جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه
حداقل توقف برای ترفیع افسران در درجات سروانی به سرگردی و به سرهنگ دومی
مندرج در جز 4-5 بند الف ماده 32 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و
همچنین حداقل توقف در درجه سروانی به سرگردی برای فارغ التحصیلان آموزشگاه
افسری مندرج در بند 4 ماده 42 همان قانون به ترتیب به 5 سال و 4 سال و 6
سال تقلیل داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 6 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :