جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1- به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه
1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از ارضی زیرسدها مصوب
اردیبهشت ماه 1347 به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید
گوشت بوقلمون تشکیل می گردد.
ماده 2- شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون که در این اساسنامه
شرکت نامیده می شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن
زیاران قزوین است و می تواند شعب و نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تاسیس
نماید.
ماده 3- موضوع شرکت انجام عملیات پرورش و تولید و بازاریابی گوشت
بوقلمون است ، شرکت برای تامین منظورهای فوق می تواند به انجام امور زیر
اقدام نماید.
الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تهیه خوراک
بوقلمون .
ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر.
ج - احداث مزارع به منظور پرورش بوقلمون .
د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه .
ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف .
و - ایجاد بوقلمون داری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت
بوقلمون .
ز - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم .
ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک بوقلمون و دام .
ط - فروش محصولات .
ی - خرید وسایل حمل و نقل برای فرآورده های بوقلمون و کشاورزی مربوط.
ک - وارد کردن خوراک بوقلمون از خارج از کشور در صورت لزوم .
ل - خرید بوقلمون و نطفه از داخل و خارج کشور.
م - عقد قراردادهای خرید و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و
خوراک دام و طیور.
ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل
شرکت .
س - خرید یا اجاره زمین و ساختمان منازل کارکنان و انبار و تاسیسات و
جایگاه پرورش بوقلمون و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم .
ع - تهیه و تدارک مواد اولیه و وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات مربوط
به پرورش بوقلمون و کشاورزی مورد احتیاج .
ف - انجام سایر امور مربوط به شرکت .
شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود
مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل کشور مشارکت کند و وام و
اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری ، داخلی و خارجی بر طبق قوانین و
مقررات مربوط تحصیل نماید.
ماده 4- نوع شرکت ، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده 5- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .
ماده 6- شرکت می تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد انجام
امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص
ارجاع می گردد در مقابل اخذ حق الزحمه انجام دهد.
فصل دوم - سرمایه
ماده 7- سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال در سال است که به سهام ده
هزار ریالی با نام منضم می شود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن از
محل داراییهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است شرکت
می تواند با تصویب مجمع عمومی تا 99 درصد سهام را به فروش برساند. (2)/(1)
ماده 8- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده 9- از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (2)/(1)
سرمایه برسد همه ساله 10 درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - حسابرس (بازرس )
ماده 11- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع
طبیعی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و
بودجه - وزیر صنایع و معادن - وزیر تعاون و امور روستاها می باشد. ریاست
مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است .
ماده 12 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل می شود، یک بار در
تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یک بار در
شش ماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسایلی که در دستور
جلسه قرار گیرد.
ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب
ترازنامه و حساب سود و زیان .
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت .
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره .
د - انتخاب حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران .
و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات
مربوط.
ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به
داوری و تعیین داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه .
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات
مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار
می گیرد.
ماده 14- جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل
از تشکیل مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 15 - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم
نسبت به هر موضوع به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیر عامل و رییس
هیات مدیره و یا حسابرس (بازرس ) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل
گردد.
تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت داشته و
تصمیمات مجمع عمومی با رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد
بود.
ماده 16- هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر می باشد.
ماده 17- مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد
آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات مدیره جدی انتخاب نشده هیات مدیره
سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18- مجمع عمومی از بین اعضا هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیر
عامل و رییس هیات مدیره انتخاب می نماید.
ماده 19- جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و رییس مدیره هیات و
حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات مدیره
با اکثریت آرا معتبر است .
هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت
و به امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اعضا حاضر در جلسه می رسد.
ماده 20- میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اعضای
هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق الزحمه حسابرس (بازرس ) از
طرف مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 21- در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات
مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد شد.
ماده 22- جلسات هیات مدیره به دعوت مدیر عامل و رییس هیات مدیره تشکیل
خواهد شد.
ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی .
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به
مجمع عمومی .
ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع
عمومی .
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی .
ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات
مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که به
تصویب مجمع عمومی رسید است .
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق
شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.
ماده 24- مدیر عامل و رییس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است و
امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط اداره
می نماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و
فنی و بازرگانی زیر نیز می باشد.
1- استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و
به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق
مقررات و آیین نامه های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین نامه های مربوط.
2- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق
آیین نامه ها و مقررات مربوط.
3- افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت
مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق توکیل غیر.
5- پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور همچنین
حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی .
6- مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر
یک از اعضا هیات مدیره و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت
واگذار نماید.
تبصره - مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می تواند یکی از اعضای هیات
مدیره را به عنوان قائم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای
کلیه اختیارات مدیر عامل خواهد بود.
ماده 25- کلیه چکها و اسناد تعهدآور به امضای مدیر عامل و رییس هیات
مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و یا کسانی که از
طرف مدیر عامل و رییس هیات مدیره حق امضا دارند معتبر است .
ماده 26- شرکت دارای حسابرس (بازرس ) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر
امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد
شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد
داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) قبلی بلامانع است .
ماده 27- وظایف حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
1- انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده
است .
2- بررسی گزارش سالانه رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه
گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره .
3- حسابرس (بازرس ) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و
پرونده و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .
ماده 28- حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و
اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 29- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند همان سال خاتمه می پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل
شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 30- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل
سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس ) داده شود و
حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل
مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 31- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و
آیین نامه های مربوط می باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی
نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل
خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد ماده 6 قانون
تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و
انحلال وزارت منابع طبیعی و ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از
اراضی زیرسدها پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی ، استخدام و
امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات سوم و بیست و هستم اردیبهشت ماه
1354، به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد ماه و اول و سوم تیر ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و
سازمانهای اداری ، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :