جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده که در تاریخ 21
اردیبهشت ماه 1354 "11 مه 1975" در تهران به امضا رسیده است تصویب و
اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانن فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 8/10/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی
اردن هاشمی
دولت شاهنشاهی ایران
دولت پادشاهی اردن هاشمی
نظر به روابط دوستانه دو کشور
با توجه به اهمیت جهانگردی هم به عنوان عامل حسن تفاهم بین دو ملت و هم
به عنوان عامل توسعه اقتصادی .
با ارزیابی گسترش کنونی جهانگردی بین دو کشور و بهره برداری هر چه بیشتر
از این آمادگی .
با آگاهی به لزوم همکاری بین دو کشور به جهت جاذبه های توریستی مشترک و
مکمل یکدیگر.
با تمایل به این که این همکاری را تا سرحد امکان ثمربخش تر سازند.
با الهام از مدلول توصیه های کنفرانس ملل متحد در مورد جهانگردی و
مسافرتهای بین المللی که از 21 اوت الی 5 سپتامبر 1963 در رم تشکیل گردید
و توصیه های اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی جهانگردی .
در موارد زیر توافق حاصل نمودند :
ماده 1: دولت پادشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن برای اتخاذ کلیه تدابیر
لازم به منظور پیشرفت و گسترش مبادلات جهانگردی بین دو کشور و همچنین تشویق
بازدید جهانگردان و سایر ممالک اتفاق نظر دارند. بدین منظور دولتین به
مسئله فراهم آوردن تسهیلات بیشتر در تشریفات مسافرت ، همکاری در زمینه
ارتباطات و ایجاد تاسیسات مشترک جهانگردی ، مبادله اطلاعات و تجربیات مربوط
به جهانگردی و تسهیل امر آموزش کارکنان سازمان رسمی و تاسیسات جهانگردی
توجه خاص مبذول می دارند.
ماده 2 - یک کمیسیون مشترک (که ذیلا کمیسیون خوانده می شود) تشکیل و به
مطالعه و انجام اقداماتی که به تحقق هدفهای مورد نظر کمک می کند موظف
خواهد گردید.
ماده 3 - اعضا کمیسیون عبارتند از نمایندگان طرفین موافقتنامه که توسط
سازمان رسمی جهانگردی دو کشور برگزیده شده و هیاتهای نمایندگی ملی را(که
ذیلا هیات نمایندگی نامیده می شوند) تشکیل خواهند داد.
ریاست هیات نمایندگی هر یک از دو کشور در کمیسیون مذکور به عهده بالاترین
مقام مسئول سازمان رسمی جهانگردی یا نماینده وی خواهد بود.
کمیسیون می تواند در صورتی که مسائل مندرج در دستور جلسه آن ایجاب کند از
مساعدت و راهنمایی های نمایندگان سایر سازمانهای ذینفع دو کشور برخوردار
گردد.
ماده 4 - کمیسیون سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و می تواند در صورت
لزوم با موافقت روسای هیات های نمایندگی طرفین جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
جلسات کمیسیون در تاریخی که باتفاق نظر روسای هیاتهای نمایندگی طرفین
معین می گردد به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل خواهد گردید.
ریاست جلسات کمیسیون به عهده رییس هیات نمایندگی کشور میزبان است .
هیات نمایندگی ملی کشور محل تشکیل جلسه عهده دار انجام وظایف و تامین
هزینه دبیرخانه کمیسیون می باشد.
ماده 5 - زبان رسمی کمیسیون انگلیسی می باشد.
ماده 6 - کمیسیون برنامه کار خود و ترتیب تقدم و تاخر مسائل مطروحه را
تنظیم خواهد نمود. دستور هر یک از جلسات یک ماه قبل از تشکیل جلسه ، توسط
طرفین موافقتنامه متفقا تنظیم خواهد گردید.
ماده 7 - قطعنامه ها، پیشنهادات و توصیه های مستخذه توسط کمیسیون برای
تصویب به دولتین تسلیم خواهد شد تا پس از تصویب به مرحله اجرا گذارده
شود.
ماده 8 - طرفین موافقتنامه تدابیری را که برای اجرای قطعنامه های مصوبه
کمیسیون اتخاذ شده و به تصویب دو دولت نیز رسیده است به اطلاع یکدیگر
خواهند رسانید.
ماده 9 - این موافقتنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن تا پنج سال معتبر می باشد
و چنانچه هیچ یک از دو دولت شش ماه قبل از انقضای مدت موافقتنامه تصمیم
خود را مبنی بر فسخ آن اعلام ننمایند - موافقتنامه هر بار خود به خود به
مدت سه سال تمدید خواهد شد.
ماده 10 - این موافقتنامه پس از آن که دو دولت یکدیگر را از انجام
تشریفات تصویب آن بر طبق قوانین معتبر مربوطه خود آگاه نمودند، لازم الاجرا
خواهد گردید.
به تاریخ یازدهم مه یک هزار و نهصد هفتاد و پنج مطابق با بیست و یکم
اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی در دو نسخه اصلی در
تهران به امضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت پادشاهی اردن
غلامرضا کیانپور غالب برکات
وزیر اطلاعات و جهانگردی وزیر جهانگردی و آثار باستانی
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه
همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :