جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده که در تاریخ دوم مرداد ماه
1353 (24 ژوئیه 1974) بین نمایندگان مختار دو دولت در تونس به امضا رسیده
است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقت نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز چهارشنبه 19/9/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی ، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری
تونس
با در نظر گرفتن روابط دوستانه دو کشور
با توجه به اهمیت جهانگردی برای کشورهایشان چه در زمینه اقتصادی و چه به
عنوان عامل حسن تفاهم فرهنگی بین دو ملت .
با ارزیابی گسترش کنونی جهانگردی در کشورهایشان و بهره برداری هر چه بیشتر
از این آمادگی .
با وقوف به لزوم همکاری بین دو کشور به سبب وجوه جاذبه های جهانگردی مشترک
یا مکمل .
با تصمیم به ثمربخش نمودن این همکاری تا سر حد امکان .
با الهام از مدلول توصیه های کنفرانس ملل متحد در مورد جهانگردی و
مسافرتهای بین المللی که از 21 اوت تا 5 سپتامبر 1963 در رم تشکیل شد و
توصیه های اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی جهانگردی در موارد زیر توافق
حاصل نمودند :
ماده 1 : طرفین معظم متعاهد برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم به منظور پیشرفت
و ازدیاد مبادلات جهانگردی بین دو کشور و تشویق بازدید جهانگردان کشورهای
ثالث موافقت می نمایند.
بدین منظور دولتین به مسئله تسهیل تشریفات مسافرت و همکاری در زمینه
ارتباطات ، تبلیغات و انتشارات مشترک جهانگردی ، مبادله اطلاعات و مساعدت
فنی متقابل توجه خاص مبذول می دارند.
تبصره - با توجه به لزوم پیشبرد و گسترش باز هم بیشتر امور هتلداری در دو
کشور نسبت به مبادله کارشناس - اطلاعات فنی و فنون مدیریت در چهار چوب این
قرارداد توجه خاص مبذول خواهد گردید.
ماده 2 - یک کمیسیون مختلط (که ذیلا کمیسیون خوانده می شود) مامور مطالعه و
اجرای اقداماتی که به تحقق هدفهای مورد نظر کمک می کند خواهد گردید.
ریاست هیات نمایندگی هر یک از دو کشور در کمیسیون مذکور به عهده مدیر
مسئول سازمان رسمی جهانگردی یا نماینده وی خواهد بود.
کمیسیون می تواند در صورتی که مسائل مندرج در دستور جلسه آن ایجاب کند
نمایندگان سایر سازمانهای ذینفع دو کشور را در جلسات خود شرکت دهد.
ماده 3 - کمیسیون حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و می تواند در
صورت لزوم با موافقت روسای هیات های نمایندگی طرفین جلسات فوق العاده تشکیل
دهد.
جلسات کمیسیون در تاریخی که باتفاق نظر روسای هیاتهای نمایندگی طرفین
معین می گردد به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل خواهد گردید.
ریاست جلسات کمیسیون به عهده رییس هیات نمایندگی کشور میزبان است ، هیات
نمایندگی ملی کشور محل تشکیل جلسه عهده دار انجام وظایف و تامین هزینه
دبیرخانه می باشد.
ماده 4 - زبان رسمی کمیسیون فرانسه خواهد بود.
ماده 5 - کمیسیون برنامه کار خود و ترتیب تقدم و تاخر مسائل مطروحه را
تنظیم خواهد نمود. تدابیری که به تصویب کمیسیون می رسد پس از تصویب مقامات
ذیصلاحیت دو کشور به مرحله اجرا در می آید.
ماده 6 - روسای هیات های نمایندگی ملی تدابیری را که برای اجرای
قطعنامه های مصوبه کمیسیون اتخاذ شده به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
ماده 7 - هر گاه کشورهای دیگری که دارای منافع ناحیه ای و ملی واحد هستند
ابراز تمایل نمایند می توانند باین موافقتنامه ملحق گردند مشروط بر اینکه
این امر قبلا مورد تصویب دولتین واقع شده باشد.
ماده 8 - این موافقتنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن تا یک سال معتبر می باشد و
هر سال خودبخود تمدید می گردد مگر آنکه یکی از دولتین شش ماه قبل از
انقضای مدت اعتبار آن را فسخ نماید.
ماده 9 - این موافقتنامه شامل یک مقدمه و 9 ماده بوده و در دو نسخه اصلی
مشابه تنظیم و هر دو متن متساویا معتبر می باشند و به موجب مقررات قانونی
دو کشور تصویب و از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا می گردد.
تونس - به تاریخ 24 ژوئیه 1947 برابر با 2 مرداد ماه 1353
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس
اکبر دارایی صادق بوراوی
سفیر شاهنشاه آریامهر در تونس مدیر کل جهانگردی دولت جمهوری تونس
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده منضم به قانون موافقتنامه
همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :