جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - به میمنت نیم قرن شاهنشاهی پهلوی تمام یا قسمتی از
مجازات کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام قطعی دادگاههای
دادگستری یا نظامی محکوم شده و استحقاق عفو داشته باشند ممکن است تا آخر
سال 1355 مورد عفو ملوکانه واقع گردد.
ترتیب رسیدگی به وضع این محکومان و پیشنهاد عفو آنان به موجب آیین نامه ای
خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
طرح قانونی فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 19 اسفند ماه 1354 در جلسه روز شنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :