جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون الحاق یک تبصره
به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیست
و یکم آبان ماه 1352 در مورد سایر کارکنان غیر نظامی سازمانها و موسسات
تابعه و وابسته وزارت جنگ که مشمول عناوین مندرج در تبصره مزبور نمی باشند
نیز قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 26 فروردین ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :