جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

شماره 75085 - 27 /12/1371
وزارت نیرو
هیات وزیران در جلسه مورخ 9 / 12/ 1371 بنا به پیشنهاد شماره 100/6724 مورخ 7/9/1371 وزارت نیرو ، و به استناد ماده (32) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تصویب نمود :
شرکت سهامی آب استان زنجان مطابق اساسنامه زیر تشکیل می شود :

فصل اول – کلیات
ماده 1- با توجه به بند ( ز) ماده ( 5 ) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و ماده (6 ) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای تهران و بند ( ز) ماده ( 5 ) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان که د راین اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده 2- نام شرکت : شرکت سهامی آب استان زنجان است .
ماده 3- مرکز اصلی شرکت شهر زنجان و حوزه عمل آن با تصویب وزیر نیرو تعیین می شود.
ماده 4- نوع شرکت سهامی خاص است .
ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .
فصل دوم – موضوع و هدف شرکت
ماده 6 – شرکت به منظور تصدی اجرای طرحهای تامین آب و آبرسانی برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی و نیز حفاظت و بهره برداری از منابع آب و تاسیسات مربوط در حوزه عمل آن تشکیل می گردد. مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت کماکان با شرکت آب منطقه ای گیلان و یا آب منطقه ای تهران حسب مورد خواهد بود . شرکت برای رسیدن به اهداف خود ضمن هماهنگی با شرکتهای آب منطقه ای گیلان و تهران و وزارت نیرو حسب مورد و به ترتیبی که خواهد آمد مجاز به تصدی امور زیر می باشد :
1- تهیه و اجرای طرحهای احداث مخازن ، آب بندها ،شبکه های آبیاری و زهکشی ، حفر چاه و سایر تاسیسات مورد لزوم وانجام اقدامات لازم به منظور جمع آوری نزولات جوی و تغذیه مصنوعی سفره های آبهای زیر زمینی از محل اعتبارات استانی و یا جلب مشارکت مردم با کسب موافقت سازمان آب منطقه ای ذی ربط از نظر تخصیص آب .
2- تهیه واجرای طرحهای توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملی با کسب موافقت سازمان آب منطقه ای ذی ربط از نظرتخصیص آب و نیز موافقت وزارت نیرو از نظر توانمندی اجرایی و فنی .
3- جلب مشارکت مردم در اجرای طرحهای توسعه منابع آب .
4- نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ایجاد شده و یا واگذار شده به شرکت .
5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه مسائل آب و نیز بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب .
6- انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد .
7- انجام کلیه وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجرای تکالیف وزارت نیرو در امور آب در مواردی که از طرف شرکتهای آب منطقه ای گیلان یا تهران حسب مورد ، به شرکت تفویض اختیار می شود. این بند نافی وظایف و اختیارات سازمانهای آب منطقه ای ذی ربط در محدوده عمل این سازمانها نخواهد بود.
فصل سوم – سرمایه و سهام
ماده 7 – سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ده میلیون ریال که به 1000 سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم می شود . کلیه بهای سهام نقدا پرداخت شده است .
میزان سهام شرکاء بشرح زیر است :
تعداد 475 سهم ازکل سهم متعلق به شرکت آب منطقه ای گیلان و 475 سهم آن متعلق به شرکت آب منطقه ای تهران و 50 سهم دیگر متعلق به شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی می باشد .
ماده 8- افزایش سرمایه شرکت با سرمایه گذاری صاحبان سهام یا ارقام موضوع ماده (9) و مشارکت موسسات و شرکتهایی که تمام یا اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت می باشد با رعایت قوانین مربوطه تامین خواهد شد.
ماده 9- دارایی ، سرمایه و اموال منقول شرکتهای سهامی آب منطقه ای گیلان و تهران و آذربایجان شرقی ، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب استان زنجان قرار میگیرد و به تشخیص وزارت نیرو باید به شرکت اخیرالذکر انتقال یابد ، به قیمت دفتری به این شرکت منتقل و به سرمایه آن افزوده می شود . همچنین بودجه بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنان شرکتهای فوق الذکر ، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت قرار می گیرد ، به شرکت اخیرالذکر ، منتقل می شوند .
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 10 – ارکان شرکت عبارتند از :
الف- مجمع عمومی .
ب – هیات مدیره .
ج – مدیر عامل .
د- بازرس .
مجمع عمومی
ماده 11- نمایندگی سهامی شرکاءبا مدیران عامل ذی ربط می باشد .
ماده 12 – مجمع عمومی بر دو نوع است :
الف – مجمع عمومی عادی .
ب – مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 13 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می شود ،بار اول حداکثر تا پایان تیرماه هر سال برای تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دوم در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه های سال بعد و سایر مسائل مربوط به شرکت منعقد می گردد.
ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده ممکن است در هر موقع بنا به تقاضای یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیات مدیره و مدیر عامل یا بازرس شرکت تشکیل شود.
دستور جلسات مجمع عمومی فوق العاده را کسانی که در خواست تشکیل آن را نموده اند ، تعیین می نمایند.
تبصره – در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومی کتبا از طرف بازرس ( حسابرس ) به عمل آید ، مدیر عامل شرکت موظف است ، ظرف مدت ده روز پس از وصول تقاضا ، برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده دعوت بعمل آورده و دستور جلسه را نیز در دعوت نامه قید نماید.
ماده 15- دعوت مربوط به تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل و علت تشکیل ودستور جلسه ، حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی بوسیله رئیس مجمع یا مدیر عامل کتبا از اعضا ی مجمع بعمل خواهد آمد .
سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرارداد، باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
در موقع ضروری ( به تشخیص رئیس مجمع ) رعایت تشریفات فوق برای تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود.
ماده 16- تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می رسد .
ماده 17- جلسات مجمع عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت ولی تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 18- وظاف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
الف – اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت .
ب – رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه وترازنامه و حساب سود و زیان شرکت .
ج- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته های شرکت.
د- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی سود ویژه شرکت.
ه- انتصاب یاعزل یا انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت .
و- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .
ز- تعیین حق الزحمه بازرس شرکت.
ح – تصویب آیین نامه های مالی ،معاملاتی ، پس انداز و بیمه شرکت یا رعایت مقررات مربوط .
ط- تصویب آئین نامه استخدامی شرکت بر اساس مقررات مربوط .
ی – تصویب تشکیلات شرکت برابر مقررات مربوط .
ک – اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت که د ردستور مجمع قید شده باشد .
ماده 19- امور ذیل از وظایف خاص مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
الف- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .
ب – اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه .
ج- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت .
د- اخذ تصمیم به سرمایه گذاری یا مشارکت با شرکتهای دیگر .
ماده 20 - به منظور تسهیل و تسریع در امور شرکت صاحبان سهام می توانند اختیارات خود را جز در مورد وظایف خاص مجمع عمومی موضوع ماده19 اساسنامه را به ریاست مجمع عمومی تفویض نمایند.
هیات مدیره
ماده 21 – هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود . اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره از میان افراد بصیر توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ماده 22- مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می باشند و انتخاب مجددآنان نیز بلامانع است .
ماده 23- تغییر اعضای هیات مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت ، با مجمع عمومی است .
ماده 24- مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید و انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل بلامانع می باشد .
ماده 25- جلسه هیات مدیره حداقل ماهی یکبار به دعوت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده 26- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که تعیین و تشکیل گردد ، رسمیت خواهد داشت .
ماده 27- تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اتخاذ می شود.
ماده 28- هیات مدیره دارای دفتر ی خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای رئیس و حداقل یکی از اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می رسد.
ماده 29- در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به دعوت رئیس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد. در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضای اصلی به قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
ماده 30 – اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره است .
ماده 31- هیات مدیره ، با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه دارای کلیه اختیارات لازم برای تامین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده 6 می باشد .
تبصره 1- ارجاع دعاوی یا اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش با رعایت مقررات ذی ربط ، منوط به تصویب مجمع عمومی می باشد.
تبصره 2- هیات مدیره به مسوولیت خود می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 32- هیات مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
الف – بررسی و تایید کلیه طرحها و برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشکیلات، آئین نامه های معاملاتی ، استخدامی ، بهره برداری و اداری شرکت به منظور طرح د رمجمع عمومی .
ب – بررسی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز تهیه گزارش سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی همچنین هیات مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سودو گزارش سالانه شرکت را در حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس ( حسابرس ) شرکت ارسال دارد .
ج-مراقبت در حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی و نظارت بر انجام اموری که برای حسن اداره شرکت لازم می باشد.
د- ایجاد تعطیل وانحلال شعب شرکت با تصویب مجمع عمومی .
مدیر عامل
ماده 33- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برکلیه واحدهای شرکت ریاست دارد.
ماده 34- مدیرعامل می تواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان قائم مقام خویش تعیین نماید.
ماده 35- مدیر عامل مسوولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری ، فنی ، مالی ، استخدامی و تشکیلاتی را دارا می باشد.
مواردی از این مسوولیت عبارتند از :
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی
ب- تهیه و تنظیم طرحها ، برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشکیلات و آیین نامه ها جهت تصویب هیات مدیره یا مجمع عمومی ( برحسب مورد ) .
ج – تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره .
د- تعیین روشهای اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه ها و ا بلاغ به واحدهای ذی ربط .
ه – تامین و تدارک کالاها و خدمات و نیازهای مربوط به طرحها و عملیات شرکت و انعقاد قراردادهای لازم با رعایت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد این اساسنامه .
ماده 36 – مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و اداری وحق انتخاب وکلی با حق توکیل را خواهد داشت . همچنین با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی می تواند دعاوی را به داوری با حق سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده 37- مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از معاونین و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسوولیت خود تفویض نماید.
ماده 38- کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا نمایندگی آنان برسد .
ماده 39 – مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند صادر می گردد.
بازرس ( حسابرس )
ماده 40 – شرکت دارای بازرس ( حسابرس ) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود .تا زمانی که بازرس جدید انتخاب نشود بازرس قبلی در سمت خود باقی بوده و به انجام وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد . تجدید انتخاب بازرس قبلی بلامانع است .
ماده 41- وظایف و اختیارات بازرس به قرار زیر است :
الف- رسیدگی به ترازناه و حساب سود و زیان شرکت و ارائه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی . یک نسخه از این گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس برای هیات مدیره شرکت نیز ارسال خواهد شد.
ب- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره و اظهارنامه نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیات مدیره .
ج- بازرس در اجرای وظایف قانونی خود با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت وهرگاه تخلف یا بی ترتیبی و یا اشتباهی مشاهده نماید مراتب را به مدیر عامل نیز اعلام می نماید.
ه – اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده 42 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و اجرای اساسنامه و پایان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 43- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد.
ماده 44- شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه ،آیین نامه های لازم را تهیه و برای تصویب به مقامات ذی ربط تسلیم دارد . تا موقعی که چنین آیین نامه هایی به تصویب نرسیده ، طبق آیین نامه های فعلی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان عمل خواهد شد .
این اساسنامه به موجب نام شماره 4394 مورخ 26/12/1371 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور
– حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
14001
تاریخ تصویب :
1371/12/09
تاریخ ابلاغ :
1372/01/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :