جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده 1 - به درجه داران کادر ثابت ژاندارمری کشور که در مشاغل رزمی و
آموزشی منصوب و عملا نیز در مشاغل مزبور خدمت نمایند با رعایت مقررات این
آیین نامه مزایایی به عنوان حق صف پرداخت می گردد.
ماده 2 - مشاغل مذکور در ماده 1 با توجه به دشواری خدمت به سه طبقه
تقسیم و حق صف هر طبقه به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - طبقه یک ماهانه پنج هزار (5000) ریال .
ب - طبقه دو ماهانه چهار هزار(4000) ریال .
ج - طبقه سه ماهانه یک هزار (1000) ریال .
ماده 3 - مشاغل مشمول مقررات این آیین نامه و طبقه بندی و تغییرات بعدی
آنها با هماهنگی ارتش شاهنشاهی ضمن تعیین شماره ردیف تخصص مربوط پیشنهاد
و پس از تصویب در فرمان همگانی ژاندارمری کشور درج می گردد.
ماده 4 - در مدت انتظار خدمت و بدون کاری حق صف پرداخت نمی گردد.
ماده 5 - صدور اخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی سرهنگ دومی و سرهنگی
مبنی بر بی انضباطی یا سهل انگاری در امور محوله و همچنین بی مبالاتی در حفظ
شرایط تخصصی و جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد حق
صف حداکثر تا مدت شش ماه و صدور اخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی بالاتر
موجب قطع تا پنجاه درصد حق صف حداکثر برای مدت یک سال می گردد.
ماده 6 - پرداخت حق صف درجه دارانی که برای طی دوره یا کارآموزی در
تخصص مربوط (داخل یا خارج از کشور) اعزام می گردند تا مدت چهار ماه قطع
نمی شود.
ماده 7 - برقراری و قطع حق صف در تمام موارد برابر دستور قسمتی رده
سازمانی مجاز صورت می گیرد.
ماده 8 - درجه دارانی که از مزایای ویژه حق صف استفاده می نمایند
نمی توانند از حق فنی استفاده نمایند.
ماده 9 - مقررات این آیین نامه از اول خرداد ماه سال 1353 قابل اجرا
می باشد.
آیین نامه فوق مشتمل بر نه ماده به استناد قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه
افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه داران ژاندارمری کشور
پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و
دارایی و نظام مجلس شورای ملی در جلسات 22 و 25 و 28 اردیبهشت ماه 1354
به ترتیب در جلسات روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه و روز چهارشنبه چهارم تیر
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای جنگ و
استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :