جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده واحده - به ماده 10 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب 9
/3/1350 یک تبصره و به ماده 12 آن چهار تبصره به شرح زیر اضافه می شود:
الف - تبصره زیر به ماده 10 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد
اضافه می شود:
تبصره - انجام هر نوع تقسیم و افزار و تفکیک مجدد در اراضی موضوع این
قانون با موافقت شهردار پایتخت صورت می گیرد. همچنین نحوه استفاده از
ساختمانهای تجاری و نوع کسب و پیشه در اراضی فوق بدون رضایت حدود صنفی
توسط شهردار پایتخت اعلام می شود و تغییر آن منوط به جلب موافقت قبلی
شهردار پایتخت می باشد. صاحبان کسب و پیشه و تجارت بدون موافقت کتبی
شهردار پایتخت حق تغییر نوع کسب را ندارند. در غیر این صورت شهردار
پایتخت می تواند نسبت به تعطیل آن راسا اقدام نماید.
ب - چهار تبصره به شرح زیر به ماده 12 قانون اجرای برنامه نوسازی
عباس آباد اضافه می شود:
تبصره 1 - شرکت موضوع این ماده با اصول بازرگانی اداره می شود و از
پرداخت هر گونه هزینه اعم از مالیات و حق الثبت معاف می باشد ولی درآمد
ناشی از فعالیت های بعدی شرکت طبق قوانین جاری مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 2 - شهرداری می تواند تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مستحدثات
را که به استناد این قانون تملک نموده طبق قیمت تمام شده شرکت سهامی موضوع
ماده 12 این قانون مشروط بر آنکه تمام سهام آن متعلق به شهرداری باشد
واگذار نماید این واگذاری از پرداخت هر گونه مالیات و حق الثبت و هزینه های
دیگر به استثنای حق التحریر معاف است واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی اعم
از داخلی یا خارجی باید به قیمتی باشد که از طرف سه نفر کارشناس تعیین و
به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد.
تبصره 3 - شرکت مذکور در تبصره (1) در مورد فروش اموال و انجام
معاملات خود با اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و موسسات غیر دولتی از شمول
ماده 9 این قانون و آیین نامه معاملات شهرداری خارج و تابع اساسنامه ای
خواهد بود که به تصویب انجمن شهر و هیات وزیران رسیده باشد.
تبصره 4 - شرکت می تواند برای انجام عملیات موضوع این قانون به تشکیل
شرکتهای فرعی با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی با رعایت
سایر مقررات مبادرت کند مشروط بر اینکه طبق ماده 12 همواره حداقل 51 درصد
از سهام شرکت جدید متعلق به شرکت فوق باشد، اساسنامه اینگونه شرکتها باید
به تصویب انجمن شهر و هیات وزیران نیز برسد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 25 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :