جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - آیین نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و باز
خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری کشور مصوب 28/9/1345 شامل
درجه داران ارتش و ژاندارمری کشور که از تاریخ 1/4/1344 به بعد استخدام
شده یا بشوند نیز می گردد.
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 6 قانون استخدام موقت و
بازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری مصوب 31/3
/1334 پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور
اقتصادی و دارایی و نظام مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 6 و 7 اسفند ماه
1353 به ترتیب در جلسات بیست و سوم و بیست و چهارم و بیست و پنجم فروردین
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیون های استخدام و
امور اقتصادی و دارایی و جنگ مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :