جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - بنابر احتیاط حاصل از ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب
28/11/1353 شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل
می گردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر کرمان است و شرکت می تواند شعب یا
نمایندگیهایی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تاسیس
نماید.
حوزه عمل آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای کرمان طبق نقشه پیوست می باشد.
ماده 3 - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 4 - اجرای برنامه هایی که طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و
آیین نامه های مصوب مربوط از طرف وزارت نیرو به شرکت ابلاغ می شود.
ماده 5 - اجرای عملیات و بهره برداری مربوط به توسعه منابع آب صنعتی و
کشاورزی و همچنین تامین آب شهری تا مجاورت شهرها در حوزه عمل شرکت .
تبصره - شرکت برای این منظور طرحهای توسعه منابع آب شامل احداث سدهای
ذخیره ای و انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرین کردن آبهای
شور توام با ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی را به موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده 6 - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره
می شود.
ماده 7 - شرکت می تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را طبق
مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.
ماده 8 - سرمایه شرکت عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد
سهم یک میلیون ریالی تقسیم می شود و از اعتبار طرحهای توسعه منابع آب
منطقه تامین می گردد.
ماده 9 - کلیه سهام شرکت با نام و متعلق به دولت می باشد و غیر قابل
انتقال است .
ماده 10 - یکدهم سود ویژه تا هنگامی که رقم آن معادل یکدهم سرمایه
شرکت بشود به عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد. پس از تامین اندوخته
مزبور یکدهم سود ویژه هر سال با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل
تاسیسات شرکت به مصرف خواهد رسید.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 11 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - حسابرس (بازرس ).
ماده 12 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور
اقتصادی و دارایی و یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران می باشد. ریاست
مجمع عمومی با وزیر نیرو است .
ماده 13 - مجمع عمومی به طور عادی و فوق العاده تشکیل می شود.
ماده 14 - مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر
سال تشکیل می شود.
ماده 15 - مجمع عمومی به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به
موضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار می گیرد طبق تصمیم رییس مجمع
عمومی و یا بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس ) با
ذکر علت تشکیل می گردد.
ماده 16 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هیات مدیره و گزارش
حسابرس (بازرس ) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .
2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت .
3 - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اعضا علی البدل هیات مدیره .
4 - انتخاب حسابرس (بازرس ) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی .
5 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی پس از تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایی .
6 - تصویب تشکیلات و آیین نامه های استخدامی شرکت با توجه به مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7 - تصویب بودجه .
8 - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه .
9 - پیشنهاد انحلال شرکت .
10 - تصویب افزایش سرمایه .
11 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیات مدیره با
رعایت ماده 24 و حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
12 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده
است .
ماده 17 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل
تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل از تشکیل
آن کتبا از طرف مدیر عامل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علی البدل خواهد بود.
ماده 19 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که
تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی می باشند و انتخاب مجدد
آنان بلامانع است .
ماده 20 - تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب
جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است .
ماده 21 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان
مدیر عامل و رییس هیات مدیره انتخاب می نماید.
مدیر عامل می تواند از بین اعضای هیات مدیره یک نفر قائم مقام برای خود
تعیین نماید.
ماده 22 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و در غیبت مدیر عامل با
حضور قائم مقام مدیر عامل و دو نفر اعضای اصلی یا علی البدل هیات مدیره در
مرکز شرکت و در صورت اقتضا در هر محل دیگری که مدیر عامل و رییس هیات
مدیره تعیین نماید تشکیل می شود و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا اتخاذ
می گردد. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن
ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضا حاضر در جلسه می رسد.
تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای
علی البدل به دعوت مدیر عامل و رییس هیات مدیره در جلسه شرکت کرده و رای
خواهد داد و در صورت غیبت رییس هیات مدیره و مدیر عامل دعوت به وسیله
قائم مقام مدیر عامل خواهد آمد.
ماده 23 - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیات مدیره در
صورتی که منحصرا در شرکت انجام وظیفه نمایند از طرف مجمع عمومی با رعایت
مقررات و تایید شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.
هر یک از اعضای هیات مدیره که بر طبق مقررات این ماده از شرکت حقوق
دریافت کند مکلف است وظایفی را که از طرف مدیر عامل به او محول می شود
بدون دریافت وجه دیگری انجام دهد ولی هزینه سفر و فوق العاده روزانه طبق
مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 24 - هر یک از اعضای هیات مدیره که از اعضای شاغل و موظف
وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی نباشد مکلف است تمام وقت در
اختیار شرکت باشد و نمی تواند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نماید.
ماده 25 - هر یک از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج
جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رییس مجمع عمومی است .
ماده 26 - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضا هیات مدیره
جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 27 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل
تشکیل خواهد شد.
ماده 28 - اداره جلسات هیات مدیره با مدیر عامل و رییس هیات مدیره
است .
ماده 29 - تایید بودجه و آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و
تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده می شود از وظایف هیات
مدیره می باشد.
ماده 30 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی
و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیر عامل است .
ماده 31 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و نمایندگی شرکت را
در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضایی و اداری دارد. مدیر
عامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین می تواند با تصویب مجمع عمومی
دعاوی را به داوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک
تراضی نماید.
ماده 32 - مدیر عامل در حدود مقررات اساسنامه و آیین نامه های مصوب شرکت
روشهای اجرایی را با تایید هیات مدیره تعیین و ابلاغ می نماید.
ماده 33 - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر
یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود
تفویض نماید.
ماده 34 - مدیر عامل دارای اختیارات و وظایف زیر نیز می باشد:
الف - تهیه آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت با
رعایت مقررات مربوط برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی .
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای
تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
ج - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان
در حدود مقررات و آیین نامه های مربوط و بودجه مصوب مجمع عمومی .
ماده 35 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید
به امضای مدیر عامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق
امضا دارند خواهد بود.
ماده 36 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار
نظر برای حسابرس (بازرس ) شرکت ارسال دارد. حسابرس (بازرس ) مکلف است
نسخه ای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات
مدیره تسلیم کند.
ماده 37 - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی
و دارایی برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات
آنها و ایفای وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس است انتخاب خواهد
نمود.
ماموریت حسابرس (بازرس ) پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه
خواهد یافت مجمع عمومی در همان جلسه طبق پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی حسابرس (بازرس ) دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب
مجدد حسابرس (بازرس ) قبلی بلامانع است .
ماده 38 - اقدامات حسابرس (بازرس ) در اجرای وظایف خود نباید مانع
جریان کارهای شرکت گردد.
ماده 39 - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و
وظایف او محدود است به آنچه که به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است ولی
می تواند به دفاتر و اسناد و مدارک و پرونده های شرکت برای انجام وظایف خود
رجوع کند و مدیر عامل باید دفاتر و اسناد و مدارک و پرونده های مذکور را
بنا به تقاضای حسابرس (بازرس ) در اختیار او بگذارد.
ماده 40 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل
شرکت خواهد بود.
ماده 41 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه
و آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی
نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
ماده 42 - مدیر عامل مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت
آیین نامه های لازم را تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمع
عمومی تسلیم دارد. تا موقعی که این آیین نامه ها به تصویب مجمع عمومی
نرسیده مقررات و آیین نامه های شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان در این
شرکت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 43 - تغییرات لازم در اساسنامه و یا انحلال شرکت موکول به پیشنهاد
مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای نیرو و امور اقتصادی
و دارایی و استخدام مجلسین خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و دو تبصره به استناد ماده 2 قانون
تاسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام - امور اقتصادی و
دارایی و نیروی مجلس سنا در جلسات 7/3/1354 و 11/4/1354، در جلسات روز
یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب
کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، نیرو و امور اقتصادی و
دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :