جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - مواد زیر به عنوان ماده 18 و 19 به قانون تاسیس
دانشسراهای مقدماتی و عالی الحاق می شود:
ماده 18 - وزارت آموزش و پرورش می تواند داوطلبان ورود به مراکز آموزشی
تربیت معلم را از قبیل مراکز تربیت مربی کودک و دانشسراهای عشایری -
مقدماتی - راهنمایی تحصیلی و دانشسراهای عالی و هنرسراهای مقدماتی و
مراکز تربیت دبیر حرفه ای که در امتحانات ورودی قبول می شوند و یا هر موسسه
آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای تربیت معلم و دانش آموز یا دانشجو
معرفی کند از تاریخ اشتغال به تحصیل به عنوان کارآموز در رشته ای که تحصیل
می کنند بپذیرد و به آنان حقوقی برابر پایه یک گروه مربوط به مدرک تحصیلی
لازم جهت ورود به رشته مورد نظر بپردازد، مشروط بر اینکه سن داوطلب در
موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمی تحصیل از 18 سال تمام کمتر نباشد.
تبصره 1- مفاد ماده فوق از اول مهر ماه سال 1354 قابل اجرا است .
تبصره 2- هزینه سرانه شبانه روزی داوطلبان تحصیل در دانشسراهایی که به طور
شبانه روزی اداره می شوند از حقوق کارآموزی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 3- مدت تحصیل این کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی
محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغ از تحصیل صادر خواهد شد و در
صورتی سالهای تحصیل جز سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد که دو برابر
آن خدمت نموده باشند که در هر حال این مدت از پنج سال کمتر نخواهد بود.
تبصره 4- فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم باید دو برابر مدت سالهای تحصیلی
خود در وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند و در غیر این صورت موظفند حقوق
کارآموزی را که درمدت تحصیل دریافت داشته اند به نسبت مدتی که تعهد خدمت
خود را انجام نداده اند به خزانه دولت واریز نمایند.
تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش کارآموزانی را که به هر علت ترک تحصیل
نموده و یا رفتار آنان در مدت کارآموزی و تحصیل طبق ضوابطی که به تصویب
شورای عالی آموزش و پرورش می رسد مورد رضایت نباشد اخراج می کند این افراد
ملزم به بازپرداخت هزینه تحصیل و حقوق دریافتی مدت تحصیل می باشند.
ماده 19 - از تاریخ تصویب این قانون نحوه پرداخت وام مسکن و وام ضروری با
بهره یا بدون بهره به مستخدمین وزارت آموزش و پرورش همچنین نحوه پرداخت و
میزان کمک بهره وام مسکن و پرداخت هزینه درمان دانش آموزان از محل
اعتبارات مربوط بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش
و پرورش و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران
می رسد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 23/2/1354 در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :