جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - به استناد ماده 7 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 30 تیر
ماه 1353 شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی که در این اساسنامه "شرکت "
نامیده می شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات
مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد و وابسته به وزارت بازرگانی است .
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 4 - مرکز شرکت در تهران است و شرکت می تواند در صورت ضرورت با
تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور و یا کشورهای خارج شعبه یا نمایندگی
تاسیس نماید.
ماده 5 - هدف شرکت عبارت است از ایجاد روش صحیح در زمینه خدمات
بازرگانی و تاسیسات مربوط به کالاهای اساسی و بهسازی خدمات موجود و گسترش
آن در سطح کشور به منظور بهبود امور پخش ، نگاهداری ، بسته بندی و سایر
موارد مربوط به آن و تشویق و راهنمایی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در موارد
مذکور.
ماده 6 - وظایف و اختیارات شرکت عبارت است از فعالیتها و اقدامات
اجرایی برای حصول به هدفهای مذکور همچنین :
الف - فراهم نمودن امکانات لازم برای گسترش شبکه توزیع کالاهای اساسی
در سطح کشور.
ب - اقدام در توزیع کالاهای اساسی به نحوی که این کالاها در کوتاهترین
مدت ممکن به دست مصرف کننده برسد.
ج - بسته بندی ، تفکیک کالا و آماده ساختن آنها برای توزیع و ایجاد
تاسیسات مربوط به آن .
د - تجهیز و توسعه وسایل تخلیه کالا و نیز فراهم نمودن وسایل ترخیص از
مرزهای زمینی دریایی و هوایی با همکاری سازمانهای مربوط به نحوی که امر
ورود و صدور کالاها در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
ه - حمل و نقل کالاها با استفاده از وسایل حمل تخصصی .
و - سرمایه گذاری یا مشارکت در ایجاد خدمات تخصصی کالارسانی .
ز - اجازه و استفاده از انبار، سردخانه و سیلو به منظور نگاهداری
کالاهای مورد نیاز عامه .
ح - سرمایه گذاری یا مشارکت در ایجاد یا گسترش انبارهای عمومی یا
تخصصی ، سردخانه و سیلوهای مورد نیاز برای نگاهداری مایحتاج عمومی .
ط - ایجاد و توسعه مراکز توزیع به تناسب احتیاجات هر منطقه و ایجاد
تاسیسات و تجهیزات جانبی آن .
ی - ایجاد مراکز فروش ثابت و سیار برای بخش کالاهای اساسی به منظور
جلوگیری از نفوذ واسطه ها و حفظ تعادل قیمتها.
ک - تحصیل اعتبار و وام در داخل یا خارج از کشور با رعایت مقررات
مربوط.
ل - انجام هر گونه عملیات بازرگانی که برای نیل به هدفهای شرکت مفید
باشد.
م - خرید و فروش خدمات و همچنین اجاره و استجاره تاسیسات و تجهیزات
مربوط به موضوع شرکت .
ماده 7 - سرمایه شرکت معادل یکصد میلیون ریال است که از طرف وزارت
بازرگانی و موسسات و شرکتهای وابسته به آن تامین و پرداخت خواهد شد و
کلیه سهام متعلق به دولت است .
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - شرکت دارای ارکان ذیل خواهد بود.
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس )
ماده 9 - مجمع عمومی مرکب است از:
الف - وزیر بازرگانی .
ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
ج - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
تبصره 1 - نمایندگی صاحبان سهام با وزرای فوق الذکر خواهد بود.
تبصره 2 - ریاست مجمع با وزیر بازرگانی می باشد.
ماده 10 - وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای هیات مدیره .
ب - تعیین خط مشی و تصویب اصول برنامه های کلی شرکت .
ج - رسیدگی به گزارش سالانه هیات مدیره و حسابرس و اتخاذ تصمیم نسبت
به آنها.
د - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت .
ه - انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و انتخاب حسابرس
(بازرس ).
و - تصویب بودجه سالانه شرکت .
ز - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور.
ح - تصویب آیین نامه های شرکت با رعایت مقررات مربوط و آیین نامه های
مالی و معاملاتی پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ط - تصویب آیین نامه های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی
شرکتهای دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ی - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با تایید
شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ک - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول .
ل - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت .
م - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح می شود.
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دوبار یک بار تا آخر تیر ماه
برای تصویب ترازنامه و صورتحساب عملکرد و یک بار در نیمه دوم سال برای
تصویب بودجه و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل
می شود.
تبصره - وزیر بازرگانی در مواقع ضرور یا حسب تقاضای هیات مدیره یا
حسابرس (بازرس ) مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه فوق العاده دعوت خواهد
نمود.
ماده 12 - هیات مدیره از سه نفر عضو تشکیل می گردد که با تصویب مجمع
عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
ماده 13 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل از میان اعضای بنا به پیشنهاد
وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با فرمان همایونی منصوب
می گردند.
تبصره - رییس هیات مدیره می تواند سمت مدیر عامل را نیز عهده دار باشد.
ماده 14 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف - نظارت بر اجرای برنامه ای جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .
ب - بررسی و تایید بودجه شرکت به منظور تقدیم به مجمع عمومی .
ج - رسیدگی و بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه سالانه و حساب سود
و زیان شرکت به مجمع عمومی .
د - پیشنهاد آیین نامه های اجرایی شرکت به مجمع عمومی .
ه - پیشنهاد در موارد سرمایه گذاری و مشارکت .
و - تصویب قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و
معاملات با حق استرداد و اجاره و استجاره و انجام هر گونه عملیات بازرگانی
و بانکی در داخل و خارج از کشور.
ز - اجرای مصوبات مجمع عمومی و تهیه طرحهای اجرایی مصوبات مذکور.
ح - پیشنهاد تشکیلات شرکت به مجمع عمومی .
ی - پیشنهاد آیین نامه های استخدامی با رعایت مقررات استخدامی شرکتهای
دولتی و تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری .
ماده 15 - مدیر عامل مسئول امور اجرایی شرکت و عهده دار اجرای تصمیمات
مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره است و کلیه امور مربوط به استخدام و عزل
و نصب مستخدمین با وی می باشد و همچنین نمایندگی شرکت در برابر اشخاص
حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی و کلیه موسسات اعم از داخلی و خارجی با حق
انتخاب وکیل به عهده مدیر عامل است .
تبصره - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با مسئولیت خود
به هر یک از اعضای هیات مدیره یا مستخدمین شرکت تفویض کند.
ماده 16 - کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیر
عامل و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده 17 - حسابرس (بازرس ) شرکت با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
و تصویب مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می شود، انتخاب مجدد وی بلامانع
است .
ماده 18 - وظایف و اختیارات حسابرس به شرح زیر است :
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش لازم و
تسلیم آن حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به مجمع عمومی .
ب - رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت .
تبصره 1 - حسابرس (بازرس ) نیز دارای کلیه اختیاراتی است که در قانون
تجارت به عهده بازرس محول شده است .
تبصره 2 - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و
نحوه رسیدگی وی نباید موجب وقفه در امور جاری شرکت شود.
تبصره 3 - هیات مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را برای بررسی و اظهار نظر به حسابرس
شرکت تسلیم نماید.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند
همان سال پایان می پذیرد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت تا
پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 20 - مجمع عمومی می تواند در هر زمان نسبت به انتقال اندوخته
احتیاطی به حساب سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم نماید.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و هشت تبصره به استناد ماده 7 قانون
تاسیس وزارت بازرگانی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای
اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4
خرداد ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز دوشنبه دوم و روز پنجشنبه دوازدهم
تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای بازرگانی
و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :