جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 26 قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 26 - در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که برابر ماده 44
این قانون مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقی از
آنان تضییع شده است همچنین هر یک از اعضای هیات رسیدگی و یا فرمانده رده
سازمانی بالاتر و یا رییس اداره وظیفه عمومی می توانند با ذکر دلیل موجه به
رای صادره از هیات رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیات رسیدگی
تجدید نظر مطرح می شود و رای هیات مزبور به استثنای موارد منطبق با مقررات
ماده 29 این قانون قاطع و غیر قابل اعتراض است .
اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی باشد مگر اینکه
رییس اداره وظیفه عمومی یا جانشین او اعتراض را موجه تشخیص و دستور عدم
اعزام داده باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :