بازدید و مبادله استادان دانشگاه و سایر کارمندان آموزشی و محققان و
معلمان مدارس و کارشناسان فنی و دانشجویان و اعضای انجمنهای فرهنگی را
ترغیب خواهند نمود.
ماده 7 - هر یک از دو کشور - طبق قوانین و مقررات مربوطه داخلی تسهیلات
لازم را در سرزمین خود جهت اتباع کشور دیگر برای بازدید آنها از موزه ها -
و آثار تاریخی و کتابخانه ها و موسسات فرهنگی - فراهم خواهد کرد. دو کشور
مبادله اطلاعات مربوط به امور باستانشناسی را تشویق خواهند نمود.
ماده 8 - دو کشور به منظور کمک به تفسیر و تعیین ارزش درجات علمی و
گواهینامه های تحصیلی و در صورت اقتضا گواهینامه های حرفه ای - در امر
مبادله اطلاعات مربوط به استانداردها و پیشرفت های حاصله در نظام های آموزشی
خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده 9 - هر یک از دو کشور تسهیلات لازمه را برای افرادی که توسط مقامات
کشور دیگر به منظور تعلیم در موسسات فرهنگی و فنی و علمی او معرفی می شوند
فراهم خواهند آورد.
ماده 10 - دو کشور مبادله بازدید هیات های آموزشی و فرهنگی و مطبوعاتی و
تیم های ورزشی و اعضا سازمانهای دانشجویی را تشویق خواهند نمود.
ماده 11 - هر یک از دو کشور جهانگردی توسط اتباع کشور دیگر را در سرزمین
خود تشویق خواهد نمود.
ماده 12 - دو کشور مبادرت به تشکیل کمیسیونی جهت اجرای مقررات این
موافقتنامه خواهند نمود. این کمیسیون مرکب از نمایندگان هر یک از دو کشور
به تعداد مساوی خواهد بود و هر دو سال یک بار متناوبا در تهران و کانبرا
تشکیل خواهد شد.
ماده 13 - موافقتنامه حاضر از تاریخی که دو دولت انجام تشریفات قانونی و
سایر اموری را که برای لازم الاجرا شدن آن ضروری است به اطلاع یکدیگر برسانند
به مرحله اجرا در خواهد آمد.
موافقتنامه حاضر 180 روز پس از تاریخی که هر یک از دو دولت تمایل خود را
مبنی بر خاتمه بخشیدن به آن کتبا از مجرای دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام
نمایند فسخ خواهد گردید.
بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوعه خود دارای
اختیارات لازمه می باشند موافقتنامه حاضر را امضا نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید و هر
دو متن متساویا معتبر می باشند.
به تاریخ سوم مهر ماه 1353
از طرف ایران از طرف استرالیا
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده منضم به قانون موافقتنامه
فرهنگی بین ایران و استرالیا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :