جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


ماده واحده - اساسنامه شرکتهای برق منطقه ای به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - ماده 10 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 10 - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس )
2 - ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 11 - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر
ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور
در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال
بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.
3 - ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 12 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت .
ب - تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت .
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت .
د - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .
ه - انتخاب حسابرس (بازرس ) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد
می شود.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته های شرکت با رعایت
ضوابط مربوط.
ز - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و
تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره پس از تایید شورای
حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ی - تصویب آیین نامه های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای
دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و
سایر ضوابط باید در مجمع عمومی قرار گیرد.
4 - ماده 13 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 13 - مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بنا به دعوت رییس مجمع یا
مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس ) با ذکر علت تشکیل می گردد.
ماده 14 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر
امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد
بود.
5 - ماده 16 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 16 - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل
تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله
دعوت کتبی رییس مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به
موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای
مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری (به تشخیص رییس مجمع ) تشریفات دعوت برای
تشکیل جلسه الزامی نیست .
6 - ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 17 - مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده با حضور کلیه اعضا مجمع رسمیت
می یابد.
7 - ماده 18 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو خواهد بود که از طرف مجمع
عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل
نیامده در مقام خود باقی خواهد بود اداره امور شرکت به عهده هیات مدیره
خواهد بود و یکی از اعضای هیات مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس
هیات مدیره انتخاب می شود و مدیر عامل از بین اعضای هیات مدیره شرکت
انتخاب خواهد شد.
8 - ماده 19 حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود:
9 - ماده 25 به ماده 24 تبدیل و به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 24 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار
نظر برای حسابرس (بازرس ) شرکت ارسال دارد.
10 - ماده 26 به ماده 25 تبدیل و کلمه استخدامی از آن حذف می شود.
11 - ماده 27 به ماده 26 تبدیل و قبل از کلمه بازرس در عنوان و متن
ماده کلمه حسابرس قید و به شرح زیر اصلاح می شود:
حسابرس (بازرس )
ماده 26 - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (بازرس ) خواهد بود که به
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال
انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود خود
ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) قبلی بلامانع است .
ب - حسابرس (بازرس ) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و
پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .
ج - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او
در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
د - حسابرس (بازرس ) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی
و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع
عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیات مدیره تسلیم
نماید.
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو پس
از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و
دارایی و نیروی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 5 خرداد ماه 1354 به
ترتیب در جلسات روز پنجشنبه دوازدهم و روز دوشنبه شانزدهم تیر ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور
اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :