جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده 1- در اجرای ماده 3 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی و به منظور تعیین و ترسیم سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور و نظارت بر اجرای سیاست مزبور و نحوه گردش کار مرکزخانه های ایران شورای عالی اطلاعات و جهانگردی تشکیل و بر طبق مواد این اساسنامه وظایف خود را انجام می دهد.
ماده 2- شورای عالی اطلاعات و جهانگردی که در این اساسنامه شورا نمامیده می شود با عضویت مقامات و افرادی به شرح زیر تشکیل می شود:
1- وزیر اطلاعات و جهانگردی .
2- وزیر فرهنگ و هنر.
3- وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
4- وزیر آموزش و پرورش .
5- رییس سازمان حفاظت محیط زیست .
6- رییس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری ایران .
7- مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران .
8- هشت نفر از افراد بصیر و مطلع و علاقمند به امور اطلاعات و جهانگردی که به وسیله وزیر اطلاعات و جهانگردی انتخاب می شوند.
ماده 3- ریاست جلسات شورا را وزیر اطلاعات و جهانگردی به عهده خواهد داشت .
ماده 4- عضویت شورا افتخاری است و غیر از اعضایی که شرکت ایشان در شورای عالی به اقتضای مقامشان می باشد دوره خدمت سایر اعضا سه سال از تاریخ انتخاب خواهد بود و تعیین مجدد اعضا شورا بلامانع است .
ماده 5- تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین در جلسه معتبر است و رسمیت جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا شورا خواهد بود.
ماده 6- وظایف شورا عبارت است :
1- تعیین و ترسیم خطوط اصلی سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور.
2- نظارت بر اجرای مصوبات و سیاسیتهای ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی .
3- تعیین خط مشی کلی در مورد اداره امور و نحوه گردش کار مرکزخانه های ایران و شعب آن در خارج از کشور.
4- اعلام نظر کلی در مورد امور مربوط به تاسیسات پذیرایی کشور و تصویب اولویتها در مورد اجرای برنامه ها.
5- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که به دلیل ضرورتهای خاص از طرف
وزیر اطلاعات و جهانگردی پیشنهاد و جهت بررسی در دستور جلسات منظور شده
باشد.
ماده 7- پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی خواهد بود و دبیرخانه شورا در وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل می شود.
ماده 8- رییس دبیرخانه شورا از طرف وزیر اطلاعات و جهانگردی منصوب می گردد و تصمیمات و خلاصه مذاکرات هر جلسه را در دفتری مخصوص ثبت و با ذکر
اسامی اعضا حاضر و غایب به امضای رییس جلسه می رساند.
ماده 9- در صورت لزوم ، بررسی طرحها و برنامه های پیشنهاد شده به شورا
به عهده هیاتهای خاص مرکب از افراد ذیصلاح احاله خواهد شد و گزارش اقدامات و نتیجه بررسی هیاتها از طریق دبیرخانه دریافت و پس از تنظیم در دستور مذاکره جلسات منظور خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر نه ماده به استناد ماده 3 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای اطلاعات و جهانگردی و استخدام مجلس سنا در جلسات 6 و 12 خرداد ماه 1354 به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد ماه و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، اطلاعات و جهانگردی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
8900
تاریخ تصویب :
1354/04/03
تاریخ ابلاغ :
1354/05/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :