جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری عربی مصر مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده که در تاریخ 17 خرداد
ماه 1353 (7 ژوئن 1974) در تهران به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله
اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز چهارشنبه 19/9/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی ، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری
عربی مصر
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر
نظر بر روابط دوستانه بین دو کشور
با توجه به اهمیت جهانگردی هم به عنوان عامل حسن تفاهم بین دو ملت توسعه
اقتصادی .
با ارزیابی گسترش کنونی جهانگردی بین دو کشور و بهره برداری هر چه بیشتر
از این آمادگی .
با تصمیم به اینکه این همکاری را سر حد امکان ثمربخش تر سازند. با الهام
از مدلول توصیه های کنفرانس ملل متحد در مورد جهانگردی و مسافرتهای
بین المللی که از 21 اوت الی 5 سپتامبر 1963 در رم تشکیل گردید و توصیه های
اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی جهانگردی .
در موارد زیر توافق حاصل نمودند :
ماده 1: طرفین قرارداد برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم به منظور پیشرفت و
گسترش مبادلات جهانگردی بین دو کشور و همچنین تشویق بازدید جهانگردان سایر
ممالک اتفاق نظر دارند. بدین منظور دولتین برای فراهم آوردن تسهیلات در
تشریفات مربوط به مسافرت جهانگردان دو کشور، همکاری در زمینه ارتباطات ،
توسعه تبلیغات مشترک جهانگردی ، مبادله اطلاعات و کمکهای فنی متقابل ، توجه
خاص مبذول می دارند.
ماده 2 - طرفین ، کمیسیون مشترکی (که ذیلا کمیسیون خوانده می شود) تشکیل
خواهند داد تا اقدامات لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف این موافقتنامه
مطالعه و توصیه نماید.
نمایندگان هر یک از دو دولت در کمیسیون ، توسط سازمانهای رسمی جهانگردی
ذیربط دو کشور تعیین خواهد شد. کمیسیون می تواند در صورت تمایل ، نمایندگان
سایر آژانس های مربوط دو کشور را نیز برای شرکت در جلسات دعوت نموده و
همچنین با تایید دو دولت از همکاری آژانس های صلاحیتدار بین المللی که در
زمینه جهانگردی فعالیت می نمایند، استفاده کند.
ماده 3 - کمیسیون سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. کمیسیون می تواند در
صورت لزوم ، پس از مشورت دو دولت ، جلسات اضافی تشکیل دهد. جلسات کمیسیون
به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل خواهد گردید. کشور میزبان
عهده دار تامین هزینه دبیرخانه کمیسیون می باشد.
ماده 4 - زبان رسمی کمیسیون انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.
ماده 5 - کمیسیون برنامه اجرایی سالانه تنظیم نموده و درباره اولویت
برنامه ها تصمیم خواهد گرفت .
توصیه های کمیسیون ، قبل از اجرا، منوط به تایید مقامات ذیصلاح دو کشور
می باشد.
ماده 6 - مقامات ذیصلاح دو کشور جهت اجرای توصیه های کمیسیون ، یکدیگر را از
تدابیر متخذه مطلع خواهند نمود.
صرف نظر از پیش بینیهای مندرج در پاراگراف قبل ، روسای هیات نمایندگیهای
مربوط در کمیسیون سعی خواهند نمود که از پیشرفتهای حاصله در اجرای
توصیه های کمیسیون در ممالک خود، یکدیگر را مطلع سازند.
ماده 7 - هر یک از طرفین این موافقتنامه طرف دیگر را از انجام تشریفات
لازم مطابق با قوانین داخلی هر کشور جهت تصویب این موافقتنامه ، آگاه
خواهند نمود.
این موافقتنامه از تاریخ اطلاع نهایی لازم الاجرا گردیده و به مدت پنج سال
معتبر خواهد بود و چنانچه هیچیک از طرفین تمایل خود را به الغا
موافقتنامه شش ماه قبل از خاتمه مدت آن به اطلاع دیگر نرساند، موافقتنامه
بخودی خودی پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه در روز هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار
شمسی مطابق با هفتم ماه ژوئن یک هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلادی ، در دو
نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی که تمام نسخ آن دارای اعتبار
مساوی می باشند در تهران امضا گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عربی مصر
حسینعلی انواری عادل طاهر
معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی معاون وزارت جهانگردی
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده منضم به قانون موافقتنامه
همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :