جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده 9 به قانون تشکیل شورای آموزش و
پرورش منطقه ای اضافه می گردد.
ماده 9 - وزارت آموزش و پرورش می تواند در هر یک از سرپرستی های مدارس
ایرانی خارج از کشور شورایی که ترکیب آن به موجب تصویب نامه هیات وزیران
تعیین خواهد شد تشکیل دهد و امور مدارس هر یک از سرپرستیها را از طریق
شورای مذکور بر اساس مقررات قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای
اداره کند.
تبصره - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات هر یک از
سرپرستیهای مدارس ایرانی خارج کشور را که شورای آن تشکیل می شود با موافقت
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اعتبارات مصوب
سال 1354 ادارات مرکزی وزارت آموزش و پرورش کسر و به عنوان کمک در اختیار
سرپرستی مربوط قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 29
/2/1354 در جلسه روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :