جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1- در اجرای تبصره 17 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال
1354 کل کشور و تبصره 4 قانون انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی شرکت سهامی پخش کود شیمیایی وابسته به وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل می شود و مرکز آن در تهران است و می تواند شعب
یا نمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر کشور تاسیس و تعیین
نماید.
ماده 2- نوع شرکت ، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و طبق مقررات
این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره می شود.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 4- وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می باشد:
1- تهیه ، تدارک ، خرید، پخش ، حمل و نقل و فروش کودهای شیمیایی و آلی و
انواع کودهای شیمیایی مخلوط به هر شکل و صورت برای مصرف داخل کشور.
2- تهیه و واردکردن و خرید و فروش انواع مواد و سموم دفع آفات نباتی
و حیوانی و بیماریهای گیاهی .
3- تهیه و واردکردن و خرید و فروش انواع هرمونها و مواد غذایی
گیاهان .
4- تحصیل نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی در صورت ضرورت به منظور
اجرای وظایف مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 این ماده .
5- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی به منظور پیشرفت
هدفهای شرکت با رعایت مقررات مربوط.
6- انجام اقدامات لازم برای افزایش عرضه انواع کود و سموم دفع آفات
نباتی و حیوانی و بیماریهای گیاهی .
7- تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی با
رعایت مقررات مربوط.
8- انعقاد قراردادهای خرید خدات با اشخاص یا موسسات و سازمانهای
داخلی و خارجی طبق مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی .
9- ایجاد تاسیسات و اقدام به انجام هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که
برای تامین منظورهای فوق ضروری باشد.
فصل سوم - سرمایه
ماده 5- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال است که به یک
هزار سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود که پنجاه درصد آن پرداخت
شده است .
ماده 6- کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می باشد و نمایندگی سهام دولت با
مجمع عمومی است .
ماده 7- شرکت میتواند باتصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 8- شرکت دارای ارکان زیر است :
1- مجمع عمومی .
2- هیات مدیره .
3- مدیر عامل .
4- حسابرس (بازرس )
ماده 9- نمایندگی صاحب سهام در مجمع عمومی مرکب از وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون و امور روستاها،
وزیر صنایع و معادن و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه می باشد و
ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است .
ماده 10- مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تعیین خط مشی شرکت و
تصویب بودجه سال بعد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل به دعوت
رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.
ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و تصویب
ترازنامه و حساب سو و زیان .
2- تصویب خط مشی و بودجه سالانه شرکت .
3- انتخاب رییس و اعضا هیات مدیره ، مدیر عامل و حسابرس (بازرس ).
4- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات
مربوط پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
5- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه .
6- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که به تشخیص رییس مجمع و یا
مدیر عامل در دستور جلسه مجمع گذارده شده است .
7- تعیین حقوق و مزایای اعضا هیات مدیره و مدیر عامل با تایید شورای
حقوق و دستمزد و حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
8- تصویب تشکیلات و آیین نامه استخدامی شرکت با توجه به مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
9- اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر به
داوری و تعیین داور.
ماده 12- دعوت نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ ، محل تشکیل
و دستور جلسه باید کتبا از طرف مدیر عامل برای نمایندگان صاحب سهام ارسال
شود.
ماده 13- مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده به دعوت مدیر عامل و
یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس ) و یا باتصمیم رییس مجمع عمومی تشکیل
شود.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوت نامه ذکر شده است .
ماده 14- هیات مدیره شرکت مرکب از یکی از معاونان وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی و چهار نفر دیگر خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. ریاست هیات مدیره با معاون
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
ماده 15- مدت تصدی اعضا هیات مدیره 4 سال خواهد بود و تا موقعی که
تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است .
ماده 16 - تغییر هر یک از اعضا هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و
انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 17- مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیر
عامل انتخاب می نماید.
ماده 18- جلسات هیات مدیره با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل و
حداقل دو نفر از اعضا هیات مدیره در محل شرکت تشکیل می شود و تصمیمات هیات
مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می گردد. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که
صورتجلسات هیات مدیره و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در آن ثبت می شود و
به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه می رسد.
ماده 19- جلسات هیات مدیره به دعوت رییس هیات مدیره و یا مدیر عامل
تشکیل خواهد شد.
ماده 20- اداره جلسات هیات مدیره با رییس هیات مدیره خواهد بود.
ماده 21- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی .
2- رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به
مجمع عمومی .
3- رسیدگی و تایید بودجه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
4- رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع
عمومی .
5- اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر
عامل بر اساس برنامه عملیات و خط مشی مصوب شرکت با رعایت مقررات مربوط.
6- اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیر عامل که برای حفظ حقوق
شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.
ماده 22- کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از
اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده 23- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق
مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط اداره می نماید و برای این
منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی نیز
می باشد:
1- استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و
به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق
مقررات و آیین نامه های مصوب .
2- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق
آیین نامه ها و مقررات مربوط.
3- افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت
مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4- نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قانون و دولتی و هر شخص حقیقی
و یا حقوقی و طرح و اقامه هر نوع دعوی و شکایت و دفاع از آنها و یا
پاسخگویی از هر ادعا و دعوایی که علیه شرکت عنوان یا طرح شود، تعیین وکیل
با حق توکیل غیر تا یک درجه .
5- پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور همچنین
حل و فصل آنها از طریق سازش پس از تایید هیات مدیره برای تصویب مجمع
عمومی .
6- مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر
یک از اعضای هیات مدیره و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت
واگذار نماید.
تبصره - مدیر عامل می تواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان
قائم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیر
عامل خواهد بود.
ماده 24- شرکت دارای حسابرس (بازرس ) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر
امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد
شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد
داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) قبلی بلامانع است .
ماده 25- وظایف حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
1- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و
تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره .
2- انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده .
3- حسابرس (بازرس ) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و
پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .
حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای
وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده 26- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند همان سال خاتمه می پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ انتقال
شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی شروع و در
آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 27- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت
حداکثر سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس )
داده شود و حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل
از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 28- کلیه وظایف و اختیارات و داراییها و تعهدات و دیون و کارکنان
شرکت سهامی بنگاه شیمیایی به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی منتقل می گردد.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این
اساسنامه دارایی خالص بنگاه شیمیایی را تعیین و بابت قسمتی از سرمایه
پرداخت نشده شرکت سهامی پخش کود شیمیایی منظور نماید.
ماده 29- شرکت تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد و در
کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و
قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و یک تبصره به استناد تبصره 4
قانون انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی ، امور استخدام و امور
اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات 31/2/1354 و 24/3/1354 به ترتیب در
جلسات سی و یکم خرداد و اول تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی
به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری - امور اقتصادی و
دارایی - کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :