جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده 1- سازمان مسکن که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود شرکتی
است سهامی با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که طبق اصول
بازرگانی اداره می شود.
ماده 2- مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم می تواند در سایر
نقاط کشور نیز شعبه یا نمایندگی دایر کند.
ماده 3- سرمایه سازمان یک میلیارد (1000000000) ریال است که کلا" به
دولت تعلق دارد و به ده هزار سهم یکصد هزار ریال با نام تقسیم می شود سهام
مذکور غیر قابل انتقال است .
وظایف و اختیارات :
ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
الف - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی و ایجاد مسکن و شهرکها.
ب - تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری نوسازی محلات .
ج - خرید و استجاره زمین مورد نیاز جهت اجرای طرحهای ساختمانی و مسکن
و فروش و اجاره زمینهای متعلق به سازمان .
د - فروش یا اجاره دادن ساختمان و تاسیساتی که با سرمایه گذاری مستقل
یا مشترک احداث می شود طبق مقررات مربوط و قراردادهای منعقده .
ه - تهیه و اجرای طرحهای مجتمع خانه های سازمانی مورد نیاز در حدود
اعتبارات عمرانی و سایر اعتباراتی که در اختیارات سازمان قرار گیرد و
درصورت لزوم واگذاری خانه های مذکور به دستگاههای ذیربط برای اداره و
بهره برداری .
و - تاسیس و اداره و مشارکت در ایجاد کارخانه های تهیه مصالح و لوازم
تاسیسات ساختمانی و خانه سازی و فروش محصولات آنها.
ز - قبول خدمات مهندسی مشاور و تهیه نقشه های ساختمانی و شهرسازی و
اعمال نظارت در اجرای این قبیل طرحها در مقابل دریافت حق الزحمه .
ح - تحصیل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی یا خارجی با
رعایت قوانین مربوط.
ط - سرمایه گذاری به منظور اجرای وظایف سازمان به طور مستقل و یا با
مشارکت سرمایه گذاران بخش عمومی و یا بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی .
ی - مبادرت به سایر اقدامات و عملیات و معاملات لازم برای انجام وظایف
سازمان .
ماده 5- سازمان می تواند برای اعمال وظایف فوق شرکتهای فرعی تشکیل دهد
یا در شرکتهای دیگر مشارکت نماید.
ارکان سازمان :
ماده 6- ارکان سازمان به شرح زیر است :
1- مجمع عمومی .
2- هیات مدیره .
3- مدیر عامل .
4- حسابرس (بازرس )
ماده 7- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی سازمان با وزرای مسکن و
شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و
بودجه می باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است .
ماده 8- مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تصویب برنامه ها و بودجه
سال بعد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل به دعوت رییس هیات
مدیره و مدیر عامل سازمان تشکیل می شود.
ماده 9- مجمع عمومی سازمان به طور فوق العاده بنا به دعوت رییس مجمع
عمومی با رییس هیات مدیره و مدیر عامل یا بنا به تقاضای حسابرس (بازرس )
تشکیل خواهد شد.
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است :
الف - تعیین خط مشی کلی و برنامه سازمان .
ب - رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش حسابرس (بازرس ) و اتخاذ
تصمیم نسبت به آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود
ویژه .
ج - تصویب بودجه برنامه ای سالانه و تغییرات آن .
د - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و هیات مدیره با تصویب شورای حقوق
و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ه - تصویب تشکیلات سازمان و آیین نامه های استخدامی بر اساس مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت مقررات مربوط
بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ز - تصویب افزایش سرمایه .
ح - تصویب پیشنهاد هیات مدیره سازمان راجع به سازش در دعاوی یا ارجاع
امر به داوری و تعیین داور.
ط - تصویب اساسنامه شرکتهای مذکور در ماده پنج این اساسنامه پس از
تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ی - اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده 11- هیات مدیره سازمان مسکن از یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل
می شود رییس هیات مدیره مدیر عامل سازمان نیز خواهد بود.
ماده 12- رییس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با پیشنهاد
مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب
مجدد آنان بلامانع است . تغییرات اعضای هیات مدیره نیز به همین ترتیب و
هم زمان با انتخاب مدیر یا مدیران انجام می گیرد در صورتی که به علل دیگری
از قبیل فوت یا استعفا تعداد مدیران تقلیل یابد انتخاب هیات مدیره باید
حداکثر ظرف یک ماه انجام شود. رییس هیات مدیره و مدیر عامل با فرمان
همایونی منصوب خواهد شد.
ماده 13- اعضای هیات مدیره نمی توانند در مدت تصدی در سازمان مسکن
هیچگونه شغل موظف دیگری داشته باشند.
ماده 14- وظایف و اختیارات هیات مدیره به قرار زیر است :
الف - تهیه طرح تشکیلات سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ب - تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه ها
برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ج - تصویب برنامه ها و طرحها بنا به پیشنهاد مدیر عامل و رییس هیات
مدیره .
د - تصویب آیین نامه های اجرایی سازمان در حدود مقررات این اساسنامه و
بنا به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل .
ه - اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی یا
خراجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و - تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تصویب مجمع عمومی .
ز - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
ح - تصویب قراردادها.
ط - اتخاذ تصمیم در مورد معاملاتی که انجام مناقصه و مزایده در مورد
آنها میسر نیست و یا به مصلحت نمی باشد برای پیشنهاد به کمیسیون ماده 71
قانون محاسبات عمومی .
ی - تصویب سرمایه گذاری سازمان در شرکتها و موسسات دیگر.
ک - اصلاح بودجه سازمان تا 10 درصد کاهش و افزایش در فصول و مواد بدون
تغییر در کل بودجه .
ماده 15- تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
ماده 16- تصمیمات هیات مدیره در دفتر مخصوص ثبت می شود و به امضای اعضا
هیات مدیره حاضر در جلسه می رسد.
ماده 17 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان
است و مسئولیت امور سازمان را در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص
بر عهده دارد و موارد زیر نیز از جمله اختیارات او است :
الف - اداره امور سازمان طبق این اساسنامه و مقررات مربوط.
ب - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره .
ج - اداره کلیه امور استخدامی و نصب و عزل و تعلیق کارکنان آن و
استخدام کارمندان جدید و خرید خدماتی که هیات مدیره برای انجام برنامه های
سازمان لازم تشخیص داده است و صدور دستور پرداخت هزینه ها با رعایت بودجه
مصوب سازمان و مقررات استخدامی و مالی مربوط.
ماده 18- کلیه چکها و اسناد تعهدآور سازمان به امضای مدیر عامل و یکی
از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده 19- مدیر عامل و هیات مدیره می توانند با مسئولیت خود قسمتی از
اختیارات اجرایی و همچنین حق امضا خود را به معاونین و یا سایر کارمندان
سازمان واگذار نماید.
حسابرس (بازرس ).
ماده 20- حسابرس (بازرس ) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد
او بلامانع است .
وظایف حسابرس (بازرس ).
ماده 21- حسابرس (بازرس ) موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و
آیین نامه های مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان
سازمان رسیدگی و گزارش لازم را جهت مجمع عمومی تهیه نماید و نیز کلیه
وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس شرکت محول
است انجام دهد. حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز
قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
حسابرس (بازرس ) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک
سازمان را دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و انجام وظایفش
موجب وقفه ای در عملیات شرکت شود.
مقررات مختلف :
ماده 22- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر
اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 23- حسابهای سازمان در پایان اسفند ماه بسته می شود ترازنامه و
حساب سود و زیان باید حداقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه عمومی سالانه به
حسابرس (بازرس ) تسلیم شود. حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود
را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 24- انتقال زمینهایی که از طرف دولت یا سازمانهای دولت و موسسات
وابسته به دولت به سازمان مسکن منتقل شده یا انتقال داده شود احتیاج به
تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
مکلف است زمینهای مزبور را با رعایت مقررات قانون ثبت املاک در دفاتر املاک
ثبت نماید و اسناد مالکیت به نام سازمان مسکن صادر کند.
سازمان مسکن از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه دادرسی در این موارد معاف
است .
ماده 25 - سازمان مسکن می تواند آن قسمت از اموال منقولی را که با
تشکیل سازمان زمین بدان نیاز ندارد با تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی برای یک
بار در اختیار سازمان زمین بگذارد.
ماده 26- کارمندان واحد اراضی و آن قسمت از مستخدمین اداره کل حقوقی
سازمان که وظایف آنان مستقیما" مربوط به سازمان زمین می شود با موافقت
سازمان زمین به آن سازمان منتقل می شوند و پرداخت حقوق و مزایای این عده
از مستخدمین از تاریخ انتقال به عهده سازمان زمین خواهد بود.
ماده 27- نسبت به مواردی که در این اساسنامه مقررات خاص وضع نشده است
قانون تجارت و سایر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی جاری است .
ماده 28- این اساسنامه از تاریخ تصویب جانشین اساسنامه مصوب خرداد
1343 می گردد.
اصلاحیه فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده به استناد ماده 6 قانون تغییر نام
وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام ، امور
اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی مجلس سنا در جلسات 12 و 14 خرداد ماه
1354 به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد و اول و سوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای
اداری ، امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :