جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده 1 - شرکت راه آهن زیرزمینی تهران که طبق قانون مصوب 1354 تاسیس شود شرکتی است سهامی و تابعیت آن ایرانی است .
ماده 2 - مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران است .
ماده 3 - هدف شرکت احداث شبکه راه آهن زیرزمینی تهران و حومه و بهره برداری از آن می باشد در اجرای این هدف شرکت می تواند به هر نوع عملیات مطالعاتی و ساختمانی و خرید و فروش وسائل و ماشین آلات و خرید و اجاره و تملک زمین یا ساختمان با رعایت قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون تاسیس شرکت و دریافت و وام اعتبار و طبق قوانین و مقررات مربوط انعقاد هر یک از عقود و قراردادهای مدنی یا بازرگانی اقدام و مبادرت نماید.
ماده 4 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال است که کلا متعلق به شهرداری پایتخت است و به هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم می شود و چهل درصد آن پرداخت شده است . افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی صورت
می گیرد.
ارکان شرکت
ماده 5 - ارکان شرکت عبارتند از:
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - حسابرس (بازرس )
ماده 6 - مجمع عمومی شرکت با حضور:
1 - شهردار پایتخت .
2 - دو نفر دیگر به پیشنهاد شهردار و تصویب هیات وزیران تشکیل می گردد.
ماده 7 - مجمع عمومی به دعوت رییس هیات مدیره شرکت و یا به دعوت هر یک از اعضای مجمع عمومی تشکیل می گردد. حسابرس (بازرس ) شرکت نیز می تواند اقدام به دعوت مجمع عمومی نماید.
ماده 8 - تشکیل مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی به امضای دعوت کننده که در آن دستور جلسه ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل آن تعیین شده باشد به عمل می آید. دعوتنامه لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه باید صادر گردد.
ماده 9 - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.
ماده 10 - هیات مدیره و حسابرس (بازرس ) در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رای ندارند.
ماده 11 - مجمع عمومی شرکت به طور عادی باید حداقل سالی یک بار قبل از پایان تیر ماه تشکیل گردد ولی رییس هیات مدیره می تواند در هر موقع دیگر که ضرورت ایجاب نماید مجمع عمومی را به طور فوق العاده دعوت کند.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه کلی اجرایی شرکت که از طرف هیات
مدیره پیشنهاد می شود.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت .
3 - پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره برای تصویب به هیات وزیران .
4 - تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد.
5 - انتخاب حسابرس (بازرس ) و تعیین حق الزحمه او.
6 - تصویب آیین نامه مربوط به مقررات مالی و معاملاتی شرکت که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
7 - تصویب آیین نامه های استخدامی شرکت پس از تایید سازمان امور
اقتصادی و استخدامی کشور.
8 - رسیدگی و تصویب قراردادهای مطالعاتی و اجرایی که جهت احداث راه آهن زیرزمینی باید منعقد شود.
9 - رسیدگی و تصویب بودجه سالانه شرکت همچنین تصویب اصلاحاتی که در طول سال در بودجه شرکت به عمل می آید.
10 - پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه برای تصویب در مراجع مذکور در قانون .
11 - تصویب پیشنهاداتی که برای اخذ وام یا اعتبار از بانکها و موسسات داخلی یا خارجی در مجمع مطرح می گردد و تعیین شرایط اخذ وام و موافقت با قراردادهایی که بدین منظور باید تهیه و مبادله شود با رعایت مقررات مربوط.
12 - افزایش سرمایه .
13 - پیشنهاد انحلال شرکت .
14 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مسائلی که در دستور جلسه منظور شود.
تبصره - کلیه وجوهی که برای اجرای عملیات به شرح فوق در اختیار شرکت قرار می گیرد با تصویب مجمع عمومی به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد.
هیات مدیره
ماده 13 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال انتخاب می شوند. رییس هیات مدیره به ترتیب مذکور در این ماده از بین اعضای هیات مدیره انتخاب و با صدور فرمان ملوکانه منصوب می گردد.
تبصره - تغییر یا تجدید انتخاب هیات مدیره به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت .
ماده 14 - رییس هیات مدیره بالاترین مرجع اجرایی شرکت می باشد اداره امور شرکت اعم از اداری و استخدامی در حدود آیین نامه ها و بودجه ای که به تصویب مجمع عمومی رسیده و عزل و نصب و تعلیق کارکنان شرکت و تعیین و شغل و ترفیع و اضافات آنها با رییس هیات مدیره است .
تبصره - در غیاب رییس هیات مدیره وظایف مربوط به او را دو عضو دیگر هیات مدیره متفقا انجام خواهند داد.
ماده 15 - رییس هیات مدیره شرکت در برابر کلیه دادگاهها و مراجع قانونی و رسمی و موسسات خصوصی با حق توکیل نماینده تام الاختیار می باشد.
رییس هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به اعضای دیگر هیات مدیره تفویض نماید.
ماده 16 - هیات مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - اداره امور شرکت در اجرای قوانین و مقررات مربوط.
ب - تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه و بودجه شرکت .
ج - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات شرکت طبق آیین نامه معاملات که به تصویب مجمع عمومی رسیده .
د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادهای جزیی اجرایی مربوط به احداث راه آهن زیرزمینی در قالب قراردادهای کلی که به تصویب مجمع عمومی رسیده .
ه - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر مسئله ای که با هدف شرکت مربوط باشد.
و - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ماده 17 - تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت اعضا قابل اجرا است .
ماده 18 - رییس هیات مدیره در مدت تصدی خود نمی تواند هیچگونه شغل دولتی داشته باشد.
ماده 19 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که کلیه مذاکرات و تصمیمات هیات در آن درج می شود و به امضای اعضا می رسد.
حسابرس (بازرس )
ماده 20 - حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
ماده 21 - وظایف حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
الف - نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های شرکت .
ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم مجمع عمومی .
ج - انجام سایر اموری که در قانون تجارت به عهده بازرس در شرکتهای سهامی محول است .
ماده 22 - حسابرس (بازرس ) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات شرکت را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتبا به هیات مدیره اطلاع دهد.
ماده 23 - حسابرس (بازرس ) می تواند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد شرکت رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیات مدیره بخواهد.
هیات مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهد نمود.
ماده 24 - حسابرس (بازرس ) می تواند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت نماید.
ماده 25 - در مواردی که حسابرس (بازرس ) برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بداند می تواند پس از جلب موافقت مجتمع عمومی و
به هزینه شرکت یک یا چند نفر را موقتا دعوت نماید.
ماده 26 - تصمیمات و اقدامات حسابرس (بازرس ) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیات مدیره در مواقع لزوم می تواند حسابرس (بازرس ) را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل با هیات مدیره تشکیل جلسه دهد.
ماده 27 - حق الزحمه حسابرس (بازرس ) از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد. شورای هماهنگی
ماده 28 - به منظور تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن زیرزمینی شورایی به نام شورای هماهنگی مرکب از شش نفر به شرح زیر تشکیل می گردد.
1 - شهردار پایتخت یا قائم مقام شهردار
2 - معاون سازمان برنامه و بودجه .
3 - مدیر عامل سازمان آب تهران .
4 - مدیر عامل شرکت برق منطقه .
5 - مدیر عامل شرکت مخابرات .
6 - مدیر عامل شرکت گاز.
مسئولان سایر سازمانهایی که به تشخیص شهردار پایتخت حضور آنها در جلسات شورای هماهنگی لازم یا مفید باشد.
تبصره - ریاست شورای هماهنگی با شهردار پایتخت است .
ماده 29 - وظایف شورای هماهنگی عبارت است از:
ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن زیرزمینی که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از عدم رعایت هماهنگی ممکن است پیش آمده و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مسائلی که از طرف هیات مدیره در این زمینه مطرح می شود اجرا تصمیمات شورا در اینگونه موارد برای
کلیه سازمانهای ذیربط الزامی است و سازمانهای مربوط مکلف هستند مصوبات شورا را در مواعد مقرر به مورد اجرا گذارند.
حسابهای شرکت .
ماده 30 - سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال است .
(به استثنای سال اول که از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود).
ماده 31 - هیات مدیره شرکت باید پس از پایان هر سال مالی صورت دارایی و دیون و ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه را به ضمیمه گزارشی درباره وضع عمومی شرکت در سال مالی مربوط تهیه و آنها را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به بازرس تسلیم نمایند. حسابرس (بازرس ) مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی یک نسخه از گزارش خود را به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 32 - نحوه نگهداری دفاتر قانونی تجارتی و نگاهداری و تنظیم حسابها و محاسبه استهلاکها طبق مقررات و قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده 33 - سود ویژه هر سال شرکت عبارت خواهد بود از درآمدهای حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه های اداری و تجارتی و استهلاکات و اقساط وامهای دریافتی و اندوخته ها.
ماده 34 - از سود ویژه شرکت هر سال پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل معادل ده درصد آن به عنوان اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه شرکت گردد و پس از آن کسر یا عدم کسر آن منوط به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد بود.
ماده 35 - پس از کسر اندوخته ها و پرداخت مالیات متعلق باقیمانده سود ویژه به دارندگان سهام تعلق خواهد گرفت .
انحلال و تصفیه - مقررات کلی .
ماده 36 - مجمع عمومی شرکت می تواند در صورت اقتضا انحلال شرکت و نحوه تصفیه را به دولت پیشنهاد کند تا در صورت تایید از طریق قانونی اقدام به عمل آید.
ماده 37 - کلیه مسائل و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی و تصریح نشده است تابع مقررات قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و چهار تبصره به استناد قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کشور و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات 6 و8 خرداد ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز شنبه چهاردهم و روز دوشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشور و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
8910
تاریخ تصویب :
1354/03/08
تاریخ ابلاغ :
1354/05/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :