جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به ماده 52 لایحه قانونی مربوط به اصلاح تشکیلات
دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند ماه 1333 الحاق می شود.
تبصره - عضویت در حزب رستاخیز ملت ایران از شمول این ماده مستثنی است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه
شنبه 23 اردیبهشت ماده 1354 در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :