جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (توانیر)
به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - ماده 8 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 8 - ارکان شرکت عبارتند از:
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس )
2- ماده 9 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 9 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر
امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد
بود.
3 - ماده 10 و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 10 - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر
ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور
در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال
بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.
تبصره - تاریخ انعقاد و دستور جلسه از طرف رییس مجمع عمومی یا مدیر عامل
اعلام می گردد.
4 - ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 11 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیر عامل و یا
به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس ) با ذکر علت تشکیل می گردد.
5 - ماده 13 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 13 - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل
تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله
دعوت کتبی رییس مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به
موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای
مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری (به تشخیص رییس مجمع ) تشریفات دعوت برای
تشکیل جلسه الزامی نیست .
6 - ماده 14 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:
الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت .
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت .
ب - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - انتخاب حسابرس (بازرس ) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد
می شود.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته های شرکت با رعایت ضوابط مربوط.
ه - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه .
و - تعیین خط مشی و برنامه عملیات شرکت .
ز - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره پس از تایید شورای
حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ح - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و
تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ط - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ی - تصویب آیین نامه های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای
دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و
سایر ضوابط باید در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.
7 - ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 17 - مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حضور کلیه اعضا مجمع و یا
نمایندگان آنان رسمیت می یابد.
8 - در ماده 19 عبارت "و یک نفر عضو علی البدل " حذف می شود.
9 - ماده 22 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 22 - هیات مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار
نظر برای حسابرس (بازرس ) شرکت ارسال دارد.
10 - ماده 23 حذف می شود:
11 - در بند (ب ) ماده 26 بعد از کلمه ترازنامه عبارت (و حساب سود و
زیان ) علاوه می شود.
12 - در ماده (30) عبارت (استخدامی و) حذف و بعد از عبارت (مالی )
عبارت (و معاملاتی ) علاوه می شود.
13 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 32 - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (بازرس ) خواهد بود که به
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال
انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود خود
ادامه خواهد داد.
ب - حسابرس (بازرس ) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و
پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .
ج - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او
در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
د - حسابرس (بازرس ) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی
و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع
عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیات مدیره تسلیم
نماید.
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو پس
از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و
دارایی و نیروی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 5 خرداد ماه 1354 به
ترتیب در جلسات روز پنجشنبه دوازدهم و روز دوشنبه شانزدهم تیر ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور
اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :