جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده 1 - مواد روان گردان به موادی گفته می شود که در فهرست های
چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است . وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون
مواد مخدر سازمان ملل متحد می تواند در فهرستهای چهارگانه مذکور با تصویب
هیات وزیران تجدید نظرنموده و مراتب را به وسیله روزنامه رسمی کشور
شاهنشاهی و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید.
این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الرعایه خواهد
بود.
ماده 2 - وزارت بهداری مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره یک ضمیمه
این قانون را منحصرا برای تحقیقات علمی و یا مصارف پزشکی تهیه و یا وارد
نموده و طبق آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین خواهد رسید
به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمان های تحقیقی و پزشکی دولتی و یا
وابسته به دولت و یا سازمانهای تحقیقی و پزشکی دیگری که صلاحیت آنها از
طرف دولت تایید شده باشد قرار دهد.
ماده 3 - هر کس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا
برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالما وارد یا نگاهداری
یا حمل نماید حسب مورد به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:
الف - برای ساختن حبس دائم .
ب - برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنایی درجه یک از سه تا
15 سال .
ج - برای وارد کردن بیش از ده (10) گرم حبس دائم و برای ده (10) گرم
یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال .
د - برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (10) گرم حبس
جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی
درجه دو از دو تا ده سال .
تبصره - مواد مذکور ولو اینکه با مواد دیگر مخلوط یا محلول باشد از
نظر مجازات خالص محسوب می شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف
باشد.
ماده 4 - هر کس مواد مندرج در فهرستهای شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این
قانون را بدون اجازه وزارت بهداری به سازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر
ضبط مواد مزبور به حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 5 - سازنده یا واردکننده مجاز مواد مذکور در ماده 4 این قانون
مکلف است قبل از فروش بر چسبی روی بسته بندیهایی که به دست مصرف کننده
می رسد (شیشه ، لوله ، جعبه و نظایر آن ) الصاق نماید که به فارسی نوشته شده
باشد "فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است " عمده فروشان دارو و داروخانه ها
مجاز به عرضه بسته بندیهای مذکور بدون داشتن بر چسب نمی باشند و در صورتی
که بسته بندیهای فوق بدون بر چسب مذکور خارج از محوطه انبار دیده شود
وسیله وزارت بهداری ضبط خواهد شد.
ماده 6 - فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون جز به موسسات درمانی و
عمده فروشی دارو و داروخانه و لابراتوار یا موسسه داروسازی ممنوع است در
صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحه ی از 61 روز تا سه
سال محکوم خواهد شد.
ماده 7 - فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون به مصرف کننده فقط باید
از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشک
می تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد متخلف به حبس جنحه ای از 61
روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 8 - نگاهداری مواد مذکور در ماده 4 این قانون وسیله افراد غیر
مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به حبس
جنحه ای تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 9 - فرآورده های دارویی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده
مندرج در فهرستهای شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون باشند مشمول کلیه
مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود.
تبصره - وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهداری یا حمل مواد مذکور در
ماده 4 این قانون در صورتی که به مقادیر متناسب یا مصارف درمانی شخصی
باشد از شمول کلیه مقررات این قانون معاف خواهد بود.
ماده 10 - انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روان گردان جز در نشریات
پزشکی و دارویی بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است مرتکب به جزای نقدی از
پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 11 - موادی که به موجب این قانون ضبط می شود در اختیار وزارت
بهداری قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رایگان
بیماران برساند و در غیر این صورت معدوم نماید.
ماده 12 - آیین نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت بهداری تهیه و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره و فهرست های ضمیمه آن پس از
تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 22 بهمن ماه 1353 در جلسه روز
دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب
مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


فهرست شماره 1

فهرستهای فوق منضم به قانون مواد روان گردان (پسیکوتروپ ) می باشد،
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :