جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده 1- به منظور حفظ حقوق دولت نسبت به اراضی خالصه و موات موضوع
ماده 75 قانون انحلال بنگاه خالصجات و اراضی موات موضوع ماده 17 قانون
تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون ثبت اراضی موات
اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای
1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 و سایر اراضی که امور آنها به
سازمان مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است و اعمال حقوق
مالکیت و اجرای سیاست دولت نسبت به اراضی مذکور و اراضی موضوع قسمت اخیر
ماده 4 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب آبان 1346 و
همچنین خرید، تهیه ، آماده و تسطیح اراضی و فروش - اجاره ، واگذاری و یا
ذخیره زمین برای تامین نیازمندیهای وزارتخانه ها- سازمانهای دولتی
سازمانهای وابسته به دولت و سازمانهای عمومی و بخش خصوصی و در اجرای
مقررات ماده 6 قانون " تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و
شهرسازی و تعیین وظایف آن " شرکت سهامی به نام سازمان زمین که در این
اساسنامه سازمان خوانده می شود طبق مقررات این اساسنامه تاسیس می شود.
سازمان در مورد اراضی که امور آنها به سازمان مسکن یا وزارت مسکن و
شهرسازی محول گردیده است قائم مقام سازمان مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی
بوده و کلیه حقوق و وظایف و تعهدات سازمانهای فوق نسبت به اراضی مذکور به
"سازمان " منتقل می گردد.
تبصره 1- آن قسمت از اراضی که سازمان مسکن در آنها برنامه خانه سازی
اجرا کرده و یا طبق تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی به حساب سرمایه سازمان
مسکن منظور گردد کماکان در اختیار سازمان مسکن باقی خواهد ماند.
تبصره 2- اراضی منابع طبیعی مشمول قوانین ملی شدن جنگلها و مراتع و
حفاظت و بهره برداری از شمول مفاد این اساسنامه خارج است .
ماده 2- سازمان به صورت شرکت سهامی و طبق اصول بازرگانی اداره خواهد
شد و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است .
ماده 3- سرمایه سازمان یکصد میلیون ریال است که به یک هزار سهم یکصد
هزار ریالی تقسیم می شود و کلا" متعلق به دولت می باشد و اراضی مورد تصرف و
تصدی سازمان جز دارایی شرکت محسوب می گردد.
ماده 4- مرکز اصلی سازمان تهران است و می تواند در نقاطی که مقتضی
بداند شعبه یا نمایندگی تاسیس نماید و یا نمایندگی خود را به موسسات
دولتی دیگر واگذار کند.
ماده 5- وظایف و اختیارات :
الف - اعمال حقوق مالکیت در مورد زمینهایی که به موجب این اساسنامه و
قوانین و مقررات مربوط به سازمان تعلق خواهد گرفت همچنین اعمال حقوق
مالکیت دولت بر زمینهای متعلق به دولت که سازمان به نحوی از انحا به
نمایندگی دولت در مورد آنها عمل می کند و اداره کلیه امور مربوط به
زمین های مذکور در این ماده .
ب - خرید و تهیه زمین - تسطیح و آماده ساختن اراضی برای فروش ، اجاره
یا واگذاری طبق شرایط و ضوابطی که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - فروش - اجاره یا واگذاری زمین با رعایت نقشه های جامع و تفصیلی
شهرها و با رعایت اعتبارات طرح عمرانی مربوط به سازمانهای دولتی و وابسته
به دولت و سازمانهای مامور به خدمات عمومی طبق شرایط و ضوابطی که به
پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - اجاره و استجاره اراضی و فروش زمین با رعایت نقشه های جامع و
تفصیلی شهرها به بخش خصوصی طبق ضوابط و شرایطی که به پیشنهاد وزیر مسکن و
شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - تصدی و اداره اراضی و طرح و تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به آنها
به منظور حفظ و اعمال حقوق مالکیت .
و - انجام هر نوع اقدام دیگری که در اجرای وظایف و تکالیف مقرر در
ماده یک این اساسنامه و تامین هدفهای تشکیل سازمان لازم باشد در حدود
قوانین و مقررات مربوط.
ماده 6- قسمتی از امول سازمان مسکن که مربوط به وظیفه سازمان زمین
می گردد طبق تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
سازمان مسکن به سازمان واگذار می شود.
سازمان می تواند این اموال و سایر اموال و زمینهای مورد نیاز تاسیسات خود
و همچنین وجوه حاصل از فروش اراضی را که در اختیار می گیرد به تدریج طبق
تصمیم مجمع عمومی با رعایت مقررات به سرمایه خود اضافه نماید.
آن عده از مستخدمین سازمان مسکن که مورد نیاز سازمان باشند با رعایت
مقررات مربوط به سازمان منتقل خواهند شد.
ماده 7- ارکان سازمان به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - حسابرس (بازرس )
ماده 8- مجمع عمومی سازمان از وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر امور
اقتصادی و دارایی و وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر مشاور و رییس
سازمان برنامه و بودجه و وزیر دادگستری و وزیر تعاون و امور و روستاها
تشکیل می شود که نمایندگی سهام دولت را خواهند داشت .
ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی می باشد.
ماده 9- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دوبار برای انجام وظایف مقرر در
این اساسنامه به دعوت رییس مجمع تشکیل جلسه می دهد.
ماده 10- مجمع عمومی عادی سازمان به طور فوق العاده بنا به دعوت رییس
مجمع عمومی یا مدیر عامل یا بنابه تقاضای هیات مدیره و یا حسابرس (بازرس )
تشکیل خواهد شد.
ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی .
الف - تعیین خط مشی سازمان در قالب سیاستهای کلی دولت .
ب - رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت
به آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه .
ج - رسیدگی و تصویب بودجه .
د - تصویب پیشنهاد هیات مدیره سازمان راجع به سازش در دعاوی یا ارجاع
امر به داوری و تعیین داور.
ه - تصویب افزایش سرمایه سازمان .
و - تصویب تشکیلات سازمان با تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور.
ز - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی پس از تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایی .
ح - تصویب آیین نامه های استخدامی با تایید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور.
ط - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت با تایید
شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس .
ی - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده 12- هیات مدیره سازمان از یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می شود.
رییس هیات مدیره مدیر عامل سازمان نیز خواهد بود. رییس هیات مدیره و مدیر
عامل و اعضا هیات مدیره به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران برای
مدت سه سال انتخاب می شوند تغییر در مدت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بافرمان همایونی منصوب خواهد شد.
ماده 13- اعضا هیات مدیره نمی توانند در مدت تصدی خود هیچگونه شغل موظف
دیگری داشته باشند و مکلفند وظایفی را که بر اساس تشکیلات مصوب سازمان به
آنها محول می شود انجام دهند.
ماده 14- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف - تهیه طرح تشکیلات سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ب - تصویب برنامه ها و معاملات و قراردادها به پیشنهاد مدیر عامل .
ج - تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه ها
جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .
د - تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای پیشنهاد به مجمع
عمومی .
ه - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
و - پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع عمومی .
ماده 15- تصمیمات هیات مدیره به اکثریت اعضا هیات مدیره معتبر می باشد.
ماده 16- قراردادها و اسناد تعهدآور و چکهای سازمان به امضای رییس
هیات مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود. هیات مدیره
می تواند حق امضای خود را در موارد فوق به کارمندان ذیصلاح سازمان که مقتضی
تشخیص دهد به مسئولیت خود واگذار نماید.
ماده 17- رییس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است
و نمایندگی سازمان را در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص بر عهده
دارد و می تواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب کند و اختیارات زیر
را دارا می باشد.
الف - اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوط.
ب - اداره امور استخدامی و نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزایای
آنها طبق مقررات مربوط و صدور دستور پرداختها با رعایت بودجه مصوب سازمان
و مقررات مالی و استخدامی .
ج - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره .
ماده 18- رییس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند به تشخیص و مسئولیت خود
قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا معاونان خود و
یا مدیران مسئول تفویض نماید و در غیاب خود اختیارات خویش را به یکی از
اعضای هیات مدیره واگذار کند.
ماده 19- حسابرس (بازرس ) سازمان بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او
بلامانع است .
ماده 20- حسابرس (بازرس ) دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که به موجب
قانون تجارت بر عهده بازرس شرکتها محول شده و موظف است حسابها و ترازنامه
و حساب سود و زیان سازمان را رسیدگی و گزارش آن را به مجمع عمومی تسلیم
نماید.
حسابرس (بازرس ) حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدون
اینکه در عملیات سازمان و امور آن دخالت کند.
انجام وظایف حسابرس نباید موجب وقفه در امور سازمان شود.
ماده 21- زمینهایی که از طرف دولت یا سازمانهای دولتی و موسسات وابسته
به دولت به سازمان انتقال داده می شود احتیاج به تنظیم سند در دفاتر اسناد
رسمی ندارد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف است زمینهای مزبور را با
رعایت مقررات قانون ثبت املاک در دفاتر املاک ثبت نماید و اسناد مالکیت به
نام سازمان صادر کند.
سازمان از پرداخت هر گونه حق الثبت در این موارد معاف است .
ماده 22- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر
اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای اولین سال تاسیس که از تاریخ
تشکیل سازمان شروع و در آخر اسفند پایان می پذیرد.
ماده 23- حسابهای سازمان در پایان اسفند بسته میشود و ترازنامه و حساب
سود و زیان باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس )
تسلیم شود.
ماده 24- ده درصد از سود ویژه سازمان تا زمانی که اندوخته احتیاطی آن
معادل (4)/(1) سرمایه سازمان شود هرساله به عنوان اندوخته احتیاطی منظور
خواهد شد.
ماده 25- نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق
مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دو تبصره به استناد ماده 6
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی پس از
تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی ، استخدام ، امور اقتصادی و دارایی مجلس
سنا در جلسات 29/2/1354 و 4/3/1354 ، به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد و
اول و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب
کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، امور اقتصادی و دارایی و
مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :