جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


ماده 1 - به استناد ماده 5 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه
1353 اساسنامه مرکز بررسی قیمتها که در این اساسنامه مرکز نامیده می شود
تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود و دارای شخصیت حقوقی و
وابسته به وزارت بازرگانی است .
ماده 2 - هدف مرکز تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و
کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسیها و تهیه طرحهای لازم به منظور
متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمتها است .
ماده 3 - وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است :
الف - بررسی ، تعیین ، تعدیل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از
کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و نیز کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده
فروشی .
ب - تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگیهایی انحصاری است و
مورد نیاز سازمانهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات بخش عمومی می باشد.
ج - بررسی عوامل موثر در قیمت و سیستم توزیع کالاها و خدمات تا مرحله
مصرف .
د - مراجعه به مراجع و سازمانهای مربوط در داخل و خارج کشور به منظور
بررسی بهای تمام شده کالاهای وارداتی .
ه - جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار قیمتهای داخلی و بین المللی و بررسی
نوسان قیمتها.
و - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه روش بررسی قیمت تمام
شده و مشارکت و همکاری در سمینارها و مجامع بین المللی قیمتها.
ز - کسب اطلاع در زمینه نرخها از مراجع بین المللی و نمایندگیهای
شاهنشاهی در خارج کشور.
ماده 4 - مرکز دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف - شورای عالی قیمتها که در این اساسنامه شورا نامیده می شود.
ب - هیاتهای تعیین و تثبیت قیمت که در این اساسنامه هیات نامیده
می شود.
ج - رییس کل مرکز.
ماده 5 - شورا مرکب است از:
1 - وزیر بازرگانی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3 - وزیر تعاون و امور روستاها.
4 - وزیر صنایع و معادن .
5 - وزیر کار و امور اجتماعی .
6 - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی .
7 - رییس کل بانک مرکزی ایران .
8 - مدیر عامل صندوق حمایت مصرف کننده .
9 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
10 - رییس اتاق اصناف پایتخت .
تبصره - رییس کل مرکز بدون داشتن حق رای در جلسات شورا حضور خواهد
داشت .
ماده 6 - وظایف شورا عبارت است از:
الف - تعیین فهرست انواع و اولویت کالاها و خدماتی که بایستی مورد
بررسی مرکز قرار گیرد.
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای رییس کل مرکز.
ج - اظهار نظر نسبت به پیشنهادات هیاتهای تعیین و تثبیت قیمتها.
د - تعیین خط مشی و تصویب برنامه های کلی مرکز
ه - تصویب قیمت کالاها و خدمات .
و - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود این اساسنامه در
شورا مطرح می شود.
ماده 7 - جلسات شورا به ریاست وزیر بازرگانی حداقل ماهانه و در موارد
لازم به دعوت رییس کل مرکز تشکیل خواهد شد.
ماده 8 - جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات
متخذه در جلسات با رای موافق حداقل شش نفر معتبر خواهد بود.
تبصره - در غیاب اعضای شورا یکی از معاونین آنان با معرفی کتبی در
جلسه شرکت خواهد کرد.
ماده 9 - تصمیمات شورا به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ضبط و به
امضای رییس جلسه خواهد رسید.
ماده 10 - مرکز دارای هیاتهایی خواهد بود که تحت عنوان هیات تعیین و
تثبیت قیمتها تشکیل می گردد. ترکیب وظایف و نحوه تشکیل جلسات این هیاتها
به پیشنهاد رییس مرکز و تصویب شورا خواهد بود.
پرداخت حق حضور در جلسه به اعضای هیاتها به استثنای مستخدمین مرکز و طبق
ضوابطی که به تایید شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید مجاز خواهد بود.
ماده 11 - رییس کل مرکز به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیات وزیران
با فرمان ملوکانه برای مدت سه سال انتخاب می شود. تجدید انتخاب رییس کل
مرکز بلامانع است .
ماده 12 - وظایف و اختیارات رییس کل به شرح زیر است :
الف - اداره کلیه امور جاری و فعالیتهای مرکز و از جمله امور اداری و
استخدامی آن و عزل و نصب مستخدمین و انعقاد و اجرای قراردادها و صدور
دستور تعهد و پرداخت در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
ب - عقد قراردادهای لازم برای خرید خدمات در داخل و خارج کشور.
ج - اجرای تصمیمات شورا.
ماده 13 - رییس کل مرکز مسئول حفظ حقوق و منافع و اموال مرکز و
نماینده مرکز در برابر اشخاص و مراجع قضایی و سازمانهای دولتی و موسسات
عمومی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی است و برای اداره کلیه امور مرکز در
حدود مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیارات کامل می باشد.
ماده 14 - رییس کل مرکز می تواند در هر مورد تمام یا قسمتی از اختیارات
خود را به مسئولیت خود به قائم مقام یا به هر یک از معاونان یا مستخدمین
مرکز تفویض کند.
تبصره - قائم مقام در غیاب رییس کل مرکز دارای کلیه اختیارات وی خواهد
بود.
ماده 15 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ،
سفارتخانه ها و وابسته های اقتصادی و بازرگانی شاهنشاهی در خارج و
شهرداریها و نیز موسسات تولیدی وارداتی و خدماتی در تهران و شهرستانها
مکلفند هر گونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز مرکز است به طور صحیح در
اختیار مرکز مزبور بگذارند.
تبصره - مرکز موظف است در مورد آمار و اطلاعات وزارت جنگ و نیروهای
مسلح شاهنشاهی اصول طبقه بندی حفاظت اسناد را رعایت نماید.
ماده 16 - کلیه اطلاعات جمع آوری شده در مرکز محرمانه خواهد بود و
کارکنان مرکز مجاز به افشای آنها نیستند.
ماده 17 - کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند نتیجه
تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمتها را به مرکز ارسال دارند.
ماده 18 - بودجه مرکز همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور
خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره به استناد ماده 5 قانون
تاسیس وزارت بازرگانی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و سازمانهای اداری
و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 خرداد
ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز دوشنبه دوم و روز پنجشنبه دوازدهم تیر
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای بازرگانی و
استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :