جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


فصل یکم - کلیات
ماده 1 - منظور از پرداخت هزینه سفر و فوق العاده انتقال و ماموریت
تامین هزینه هایی است که بر اثر مسافرت و انتقال و انجام ماموریت به پرسنل
مربوط تحمیل می گردد.
ماده 2 - میزان هزینه سفر و فوق العاده انتقال و ماموریت باید به
اندازه ای باشد که کفایت تامین هزینه هایی را که از این لحاظ به پرسنل
تحمیل می شود (متناسب با درجه و مقام ) بنماید.
فصل دوم - هزینه سفر
ماده 3 - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی هنگام انتقال و
یا ماموریت از محل توقف آنها تا محلی که منتقل یا مامور می گردند هزینه
سفر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه وسیله مسافرت آنها از طرف نیروهای مسلح
شاهنشاهی و یا سایر سازمانها تهیه نشده باشد.
منظور از هزینه سفر در مورد مامورین هزینه سفر برای رفت و برگشت می باشد.
الف - هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در داخل
کشور به شرح زیر پرداخت می گردد :
1 - امرا از قرار هر یک کیلومتر 5 ریال
2 - افسران ارشد هر یک کیلومتر 4 ریال
3 - افسران جز و همافران هر یک کیلومتر 3 ریال
4 - درجه داران و افراد هر یک کیلومتر 5/2 ریال
ب - در مواردی که الزاما (در هر جایی که وسیله حمل و نقل مرتب زمینی
وجود ندارد) از وسایل حمل و نقل هوایی یا دریایی استفاده می شود بهای بلیط
وسیله مربوط پرداخت می گردد.
ج - چنانچه بنا به دستور از وسیله حمل نقل معینی (زمینی - دریایی -
هوایی ) استفاده گردد بهای بلیط آن وسیله پرداخت خواهد شد.
د - برای جبران هزینه های رفت و آمد در مبدا و مقصد در موارد بالا مبلغ
مقطوع اضافه پرداخت می شود این مبلغ اضافی به طور مقطوع 500 ریال در داخل
کشور و 1500 ریال برای خارج از کشور می باشد.
تبصره - هزینه سفر از یک نقطه به نقطه دیگر در داخل کشور در صورتی که
خط سیر مامور در امریه ماموریت معین نشده باشد نسبت به کوتاه ترین مسافت
خط اتومبیل رو بین مبدا و مقصد پرداخت می گردد تعیین کوتاه ترین مسافت طبق
دفتر راهنمایی مسافات مصوب وزارت راه و ترابری خواهد بود.
تبصره 2 - هزینه سفر هر یک از عائله تخت تکفل افسران و کارمندان در
صورت انتقال با توجه به میزان هزینه سفر مندرج در بند الف این ماده
پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه مجموع هزینه سفری که بابت عیال و اولاد
تحت تکفل پرداخت می شود از دو برابر و نیم هزینه سفری که بخود منتقل تعلق
می گیرد تجاوز ننماید.
تبصره 3 - مامورینی که در محل ماموریت به یکی از یگانها و یا
سازمانهای آن محل منتقل شوند برای مراجعت به محل اولیه و همچنین حرکت به
محل خدمت جدید حق استفاده از هزینه سفر برابر مقررات این ماده خواهند
داشت .
ماده 4 - هزینه سفر افسران و کارمندانی که به منظور معالجه یا برای طی
دوره های آموزشی شرکت در آزمایشهای ترفیعاتی ، معاینات پزشکی سالانه ،
محاکمه ، ادا توضیحات یا مواردی از این قبیل که مربوط به امور خدمتی باشد
اعزام یا احضار می شوند بر طبق ماده 3 این آیین نامه پرداخت می گردد.
مقررات این ماده شامل افسران و کارمندان بدون کار و منتظر خدمت نیز خواهد
بود.
ماده 5 - افسران و کارمندانی که در غیر محل اقامت دائمی خود فوت شوند
و محل اقامت دائم عائله تخت تکفل محل فوت افسر یا کارمند نباشد در صورتی
که برای انتقال جنازه یا عائله متوفی از وسیله دولتی استفاده نشود کرایه
حمل جنازه و همچنین هزینه سفر عائله تخت تکفل متوفی از محل فوت تا محل
دفن یا اقامتگاه دائمی طبق ماده 3 این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره - کرایه حمل اثاث عائله تحت تکفل متوفی بر طبق مقررات ماده 11
این آیین نامه قابل پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - وسیله مسافرت افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی
متناسب با درجه آنها در داخل و خارج کشور به شرح زیر تعیین می شود :
الف - افراد و درجه داران : درجه توریست هواپیما، درجه 3 کشتی و راه آهن
و اتوبوس .
ب - همافران و افسران جز: درجه توریست هواپیما درجه 2 کشتی و راه آهن
و اتوبوس .
ج - افسران ارشد: درجه توریست هواپیما، درجه 1 کشتی و راه آهن ، ماشین
سواری .
د - سرتیپ و سرلشگر: درجه توریست هواپیما، درجه لوکس کشتی و راه آهن ،
ماشین سواری .
ه - سپهبد و ارتشبد: درجه یک هواپیما، درجه لوکس کشتی و راه آهن و
ماشین سواری .
ماده 7 - کرایه مسافرت و هزینه های متعلقه از قبیل عوارض گذرنامه و
سایر هزینه هایی که به موجب مقررات موضوعه برای خروج از کشور دریافت می شود
در مورد مامورین و بیماران اعزامی به خارج از کشور بر طبق مدارک رسمی
مربوط و گواهی موسسات حمل و نقل از طرف سازمان اعزام کننده پرداخت خواهد
شد.
هر گاه بنا بر ضرورت ایجاب نماید مامور اعزامی (پرسنل ) در خارج از کشور
برای انجام ماموریت و یا معالجه از نقطه ای به نقطه دیگر مسافرت نماید
کرایه مسافرت آنان برابر مدارک مثبت یا تایید وابستگی ارتش شاهنشاهی و
اگر وابسته نظامی در آن کشور وجود نداشته باشد به تایید مامورین سیاسی
کشور شاهنشاهی مقیم آن کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره - کرایه مسافرت همسر و فرزندان تخت تکفل مامورینی که برای تصدی
مشاغل ثابت سازمانی یا انجام ماموریت به طور موقت به مدت یک سال یا بیشتر
به خارج از کشور اعزام می شوند مشابه خود مامورین پرداخت می گردد.
ماده 8 - نوع وسیله نقلیه بیماران با توجه به نوع بیماری و نظر پزشک
معالج از طرف سازمان اعزام کننده تعیین می شود.
ماده 9 - افسران و کارمندان ماموری که با اجازه مقامات صلاحیتدار
(وزارت جنگ ستاد بزرگ ارتشتاران سرای نظامی شاهنشاهی ، نیروهای سه گانه ،
گارد شاهنشاهی ، ژاندارمری کشور و شهربانی کشور) با وسیله شخصی به ماموریت
خارج از کشور رفته و یا از ماموریت خارج کشور مراجعت می نمایند مبلغی
معادل (4) / (3) ارزش بلیط هواپیما (رعایت ماده 6) دریافت خواهند نمود.
ماده 10 - هزینه حمل و نقل و لوازم سفر وابستگان نظامی و معاونان آنان
و کسانی که برای تصدی مشاغل ثابت و یا موقت همچنین جهت تحصیل به مدت یک
سال یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شوند در صورتی که خانواده همراه
داشته باشند حداکثر تا 250 کیلوگرم و اگر خانواده همراه نداشته باشند تا
150 کیلوگرم طبق نرخ بین المللی حمل بار وسیله نقلیه ای که توسط سازمان
مربوطه برای مسافرت تعیین می گردد قابل پرداخت است .
تبصره - کسانی که به منظور تحصیل برای مدت کمتر از یک سال به خارج از
کشور اعزام می شوند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود و در مراجعت حق
استفاده از هزینه حمل و نقل 50 کیلوگرم بار برای حمل کتب درسی و وسایل
شخصی مورد لزوم خواهند داشت .
فصل سوم - فوق العاده انتقال
ماده 11 - علاوه بر هزینه سفر مندرج در ماده 3 به افسران و کارمندان
نیروهای مسلح شاهنشاهی که به علت انتقال ، محل خدمت آنان در داخل کشور از
نقطه ای به نقطه دیگر تغییر می یابد هزینه حمل اثاث و فوق العاده انتقال به
شرح زیر پرداخت می گردد :
الف - هزینه حمل اثاث :
به میزان یک برابر و نیم هزینه سفری که در انتقال به منتقلین و عائله تحت
تکفل آنان تعلق می گیرد (موضوع بند الف ماده 3 آیین نامه ).
ب - فوق العاده انتقال :
تا یکصد و پنجاه کیلومتر نصف و برای بیشتر از آن معادل یک ماه حقوق و
فوق العاده شغل .
تبصره - افسران و کارمندانی که جهت حمل وسائل خود از وسیله دولتی
استفاده نمایند حق استفاده از هزینه منظور در بند الف را نخواهند داشت .
ماده 12 - افسران و کارمندانی که در غیر محل تولد یا اقامت دائمی خود
بازنشسته شوند برای عزیمت به محل تولد یا اقامت دائمی خود برای یک بار
استحقاق دریافت هزینه سفر و فوق العاده انتقال و هزینه حمل اثاث ، به میزان
مندرج در این آیین نامه را خواهند داشت .
ملاک تشخیص محل اقامت دائمی افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی
تعرفه پرسنلی آنان می باشد.
فصل چهارم - فوق العاده ماموریت
بخش یکم - فوق العاده ماموریت در داخل کشور:
ماده 13 - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور
انفرادی برای انجام ماموریت از نقطه ای به نقطه دیگر در داخل کشور اعزام
می شوند در صورتی که جهت انجام این وظیفه مجبور به توقف شبانه باشند از
روز حرکت تا روز مراجعه به محل خدمت ثابت خود فوق العاده روزانه ماموریت
به شرح زیر تعلق می گیرد :
الف - در محلهایی که تسهیلات زیست از طرف سازمان اعزام کننده مامور
تامین نشده باشد میزان فوق العاده ماموریت بر مبنای سه عامل مسکن ، غذا و
هزینه های متفرقه تعیین و پرداخت می شود و برای این منظور کلیه مناطق کشور
با توجه به عوامل سه گانه مزبور طبقه بندی و ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ب - در محلهایی که تسهیلات زیست برای استفاده مامور تامین شده باشد
میزان فوق العاده ماموریت در این قبیل مناطق معادل هزینه ای خواهد بود که
برای استفاده از این تسهیلات در این نقاط تعیین شده است و هزینه عامل
متفرقه نیز به آن علاوه خواهد شد.
تبصره 1 - مکان استفاده از تسهیلات زیست مذکور در برگ ماموریت مامور
از طرف سازمان اعزام کننده قید می شود.
تبصره 2 - چنانچه با وجود امکان استفاده از تسهیلات زیست مامور بنا به
تمایل شخصی از آن استفاده ننماید فقط استحقاق دریافت فوق العاده مقرر در
این بند را خواهد داشت .
تبصره 3 - در صورتی که اجرای ماموریت مستلزم صرف وقت کمتر از 24 ساعت
علاوه بر یک یا چند شبانه روز کامل باشد و یا آنکه مامورین برای مدت کمتر
از 24 ساعت به محلی خارج از پادگان مربوط که حداقل 30 کیلومتر فاصله
داشته باشد اعزام شوند و انجام ماموریت مستلزم توقف شبانه در آن محل
نبوده ولی ناچار به صرف غذای روزانه باشند به مامورین برای زمان کمتر از
یک شبانه روز کامل فوق العاده به ماخذ (2) / (1) فوق العاده روزانه مبنا
(در هر منطقه ) پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 - جدول طبقه بندی مذکور در بند الف این ماده از طرف وزارت جنگ
تهیه و با توجه به میزان فوق العاده پرداختی در سایر وزارتخانه ها همچنین
بر مبنای اختلاف هزینه زندگی در زمانها و نقاط مختلف کشور قابل تغییر و
تجدید نظر می باشد.
ماده 14 - تا زمانی که طبقه بندی مناطق کشور برای پرداخت فوق العاده
ماموریت انجام نگرفته است فوق العاده روزانه انفرادی افسران و کارمندان
نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر پرداخت خواهد گردید :
الف - افراد داوطلب و درجه داران 800 ریال
ب - همافران و افسران جز 1200 ریال
ج - افسران ارشد 1800 ریال
د - سرتیپ و سرلشگر 2200 ریال
ه - سپهبد 2600 ریال
و - ارتشبد 3000 ریال
تبصره - در صورتی که دارندگان مقامات سپهبدی و ارتشبدی در ماموریت از
هتل استفاده نمایند به جای استفاده از فوق العاده ماموریت هزینه اقامت
آنان در هتل پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - برای روزهایی که مامورین منفرد در نقاط بد آب و هوا، موقتا
مامور می گردند از صدی پنجاه عامل متفرقه علاوه بر ماخذ متفرقه مذکور در
ماده 13 این آیین نامه روزانه استفاده خواهند نمود و تا زمانی که مقررات
ماده 13 به مورد اجرا گذارده نشده به ماخذ (2) / (1) 1 فوق العاده مندرج
در ماده 14 استفاده خواهند کرد.
ماده 16 - در صورتی که هر یک از عوامل مسکن و غذا برای مامورین اعم از
انفرادی یا اجتماعی تامین شده باشد به میزان (2)/(1) برای هر یک از عوامل
مزبور که تامین شده از فوق العاده ماموریت مامور کسر خواهد شد.
ماده 17 - افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور اجتماع
به ماموریت اعزام می گردند در صورتی که مسکن و غذای آنان از طرف یگان /
سازمان مربوط تامین شود فقط از عامل هزینه های متفرقه مندرج در جدول موضوع
ماده 13 استفاده خواهند نمود و در غیر این صورت بر حسب مورد از فوق العاده
ماموریت روزانه با رعایت مقررات مواد 14 و 16 این آیین نامه استفاده
خواهند کرد.
تبصره - به مامورینی که به طور اجتماع به نقاط بد آب و هوا اعزام
می شوند به میزان صدی پنجاه فوق العاده استحقاقی اضافه پرداخت می شود.
ماده 18 - مامورینی که مدت ماموریتشان در داخل کشور از شش ماه تجاوز
کند در ردیف منتقلین محسوب و فوق العاده روزانه به آنان تعلق نخواهد گرفت
و در هر حال هیچ ماموریتی به طور موقت (به استثنای واحدهای عملیات جنگی
وارد و کشی ) نباید از شش ماه تجاوز نماید.
تبصره - در موارد استثنایی که نوع ماموریت ایجاب می نماید که مامورین
بیش از شش ماه در محل ماموریت توقف نمایند و انتقال مامورین به آن محل
امکان پذیر نباشد (مثل مهندسین ناظر) بنا به تصویب مقامات مذکور در ماده 9
این آیین نامه ممکن است مدت ماموریتشان تا حداکثر 12 ماه تمدید گردد.
بخش دوم - فوق العاده ماموریت خارج کشور
ماده 19 - فوق العاده ماموریت روزانه افسران و کارمندانی که جهت انجام
وظیفه موقت به خارج از کشور اعزام می شوند برابر مقررات زیر پرداخت می شود
:
1 - برای هر یک از کشورها مبنای فوق العاده بر پایه سه عامل :
مسکن ، غذا و هزینه های متفرقه تعیین و بهر یک از مامورین فوق العاده
ماموریت بر حسب مبنای مربوط پرداخت می گردد.
2 - در مواردی که از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی یا دولت ها یا
سازمانهای مختلف محل ماموریت و مسکن یا غذای مامور تامین گردد بابت عامل
تامین شده وجهی پرداخت نخواهد شد.
ماده 20 - مادام که عوامل مذکور در ماده 19 برای کلیه کشورهای خارج
تعیین نگردیده به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که جهت انجام
وظیفه موقت به خارج از کشور اعزام می شوند بر اساس جدول زیر فوق العاده
روزانه به ترتیب زیر پرداخت می گردد :
الف - در کشورهای گروه یک :
1 - افراد داوطلب و درجه داران 1750 ریال
2 - همافران و افسران جز 2200 ریال
3 - افسران ارشد 2700 ریال
4 - سرتیپ و سرلشگر 3300 ریال
5 - سپهبد 3500 ریال
6 - ارتشبد 3700 ریال
ب - در کشورهای گروه دو :
1 - افراد داوطلب و درجه داران 2350 ریال
2 - همافران و افسران جز 2500 ریال
3 - افسران ارشد 3000 ریال
4 - سرتیپ و سرلشگر 3500 ریال
5 - سپهبد 3700 ریال
6 - ارتشبد 4000 ریال
ج - در کشورهای گروه سه :
1 - افراد داوطلب - درجه داران 2750 ریال
2 - همافران و افسران جز 3000 ریال
3 - افسران ارشد 3200 ریال
4 - سرتیپ و سرلشگر 3700 ریال
5 - سپهبد 4000 ریال
6 - ارتشبد 4500 ریال
تبصره 1 - فوق العاده روزانه نقاطی که در جدول پیوست ذکر شده برابر
فوق العاده کشورهای گروه / 2 پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - گروه کشورهای منطبق با جدول پیوست تصویبنامه شماره 13436
25/6/1352 هیات وزیران می باشد و با تغییرات بعدی ملاک عمل قرار خواهد
گرفت .
تبصره 3 - مقررات ماده 16 این آیین نامه در مورد مامورین اعزامی به
خارج از کشور لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 21 - مامورینی که با وسایل نقلیه دریایی نیروهای مسلح شاهنشاهی
به خارج از کشور اعزام می شوند مادام که در وسیله دریایی بسر می برند و از
غذا و تسهیلات مربوط استفاده می نمایند از (2) / (1) فوق العاده ماموریت
تعیین شده در ماده 20 برای کشورهای گروه 2 استفاده خواهند نمود.
ماده 22 - فوق العاده و مزایای وابستگان و معاونان آنان و همچنین سایر
مامورین ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در کشورهای خارج با توجه به هزینه
زندگی و تغییرات آن در هر کشور و با در نظر گرفتن فوق العاده و مزایای
مامورین وزارت امور خارجه در همان کشور از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین
و با تصویب بزرگ ارتشتاران قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره - منظور از مامورین ثابت مذکور در این ماده و سایر مواد کسانی
هستند که برای تصدی مشاغل سازمانی اعزام می گردند.
ماده 23 - فوق العاده روزانه افسران ، همافران ، درجه داران و افرادی که
از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی برای تحصیل به کشورهای خارج اعزام می شوند
به ماخذ (5) / (4) فوق العاده مامورین موقت موضوع مواد 19 و 20 این
آیین نامه تعیین و پرداخت خواهد شد
تبصره - هزینه تحصیل اشخاصی که از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی جهت طی
دوره های آموزشی به خارج کشور اعزام می شوند از قبیل شهریه موسسات فرهنگی
هزینه ثبت نام ، ارزش کتب تحصیلی و نوشت و افزار، هزینه پایان نامه تحصیلی
و سایر هزینه های تحصیلی برابر گواهی موسسات فرهنگی مربوط و تایید وابستگی
نظامی شاهنشاهی پرداخت خواهد شد. ضمنا به اشخاص مذکور در این ماده به
نسبت مدت تحصیل در خارج از کشور بابت تهیه لباس سالانه حداکثر ده هزار
ریال پرداخت خواهد شد.
ماده 24 - کسانی که با استفاده از بورس یا کمک نظامی به خارج از کشور
اعزام می گردند معادل مبلغی که از بورس و یا کمک نظامی استفاده می نمایند
از فوق العاده ماموریت آنان کسر خواهد شد.
فصل پنجم - متفرقه
ماده 25 - کارمندان رسمی و پیمانی و همچنین افسران و درجه داران وظیفه
از لحاظ هزینه سفر و فوق العاده مامورین و انتقال مشمول مقررات مربوط بخود
می باشند.
ماده 26 - میزان هزینه سفر و فوق العاده ماموریت و انتقال کسانی که به
طور روزمزد یا از طرق خرید خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی به کار گمارده
شده یا می شوند همچنین مستخدمین خارجی تابع قرارداد منعقده فیمابین خواهد
بود و در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد و یا ضمن قرارداد شرایط خاص
در این مورد پیش بینی نشده باشد از روی تطبیق اجرت ماهانه آنان با حقوق
درجات نظامی هزینه سفر و فوق العاده آنان تعیین و به هر یک از درجات نظامی
(با تقریب اضافی ) نزدیک تر باشد معادل همان درجه پرداخت خواهد شد.
ماده 27 - افزارمندان و کارمندان و کارگران نیروهای مسلح شاهنشاهی در
صورتی که در قوانین و مقررات مربوط مقررات خاصی راجع به هزینه سفر و
فوق العاده ماموریت و انتقال آنان پیش بینی نشده باشد حقوق ماهانه آنها با
درجات نظامی تطبیق و به حقوق هر یک از درجات نظامی (با تقریب اضافی )
نزدیک تر باشد معادل همان درجه استفاده خواهند نمود.
ماده 28 - دانشجویان دانشکده ها و آموزشگاههای افسری و هنرجویان
آموزشگاههای همافری در داخل و خارج کشور از مزایای گروهبانان و افراد بر
حسب مورد برابر مقررات این آیین نامه استفاده می نمایند.
ماده 29 - محصلینی که به موجب قرارداد منعقد جهت انجام خدمت در
نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از پایان تحصیلات برای طی دوره های آموزشی به
خارج کشور اعزام می شوند همچنین کسانی که برای تحصیل از داوطلبان مقیم
خارج کشور برای خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی انتخاب می گردند از لحاظ
دریافت هزینه های تحصیلی مشمول مقرراتی خواهند بود که در قرارداد فیمابین
پیش بینی می شود.
ماده 30 - کسانی که در حین انجام ماموریت در داخل یا خارج کشور بیمار
و بستری می شوند در صورتی که ادامه ماموریت با توجه به مدت درمان به تشخیص
سازمان متبوع پس از معالجه و بهبود وسیله مامور امکان پذیر باشد از
فوق العاده ماموریت استفاده خواهند نمود و در غیر این صورت در مدت معالجه
و بستری بودن از (3) / (1) فوق العاده ماموریت مربوط استفاده خواهند کرد.
ماده 31 - کسانی که برابر مقررات این آیین نامه از فوق العاده ماموریت
برای تحصیل در داخل و خارج کشور استفاده می نمایند مادام که تحصیلات آنان
خاتمه نپذیرفته در مدت تعطیلات رسمی و تحصیلی کماکان از فوق العاده مقرر
برخوردار خواهند بود.
ماده 32 - مامورینی که در التزام رکاب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
آریامهر بزرگ ارتشتاران یا علیا حضرت شهبانوی ایران و یا والاحضرت همایون
ولیعهد و یا والاحضرتها مسافرت می نمایند بدون رعایت ماده 16 و تبصره ماده
20 از فوق العاده مقرر استفاده خواهند نمود. و در صورتی که جز ملتزمین
رکاب نباشند لیکن برای انجام وظائفی در این قبیل مسافرتها از نقطه ای به
نقطه دیگر اعزام شوند چنانچه مسکن و غذای آنان تامین شده باشد استحقاق
(3) / (2) فوق العاده مربوط را خواهند داشت .
ماده 33 - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به
ماموریتهای آموزشی یا واحد مربوط همچنین به اردوگاهها و مانور اعزام
می گردند فوق العاده ماموریت تعلق نخواهد گرفت مگر در مورد افسران و
کارمندانی که از طرف مقامات مندرج در ماده 9 این آیین نامه به طور منفرد
به ماموریتهای بازرسی و تهیه وسائل و هدایت عملیات نظارت و داوری مانور
اعزام می گردند که در این صورت حسب مورد مشمول مقررات این آیین نامه خواهند
بود.
ماده 34 - افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که در شهر و حومه
محل پادگان اصلی مامور فرمانداری نظامی می شوند فوق العاده استحقاقی را
معادل (5)/(1) فوق العاده انفرادی مندرج در ماده 14 این آیین نامه از محل
اعتبار مربوط دریافت خواهند داشت .
ماده 35 - این آیین نامه از تاریخ یکم فروردین ماه 1354 قابل اجرا است .
جدول گروه بندی کشورهای جهان موضوع ماده /20 آیین نامه فوق العاده روزانه نام
کشور
گروه
گروه / 1 - آلبانی - آنگولا - اتیوپی - اوروگوئه - اسپانیا - اسرائیل -
آفریقای جنوبی - افغانستان - اکوادور - اوگاندا - ایرلند - روندی - برمه
- بوتسوانا - پرتغال - ترکیه - ترینیه - تونس - جمهوری کره - جمهوری
ویتنام - رواندا - سوازیلند - سودان - سوریه - شیلی - عراق - فی جی -
فیلیپین - قبرس - کامبوج - کلمبیا - کنیا - کامبیا - گینا - لائوس - لسوتو
- ماکائو - مالاوی - مالت - مالزی - مجارستان - مصر - مغرب - مکزیک -
موریتوس - نپال - هندوستان - یمن جنوبی - یمن شمالی - یونان .
گروه / 2 اتریش - اردن - السالوادر - ایتالیا - ایرلند - باربادوس -
بلغارستان - بولیوی - پاراگوئه - پاکستان - پاناما - پرتوریکو -
پروستانزانیا - تاهیتی - تایلند - تیگو - جزایر سیمان - جزایر گومورو و
جمهوری خلق چین - جمهوری فدرال آلمان - جمهوری مالکاش - چاد - چکسلواکی -
داهومی - زامبیا - زیلندنو - ساحل عاج - ساموا - سنگاپور - سومالی - سبلان
- فنلاند - کامرون - کانادا - کستاریکا - گواتمالا - گوپانا - گینه جدید -
لبنان - لوکزامبورگ - لهستان - لیبریا - ماداگاسکار - مالی - موریتانی -
موناکو - نروژ - نیجر - نیکاراگوا - دلتای علیا - هائیتی - هلند -
هندوراس - هنگ کنگ - یوگسلاوی .
گروه / 3 - آرژانتین - آنتیگوا - اتحاد امارات خلیج فارس - اتحاد جماهیر
شوروی - استرالیا - الجزایر - اندونزی - انگلستان - ایلات متحده آمریکا-
ایسلند - بحرین - باهاماس - برزیل - برمودا - بلژیک - جامائیکا - جزایر
آنتیل - جمهوری آفریقای مرکزی - جمهوری دومینیکن - دانمارک - رومانی -
ژاپن - سوئد - سوئیس - سورینام - سیرالئون - عربستان سعودی - عمان (مسقط)
- غنا - فرانسه - قطر - کنگو (برازاویل ) کوبا - کویت - گابن - گرانادا -
گوام - گینه (کوناکری ) - لیبی - مونکولیا - نیجریه - ونزوئلا.
آیین نامه فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و نوزده تبصره و یک جدول به استناد
قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای بودجه جنگ
مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه دهم و روز یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه چهار به ترتیب در جلسات روز سه شنبه سی ام دی ماه و روز سه
شنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب
کمیسیونهای نظام و بودجه شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :