جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور استفاده از کلیه امکانات آموزشی کشاورزی پراکنده در
واحدهای بخش عمومی و فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت تربیت نیروی انسانی مورد
نیاز امور کشاورزی تا سطح متخصص فنی (تکنیسین ) برای رشته های مختلف
کشاورزی و ایجاد هماهنگی لازم در امر آموزش کشاورزی در سطح مذکور سازمان
به نام سازمان آموزش کشاورزی تشکیل می گردد. سازمان وابسته به وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
ماده 2 - وظایف سازمان عبارت است از:
الف - تشخیص و تعیین نیازها و تهیه و تنظیم برنامه های لازم برای تربیت
نیروی انسانی در بخش خصوصی و عمومی کشاورزی تا سطح متخصص فنی (تکنیسین ).
اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی برای جوابگویی به نیازهای مذکور.
ب - تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت و بلند مدت
برای تربیت معلم و مربی . برنامه های مذکور با نظر وزارت علوم و آموزش عالی
و وزارت آموزش و پرورش تنظیم و حسب مورد اجرا خواهد شد.
ج - آشنا ساختن متخصصان فنی (تکنسین ها) و فارغ التحصیلان موسسات آموزش
عالی داخل و خارج از کشور با برنامه های اجرایی وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی در مراحل مختلف و مناطق کشور.
د - ایجاد و تاسیس مراکز آموزش کشاورزی با توجه به نیازهای کشور به
پیشنهاد رییس سازمان و تصویب شورای عالی .
ه - استخدام متخصصان خارجی برای تربیت کادر آموزشی برابر مقررات
مربوط در صورت لزوم .
تبصره - مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای دوره های
آموزشی که به مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه می انجامد و ضوابط و مقررات آموزشی
وزارت علوم و آموزش عالی برای دوره های فوق دیپلم متوسطه لازم الرعایه است .
ماده 3 - ارکان سازمان عبارت است از:
الف - شورای عالی .
ب - رییس سازمان .
ماده 4 - شورای عالی مرکب از افراد زیر است :
1 - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که ریاست شورا را به عهده خواهد
داشت .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
3 - وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
4 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
5 - وزیر آموزش و پرورش یا معاون او.
6 - وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون او.
7 - سه نفر از مطلعین در امر آموزش کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی که برای سه سال به عضویت شورا تعیین خواهند شد و انتخاب مجدد
آنان بلامانع است .
عضویت شورا افتخاری است .
ماده 5 - وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف : تصویب خط مشی و برنامه های آموزشی سازمان .
ب - تصویب مقررات و آیین نامه های مربوط به برنامه های آموزش کشاورزی و
همچنین مدت و نحوه اجرای تعلیمات مربوط در حدود وظایفی که طبق این قانون
برای سازمان مقرر گردیده است .
ج - تصویب بودجه سازمان .
د - تصویب ضوابط پرداخت کمک هزینه تحصیلی .
ماده 6 - رییس سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و تایید
شورای عالی و با صدور فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می گردد.
انتصاب مجدد رییس سازمان بلامانع است .
تبصره - رییس سازمان بدون حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهد
کرد.
ماده 7 - رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و عزل و نصب
کارکنان و سایر امور استخدامی و همچنین امور مالی و اداری و فنی و آموزشی
سازمان را طبق مقررات و در حدود بودجه و سازمان مصوب انجام خواهد داد و
نمایندگی سازمان را در کلیه مراجع به عهده خواهد داشت .
تبصره - رییس سازمان می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود
را به هر یک از معاونان یا روسای قسمتهای مربوط سازمان تفویض نماید.
ماده 8 - کلیه فعالیتها و موسسات آموزش کشاورزی دولتی تا سطح دیپلم
بنا به تشخیص شورای عالی و تصویب هیات وزیران از تاریخ تصویب این قانون
با اراضی و ساختمانها و تجهیزات و وسائل و اموال و مستخدمین و اعتبارات
مربوط با توافق سازمان برنامه و بودجه به سازمان آموزش کشاورزی منتقل
می گردند.
ماده 9 - تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز سازمان ظرف مدت چهار ماه به
وسیله رییس سازمان تهیه و جهت تصویب شورای عالی تسلیم خواهد شد.
تبصره - تشکیلات سازمان با رعایت مفاد تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام
کشوری به تصویب خواهد رسید.
ماده 10 - اعتبارات سازمان به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد
شد.
ماده 11 - ایجاد مدارس کشاورزی به استثنای مدارس عالی کشاورزی در
سازمانهای دولتی یا بخش خصوصی با رعایت مقررات مربوط منوط به تصویب شورای
عالی سازمان خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی
در جلسه روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه بیست و
نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا
رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :