جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده 1- از اول فروردین ماه 1354 حقوق ماهانه افسران ، همافران ،
درجه داران افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و هم ردیفان آنان به شرح
جداول زیر تعیین و پرداخت می گردد:

ماده 2 - کارمندان غیر نظامی ارتش شاهنشاهی از اول سال 1353 تابع
مقررات استخدامی موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی می باشند، حقوق کارمندان مزبور از اول سال 1353 برابر جدول زیر
پرداخت می شود و هر گونه تغییر در جدول مذکور تابع مقررات استخدامی مربوط
می باشد.

تبصره 1- کارمندان غیرنظامی ژاندارمری و شهربانی کشور، سازمان
هواپیمایی کشوری و سازمان هواشناسی کشور و سازمان نقشه برداری کماکان تابع
مقررات قانون استخدام کشوری خواهند بود و در محاسبه حقوق آنان ضریب قانون
استخدام کشوری به اضافه 10% ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .
تبصره 2- کارمندان غیرنظامی مادام که در نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت
می نمایند از لحاظ مقررات کیفری و انضباطی تابع قوانین و مقررات کیفری و
انضباطی ارتش شاهنشاهی خواهند بود.
ماده 3- ضریب جداول حقوق موضوع مواد 1 و 2 این قانون همواره عبارت است
از ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری به اضافه بیست درصد.
ماده 4- تفاوت افزایش حقوق ماه اول که در نتیجه اجرای جداول این قانون
حاصل می شود مشمول مقررات قسمت اخیر بند ج ماده 81 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی نخواهد بود.
ماده 5- حقوق محصلینی که در مراکز آموزشی ارتش شاهنشاهی تحصیل
می نمایند به شرح زیر تعیین و از تاریخ 10/6/1353 قابل پرداخت است .
الف - دانش آموزان آموزشگاههای درجه داری که با گواهینامه پایان دوره
ابتدایی پذیرفته شده یا می شوند 5000 ریال .
ب - دانش آموزان آموزشگاههای درجه داری که با گواهینامه دوره راهنمایی
یا سیکل اول پذیرفته شده یا می شوند 6500 ریال .
پ - دانش آموزان سال اول دبیرستان نظام 3000 ریال .
ت - دانش آموزان سال دوم دبیرستان نظام 4000 ریال .
ث - دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام 5000 ریال .
ج - دانش آموزان سال چهارم دبیرستان نظام 6000 ریال .
چ - هنرجویان آموزشگاه همافری 8000 ریال .
ح - دانشجویان آموزشگاه افسری 8000 ریال .
خ - دانشجویان سال اول دانشکده افسری 9000 ریال .
د - دانشجویان سال دوم دانشکده افسری 10000 ریال .
ذ - دانشجویان سال سوم دانشکده افسری 11000 ریال .
تبصره 1 - از تاریخ 14/9/53 حقوق محصلین مشابه مراکز آموزشی و
ژاندارمری و شهربانی کشور در هر مورد به میزان 75% حقوق محصلین مشابه در
مراکز آموزشی ارتش شاهنشاهی قابل پرداخت می باشد.
(آموزشگاههای پاسبانی شهربانی از لحاظ این ماده در ردیف آموزشگاههای
درجه داری ارتش محسوب می شوند.)
تبصره 2 - نیروهای مسلح شاهنشاهی مجازند مبالغ مشروحه مذکور در
بندهای پ و ت و ث و ج این ماده را به آن عده از دانش آموزان سایر
دبیرستانهای کشور که به منظور خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی انتخاب
می شوند با اخذ تعهد لازم به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت نمایند.
تبصره 3 - محصلین وظیفه در مدت آموزش به شرح زیر حقوق ماهانه دریافت
می نمایند:
الف - دانشجویان وظیفه درمدت آموزش مقدماتی و دانش آموزان وظیفه 2000
ریال .
ب - دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی 2500 ریال .
تبصره 4 - به دانش آموزان دبیرستان صنعتی نیروی زمینی شاهنشاهی به
ترتیب در سالهای اول ، دوم و سوم 6500-7000-7500 ریال حقوق پرداخت خواهد
شد.
ماده 6 - علاوه بر حقوق مقرر در این قانون به افسران ، همافران ،
درجه داران و افراد شاغل کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و هم ردیفان آنان
با توجه به مسئولیت آنان در هر درجه مبلغی به عنوان فوق العاده شغل طبق
آیین نامه ای که به تصویب وزارت جنگ می رسد بر اساس تبصره 89 قانون بودجه
اصلاحی سال 53 و بودجه سال 54 کل کشور تعیین و پرداخت خواهد شد. مبلغ این
فوق العاده شغل در هر درجه نباید از حداکثر حقوق همان درجه تجاوز نماید.
ماده 7 - مزایایی که بر اساس حقوق مبنا یا مجموعی از حقوق و مزایا
تعیین شده و همچنین سایر مزایا که مبلغ آن به طور ثابت تعیین گردیده
مادام که اصلاح نگردیده اند تابع ماخذ و مقررات مورد عمل در اسفند ماه 1352
می باشد وزارت جنگ مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام و آیین نامه های مربوط را
جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارسال نماید.
ماده 8 - فوق العاده های بدی آب و هوا- محرومیت از تسهیلات زندگی و
فوق العاده محل خدمت مشمولین این قانون به میزان مندرج در مقررات استخدامی
کشوری تعیین و پرداخت خواهد شد. آیین نامه اجرایی این ماده از طرف وزارت
جنگ تهیه و به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 9 - در صورتی که مبلغ حقوق و مزایای مشمولین این قانون در وضع
جدید از مبلغ حقوق و مزایایی که طبق مقررات قبلی به آنان تعلق می گرفته و
برابر مفاد این قانون ملغی گردیده کمتر شود تفاوت این مبلغ را به عنوان
تفاوت تطبیق حقوق و مزایا در حال اشتغال و پس از آن دریافت خواهند نمود و
در هر حال مجموع حقوق و مزایای مشمولین این قانون برابر مقررات جدید
نباید از مجموع مبلغ حقوق و مزایای قابل پرداخت برابر مصوبات قبلی کمتر
باشد.
ماده 10 - از تاریخ 18/9/1353 افسرانی که دارای سابقه خدمت درجه داری
یا افرادی کادر ثابت و یا هر دو باشند علاوه بر حقوق مقرر در این قانون
ماهانه به ازا هر سال خدمت درجه داری یا افرادی از مبلغی معادل چهار برابر
ضریب حقوق مندرج در ماده 3 این قانون استفاده خواهند نمود و این مبلغ
مشمول کسور بازنشستگی و بیمه بوه و در احتساب حقوق بازنشستگی محاسبه
منظور خواهد شد.
ماده 11 - پرداخت پاداش سالانه به پرسنل کادر ثابت و افسران و
درجه داران وظیفه و کارمندان رسمی مشمول این قانون از محل اعتبارات
پرسنلی ، فقط تا میزان دو ماه حقوق و مزایای مربوط به درجه یا پایه مجاز
خواهد بود.
ماده 12 - مقررات این قانون با رعایت ماده 108 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی شامل بازنشستگان و معلولین و مستمری بگیران هم درجه آنان که
قدمت خدمتشان مساوی است نیز خواهد شد.
ماده 13 - پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات مربوط به
حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که در مقام اجرا با مقررات
این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود و تا زمانی که آیین نامه های اجرایی
مذکور در این قانون به تصویب مقامات مربوط در این قانون نرسیده است
مقررات موجود فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی
در جلسه روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :