جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت ایالات متحده آمریکا مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده که در تاریخ 13
اسفند 1353 (چهارم مارس 1975) به امضای نمایندگان مختار دو دولت در
واشنگتن رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
تبصره - مزایا و مصونیتهای مذکور در بند ب ماده 5 موافقتنامه
همکاریهای فنی ایران و آمریکا در هر حال از حدود مقررات مندرج در
آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب 23 تیر ماه 1345
کمیسیونهای دارایی مجلسین تجاوز نخواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره و متن موافقتنامه ضمیمه آن پس از
تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16 آذر ماه 1354 در جلسه روز
چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب
مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه همکاریهای فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایلات متحده
آمریکا
دولت شاهنشاهی ایران ، و دولت ایالات متحده آمریکا،
با آرزوی توسعه و تحکیم روابط دوستانه فیمابین ،
با تایید علایق متقابل در گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور،
با اعتقاد به اهمیت همکاریهای فنی برای توسعه روابط اقتصادی ، و تمایل به
ایجاد مناسبترین شرایط برای گسترش همکاری فنی .
بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - طرفین متعاهدین گسترش همکاریهای فنی را، بر اساس احترام متقابل
به اصل حاکمیت و عدم مداخله در امر داخلی یکدیگر، تقبل می نمایند.
ماده 2 - همکاری فنی مندرج در ماده 1 شامل فعالیتهای وسیع و متنوع
اقتصادی از جمله صنعت ، کشاورزی ، امور اجتماعی و توسعه زیربنایی خواهد
بود.
این همکاری می تواند به صورت خدمات فنی ، آموزشی و خدمات مشاورین و عرضه
مواد و تسهیلات مربوط برای اجرای طرحهای مشترک به نحوی که مورد موافقت
طرفین متعاهدین واقع شود ارائه گردد.
ماده 3 - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل در اجرای موافقتنامه حاضر
ترتیبات اداری ، سازمانی و کارمندی را که متقابلا مورد توافق طرفین باشد
اتخاذ خواهند نمود.
ماده 4 - طرفین متعاهدین یا وزارتخانه ها و یا سازمانهای مربوط آنان
می توانند به منظور اجرای همکاریهای فنی مندرج در ماده 2 قراردادهای خاص
منعقد نمایند.
ماده 5 - قراردادهای اجرایی مشروح در ماده 4 منجمله حاوی شرایط متعارف
زیر خواهد بود.
الف - پیش پرداخت هزینه های مربوط به همکاری فنی مشروح در ماده 2 به نحوی
که متقابلا مورد توافق قرار گرفته باشند شامل هزینه های توسعه طرح ، برنامه
اجرایی ، تامین کارکنان ، امور اداری ، اختتام طرح .
ب - مزایا و مصونیتهای احتمالی کارکنانی که در قلمرو هر یک از طرفین
متعاهدین برای اجرای اینگونه همکاریهای فنی منصوب گردیده اند.
ج - دعاوی ناشی از این همکاریهای فنی .
ماده 6 - در صورت درخواست هر یک از طرفین متعاهدین ، نمایندگان دو طرف به
منظور بررسی تحقق هدفهای این موافقتنامه و مذاکره جهت حل مسائل مربوط با
یک دیگر ملاقات خواهند کرد.
ماده 7 - موافقتنامه حاضر در مورد قراردادها و معاملات مربوط بفروش وسایل
دفاعی و خدمات مربوط از جانب دولت ایالات متحده به دولت شاهنشاهی ایران
جاری نخواهد بود.
ماده 8 - موافقتنامه حاضر از تاریخ مبادله یادداشتهای مربوط به تایید
مراتب فوق بین طرفین متعاهدین قوت قانونی خواهد گرفت .
9 - موافقتنامه حاضر از تاریخی که قوت اجرایی خواهد یافت به مدت 5 سال
معتبر خواهد بود و با توافق متقابل قابل تجدید نظر و تمدید می باشد.
این موافقتنامه را می توان در هر موقع 6 ماه پس از اخطار کتبی قبلی از
جانب هر یک از طرفین فسخ نمود. موافقتنامه حاضر در تاریخ چهارم مارس 1975
در دو نسخه اصلی در واشنگتن تنظیم گردید و هر دو نسخه متساویا معتبر
می باشند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت ایالات متحده آمریکا
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده منظم به قانون موافقتنامه
همکاریهای فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایلات متحده آمریکا می باشد
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :