جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور احداث و توسعه و ترمیم و نوسازی ساختمانهای مدارس
تابع وزارت آموزش و پرورش و تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز آنها و تعیین
معیارها و استانداردهای مطلوب برای تجهیزات مدارس مذکور سازمان نوسازی و
توسعه و تجهیز مدارس کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود در وزارت
آموزش و پرورش تاسیس می گردد.
ماده 2 - وظائف سازمان عبارت است از:
الف - انجام دادن بررسی های لازم برای استقرار مدارس در مناطق مختلف
کشور با توجه به تغییراتی که از نظر مسائل جمعیتی ، اقتصادی و اجتماعی
حاصل می شود.
ب - بررسی و تهیه نقشه های ساختمان مدارس در هر منطقه با توجه به
شرایط اقلیمی و با تایید وزارت مسکن و شهرسازی .
ج - تهیه برنامه برای ساختمان های مدارس .
د - احداث بنای مدارس و توسعه و ترمیم و نوسازی مدارس موجود.
تبصره - سازمان می تواند مباشرت عملیات اجرایی را به شوراهای آموزش و
پرورش مناطق یا کمیسیونهای 3% (ناظر سهم آموزش و پرورش ) موضوع قانون
نظارت در مصرف سهمیه آموزش و پرورش مصوب تیر ماه 1334 محول نماید که طبق
مقررات ناظر بر اعتبارات مربوط عمل شود.
ماده 3 - سازمان دارای شورایی به ریاست وزیر آموزش و پرورش و مرکب از
افراد زیر خواهد بود:
1 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
2 - معاون وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
3 - معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی .
4 - معاون وزارت مسکن و شهرسازی .
5 - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6 - معاونان اداری و مالی و طرح و بررسی ها و یک معاون دیگر وزارت
آموزش و پرورش به انتخاب وزیر آموزش و پرورش .
تبصره - وظایف و اختیارات شورای سازمان در زمینه تعیین خط مشی و
برنامه ها و آیین نامه ها و تشکیلات سازمان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که
به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 4 - رییس سازمان از طرف وزیر آموزش و پرورش منصوب می شود و سمت
دبیر شورا را خواهد داشت .
ماده 5 - سازمان برای انجام دادن وظائف موضوع ماده 2 این قانون طبق
آیین نامه ای که به تصویب شورای سازمان خواهد رسید قراردادهای لازم را
منعقدکرده و بهای خدمات فنی و حق تحقیق و حق مشاوره و حق نظارت را با
رعایت مفاد آیین نامه مذکور پرداخت می کند.
ماده 6 - مقررات استخدامی سازمان با رعایت تبصره ماده 112 قانون
استخدام کشوری به تصویب شورای سازمان خواهد رسید.
ماده 7 - سازمان مشمول حد نصاب مقرر در ماده 37 اصلاحی قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 7/4/1349 نمی باشد.
ماده 8 - کلیه واحدهایی که در وزارت آموزش و پرورش در زمینه فعالیت های
سازمان انجام وظیفه می کنند با اعتبارات و تعهدات و کارکنان آنها با تشخیص
وزیر آموزش و پرورش به سازمان منتقل می شوند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز چهارشنبه 17/2/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :