جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 6 ماده 31 قانون خدمت وظیفه
عمومی الحاق می شود:
تبصره 6- ادامه تحصیل افراد مذکور در بندهای الف و ب مندرج در تبصره 5
این ماده در داخل کشور نیز قبل از انجام خدمت زیر پرچم مجاز خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 27 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :