جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود عضویت گروه مشورتی بین المللی
تحقیقات کشاورزی را پذیرفته و حق عضویت ایران در گروه مزبور را از محل
اعتبار مصوب در بودجه کل کشور پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 16 آذر ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :