جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می شود به منظور تکمیل اعضای
هیات علمی دانشکده افسری افراد مورد نیاز را به صورت غیر نظامی و بر اساس
مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران و تغییرات بعدی آن استخدام و به
مشاغل آموزشی منصوب نماید.
نحوه اجرای این قانون به موجب آیین نامه ای می باشد که به تصویب وزارت جنگ
می رسد.
تبصره 1 - مستخدمین مزبور تا زمانی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت
می نمایند از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری تابع قوانین و آیین نامه های
ارتشی می باشند.
تبصره 2 - مقررات این قانون از تاریخ اول مهر ماه 1353 شامل 27 نفر
سروانهای هیات علمی دانشکده افسری که در رشته های علمی غیر نظامی تدریس
می نمایند در صورتی که واجد شرایط باشند نیز خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز یکشنبه دوم آذر ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :