جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود لایحه اصلاح پاره ای از مواد
قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و
مواد قانون مجازات عمومی پیوست را بعد از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین اجرا کند و پس از دو سال از تاریخ تصویب ، لایحه نهایی را با اصلاحاتی که ضروری تشخیص داده شود برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره - مصوبات کمیسیونهای مذکور مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده است قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 17/2/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :