جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور ایجاد تسهیلات در پیشبرد و توسعه امور عمرانی شهرها
همچنین اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداریها و انجام سایر وظایف و تکالیفی
که در این قانون پیش بینی می شود صندوقی به نام صندوق مشترک شهرداریها
وابسته به وزارت کشور که اختصارا صندوق نامیده خواهد شد تاسیس می گردد.
ماده 2 - صندوق به صورت شرکت سهامی و برابر اصول بازرگانی و طبق
مقررات این قانون اداره می شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و
در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده تابع مقررات مربوط شرکتهای دولتی
و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 3 - مرکز اصلی صندوق تهران است و می تواند در هر جا که لازم بداند
با تصویب مجمع عمومی شعبه تاسیس کند و در صورت اقتضا با تصویب شورا به
یکی از بانکهای دولتی نمایندگی بدهد.
ماده 4 - سرمایه اولیه صندوق یک میلیارد ریال است که به سهام ده هزار
ریالی تقسیم می شود.
ماده 5 - کلیه سهام متعلق به شهرداریها است و از منابع زیر تامین
می گردد:
الف - درآمد موضوع ماده 166 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم .
ب - پنج درصد موضوع آیین نامه مربوط به طرز تقسیم عواید حاصله از
اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای .
ج - کمک دولت به صندوق که همه ساله در بودجه کل کشور منظور می شود.
تبصره 1 - سرمایه صندوق همه ساله میزان هشتاد درصد درآمدی که از منابع
فوق الذکر وصول می گردد افزایش خواهد یافت و بیست درصد باقیمانده برای کمک
بلاعوض به شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از پانزده میلیون ریال تجاوز
ننماید و بر اساس ضوابطی که به تصویب شورا و تایید مجمع عمومی خواهد رسید
بر حسب تقدم و الویت طرحهای عمرانی این قبیل شهرداریها تخصیص داده می شود.
تبصره 2 - سهم هر شهرداری از سرمایه صندوق و افزایش آن بدوا بر اساس
جمعیت استانها و فرمانداریهای کل و سپس به نسبت جمعیت شهرستانهای هر
استان یا فرمانداری کل و بالاخره به تناسب جمعیت شهرهای آن شهرستان تعیین
و تخصیص داده می شود.
تبصره 3 - سهم شهرداریهای جدیدالتاسیس از درآمدی که در سال تاسیس آن
شهرداری به سرمایه صندوق اضافه می شود بر اساس ضوابط مندرج در این قانون
تعیین خواهد شد.
فصل دوم - وظایف و اختیارات صندوق
ماده 6 - وظائف و اختیارات صندوق به شرح زیر است :
الف - اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداریها برای انجام طرحهای عمرانی
و خرید ماشین آلات و تجهیزات لازم طبق مقررات این قانون و آیین نامه های
مربوط.
ب - مطالعه و بررسی طرحهای عمرانی شهری که توسط شهرداریها برای
دریافت وام و یا کمک بلاعوض تهیه شده و به صندوق ارائه می شود.
ج - راهنمایی و ارشاد شهرداریها در زمینه مسائل مالی مربوط به طرح و
همچنین نحوه تهیه طرحهایی که برای دریافت وام و یا کمک بلاعوض ارائه
می گردد.
د - تحصیل وجوه از طریق دریافت وام از بانکها و موسسات اعتباری داخلی
و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور توسعه و امکانات صندوق
و اعطای وام به شهرداریها.
تبصره - صندوق در انجام بررسی های موضوع بند الف و ب این ماده می تواند
از خدمات دفتر فنی وزارت کشور و دفاتر مهندسی استانها و فرمانداریهای کل
استفاده نماید و دفاتر مزبور در این موارد مکلف به همکاری و معاضدت
می باشند.
ماده 7 - صندوق مکلف است هم زمان با تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی
پنج ساله کشور با مطالعه همه جانبه و با همکاری وزارت کشور و سازمان
برنامه و بودجه نسبت به تعیین ضوابط برای اعطای وام به شهرداریها از
منابع مذکور در این قانون که پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذاشته
می شود اقدام نماید.
فصل سوم ارکان صندوق
ماده 8 - ارکان صندوق زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - شورا.
3 - رییس .
4 - حسابرس .
مجمع عمومی
ماده 9 - مجمع عمومی تشکیل می شود از:
1 - وزیر کشور.
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
ریاست مجمع عمومی به عهده وزیر کشور خواهد بود.
ماده 10 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دوبار یک بار در تیر ماه
و یک بار تا آخر اسفند ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و بودجه تشکیل
می گردد جلسات فوق العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی یا به تقاضای رییس یا
حسابرس تشکیل خواهد شد.
صورتمجلس مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق در دفتر مخصوص ثبت و در
مرکز صندوق نگهداری می شود.
تبصره 1 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل
تشکیل آن و دستور جلسه مجمع باید به امضا وزیر کشور برسد و از طرف رییس
صندوق برای اعضای مجمع ارسال شود.
تبصره 2 - اعضا شورا و رییس صندوق و حسابرس بدون داشتن حق رای
می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.
ماده 11 - وظائف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - تصویب بودجه سالانه و خط مشی صندوق .
ب - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق و اظهار نظر
نسبت به گزارش سالانه عملیات صندوق پس از استماع گزارش و نظرات حسابرس
صندوق .
ج - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سود صندوق .
د - انتخاب حسابرس به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
ه - انتخاب رییس صندوق به پیشنهاد وزیر کشور.
و - تعیین حقوق و مزایای رییس صندوق و حسابرس با موافقت شورای حقوق و
دست مزد
ز - اخذ تصمیم درباره اخذ وام از طرف صندوق با رعایت مقررات مربوط.
ح - تصویب سازمان صندوق و آیین نامه های مالی و معاملاتی .
ط - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که از طرف رییس صندوق و یا
شورا پیشنهاد می گردد با رعایت مقررات این قانون .
شورا
ماده 12 - اعضای شورای صندوق عبارت اند از:
1 - یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور.
2 - یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزیر مشاور و
رییس سازمان برنامه و بودجه .
3 - یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور
اقتصادی و دارایی .
4 - رییس هیات مدیره اتحادیه شهرداریهای کشور.
5 - سه نفر از افراد بصیر و مطلع در امور فنی و مالی شهرداریها به
انتخاب وزیر کشور که برای مدت سه ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجدد هر یک
از آنها بلامانع است .
تبصره 1 - ریاست شورا با معاون وزارت کشور خواهد بود اعضا شورا از
بین خود یک نفر را به سمت نایب رییس انتخاب می نمایند که در غیاب رییس
شورا وظایف او را انجام خواهد داد.
تبصره 2 - دبیر شورا به پیشنهاد رییس صندوق و تصویب شورا از بین
کارکنان صندوق انتخاب می شوند.
ماده 13 - شرکت اعضا در جلسات شورا افتخاری است .
ماده 14 - وظایف شورا به قرار زیر است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بودجه سالانه صندوق که از طرف رییس
برای طرح در مجمع عمومی پیشنهاد می شود.
ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سازمان صندوق که از طرف رییس برای
طرح در مجمع عمومی پیشنهاد می شود.
ح - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به خط مشی صندوق با توجه به وظایف و
هدفهای آن برای طرح در مجمع عمومی .
د - تعیین نرخ بهره و کارمزد و مدت وامهای صندوق به پیشنهاد رییس
صندوق .
ه - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب
تقسیم سود و گزارش سالانه برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
و - تعیین میزان سود قابل تقسیم به نسبت سهام بین شهرداریها و
پیشنهاد آن به مجمع عمومی .
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه اخذ تضمین و بازپرداخت وامهای پرداختی
به شهرداریها.
ح - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوعی که مربوط به صندوق باشد و رییس
صندوق طرح آن را در شورا لازم بداند.
ط - انجام وظایف دیگری که از طرف مجمع عمومی به عهده شورا محول خواهد
شد.
ماده 15 - شورا حداقل ماهی یک بار در محل صندوق تشکیل جلسه خواهد داد
برای مذاکره و اتخاذ تصمیم حضور حداقل پنج نفر از اعضا شورا لازم خواهد
بود و تصمیمات و نظرات شورا با حداقل چهار رای معتبر می باشد. صورتمجلس
مذاکرات و تصمیمات شورا در دفتر مخصوص ثبت و در مرکز صندوق نگهداری
می شود.
تبصره - رییس صندوق موظف است یک نسخه از مصوبات شورا را برای اعضا
مجمع عمومی ارسال دارد.
رییس صندوق
ماده 16 - رییس صندوق از بین کسانی که حداقل دارای درجه لیسانس و 10
سال سابقه خدمت باشند با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب مجمع عمومی برای مدت
سه سال منصوب می شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است .
ماده 17 - رییس صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق و مسئول حسن
اجرای امور صندوق طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط می باشد و
دارای حق امضا و اختیارات زیر است :
الف - تهیه و پیشنهاد سازمان صندوق .
ب - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورا.
ج - اداره امور استخدامی و مالی و اداری صندوق طبق مقررات این قانون
و آیین نامه های مربوط و بودجه سازمان صندوق .
د - طرح دعوی و جوابگویی بدعاوی اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع
قضایی و سایر مراجع با حق تعیین وکیل .
ه - سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با موافقت قبلی شورا.
و - تهیه و تسلیم گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به
مراجع مربوط و پیشنهاد خط مشی صندوق و سایر پیشنهاداتی که طرح آن به نظر
رییس صندوق در مجمع عمومی و شورا لازم تشخیص داده شود.
ماده 18 - رییس صندوق دارای یک قائم مقام خواهد بود که به پیشنهاد
رییس صندوق و تصویب شورا منصوب می شود. وظایف و اختیارات او را رییس صندوق
تعیین خواهد کرد و در غیاب رییس صندوق دارای اختیارات وی می باشد.
ماده 19 - رییس صندوق می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود
را به قائم مقام و یا هر یک از کارمندان صندوق تفویض نماید.
حسابرس
ماده 20 - حسابرس صندوق یا پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و
تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع
است .
ماده 21 - حسابرس علاوه بر وظائفی که در قانون تجارت برای بازرس شرکت
مقرر است دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش برای طرح
در شورا و مجمع عمومی .
ب - حسابرس می تواند کلیه اسناد و حسابها و داراییهای صندوق را مورد
رسیدگی قرار دهد. رییس صندوق باید کلیه اسناد و مدارک مورد تقاضای حسابرس
را در اختیار او بگذارد.
ج - حسابرس حق مداخله مستقیم در امور صندوق را ندارد ولی می تواند
نظرات اصلاحی خود را به رییس صندوق بدهد و رییس صندوق موظف است حداکثر ظرف
یک هفته نظر خود را به حسابرس اعلام دارد.
حسابرس با توجه به نظریه رییس صندوق موضوع را بررسی و در صورت لزوم نظرات
خود را به شورا و مجمع عمومی گزارش می نماید.
د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای ادواری صندوق و نظارت بر
عملیات مالی وامهای اعطایی به شهرداریها.
ه - حسابرس موظف است پیوسته چگونگی جریان امور صندوق را با توجه به
مقررات مربوط و خط مشی صندوق رسیدگی نموده و نظر خود را درباره حسابهای
صندوق که متضمن تامین منافع صاحبان سهام باشد به رییس صندوق و در صورت
لزوم به شورا و مجمع عمومی کتبا گزارش نماید.
فصل چهارم - مواد متفرقه
ماده 22 - سال مالی صندوق روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر
اسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنا سال اول که تاریخ آغاز آن از
تاریخ تاسیس خواهد بود.
ماده 23 - رییس صندوق موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه
صندوق را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی و اظهار نظر
به حسابرس تسلیم نماید و حسابرس مکلف است به ترازنامه و حساب سود و زیان
و مواردی که لازم بداند رسیدگی نموده و گزارش خود را همراه با اظهار نظر
تا پایان خرداد ماه برای طرح در مجمع عمومی تسلیم دارد.
ماده 24 - کلیه نامه های و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای صندوق
تعهد ایجاد می کند باید به امضا رییس صندوق و یک امضا مجاز دیگر باشد
دارنده امضا مجاز به پیشنهاد رییس صندوق و تصویب شورا تعیین خواهد شد.
ماده 25 - قراردادهای وام به شهرداریها هنگامی معتبر است که پس از
تصویب شورا به امضا رییس صندوق و شهرداری مربوط رسیده باشد.
ماده 26 - اعتبار هزینه های اداری صندوق همه ساله در بودجه کل کشور
پیش بینی خواهد شد.
ماده 27 - صندوق از پرداخت حق الثبت شرکت و مالیات بر درآمد معاف خواهد
بود.
ماده 28 - از تاریخ تشکیل صندوق شهرداریها به هیچ وجه حق اخذ وام از
هیچ مرجع و به هیچ عنوان نخواهند داشت مگر با تصویب انجمن شهر و تایید
صندوق مشترک شهرداریها.
تبصره - شهرداری پایتخت در مورد اخذ وام احتیاج به تایید صندوق
نخواهد داشت .
ماده 29 - مستخدمین صندوق از نظر استخدامی تابع مقررات استخدامی
شرکتهای دولتی خواهند بود.
ماده 30 - وزارت کشور باید ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون
اصلاحات و مقرراتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهند جهت تصویب به
کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم کند.
اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون های مذکور می رسد تا تقدیم لایحه نهایی به
مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجرا است .
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
چهارشنبه 17/2/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :