جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده 1 - از اول فروردین ماه 1354 ضریب جدول مربوط به پایه حقوق
ماهانه اعضا رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی موضوع
تبصره 1 ماده یک مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین
رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی مصوب اردیبهشت ماه
1353 از 250 ریال به 300 ریال افزایش داده می شود و تفاوت حاصل از این
تغییر ضریب که به حقوق اضافه می شود از محل اعتبار مربوط پرداخت می شود.
تبصره - ضریب جدول مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی غیر تمام وقت هیات
آموزشی و پژوهشی موسسات عالی دولتی نصف ضریب جدول حقوق مزبور تعیین
می گردد.
ماده 2 - از اول فروردین ماه سال 1354 به حقوق بازنشستگی و وظیفه
ازکارافتادگی و وظیفه وراث اعضا رسمی غیر تمام وقت و تمام وقت هیات آموزشی
و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی که تا پایان اسفند ماه سال 1353
بازنشسته و یا موظف یا فوت شده اند بیست درصد افزوده می شود.
تبصره - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث اعضا هیات
آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی که از اول فروردین ماه سال 1354
به بعد بازنشسته یا موظف یا فوت می شوند هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا
وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث عضو رسمی هیات آموزشی و پژوهشی نظیر که
در اجرای این ماده افزایش یافته است کمتر نخواهد بود.
اصلاحیه فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره به استناد قسمت اخیر بند 6 قانون
اصلاح پاره ای از مواد قانون هیاتهای امنا موسسات عالی علمی دولتی پس از
تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و
دارایی و علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی در جلسات 24 و 25 و28
اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز سه شنبه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی
و علوم و آموزش عالی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :