جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به ماده 99 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی اضافه می شود و از تاریخ تصویب همان قانون قابل اجرا است .
تبصره - حبس با خدمت موضوع ماده 421 قانون دادرسی و کیفر ارتش از شمول
مقررات این ماده مستثنی است و از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :