جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 54914/ت 552 ه 23/12/1371
وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 33133/13453-4/30مورخ 8/12/1371 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا تایید وزرای بازرگانی ، صنایع ، معادن وفلزات وصنایع سنگین وبه استناد بند الف ماده (41 ) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ،فهرست فصول وتعرفه های گمرکی کالاهایی راکه جهت تشویق صادرات غیر نفتی به خارج از کشور ،مشمول (100%) معافیت مالیاتی قرارمی گیرند .به شرح پیوست تصویب نمود:
آن تعداد از مواد معدنی مانند سنگ ،گچ وخاک رسی که روی آنها هیچگونه عملیات فرآوری وخردایش انجام نمی شود،در صورت صادرشدن ،مشمول معافیت مالیاتی (100%)نمی شود.درآمد صادراتی سایر اقلام وکالاها واجناس صادراتی که در فهرست پیوست وجود ندارد،مطابق قانون یادشده ،مشمول معافیت مالیاتی (50%)می باشند.
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی
فهرست تعرفه کالاهای صنعتی صادراتی صددرصد معافت از پرداخت مالیات
1 - کالاهای تحت تعرفه های 03/7 و04/7 از فصل 7 (فرآورده های سبزی ونباتات ).
2 - کالاهای تحت تعرفه 03/13 از فصل 13 (فرآورده های گیاهی ).
3 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 15 (فرآورده های روغنی وچرم حیوانی ونباتی )09/15- 08/15- 07/15 - 06/15 – 05/15 –04/15 –03/15 –02/15 –17/15 –16/15 – 15/15 –14/15 – 13/15 – 12/15 –11/15 – 10/15 .
4- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 16 (فرآورده های گوشت وماهی وقشرداران صدفداران ) 05/16 –04/16 – 03/16 –02 /16 –01/16.
5- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 17(شیرینی وفرآورده های قند وشکر ) 05/17 – 04/17 – 03/17 – 02/17 – 01/17 .
6-کالاهای تعرفه 06/18 از فصل 18 (شکلات وسایر فرآورده های خوراکی دارای کاکائو )
7 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 19 (فرآورده های غلات ،آرد ،نشاسته یافکول نانهای شیرینی ) 08/19 –07/19-06/ 19 –05/19 – 04/19 – 03/19 – 02/19 – 01/19.
8 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 20 (فرآوردهای سبزی ونبات جالیزی ومیوه ها ) 07/20- 06/20 - 05 /20 – 04/20 –03/20 –02/20 –01/20 .
9 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 21 (فرآورده های خوراکی گوناگون ) 07/21 –06/21-05/21-04 /21-03/21-02/021
10 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 22 ( نوشابه ها ، آبگونهای سرکه ای ) 10/22 - 02/22 -01/ 022
11 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 23 ( فرآورده های خوراکی برای حیوانات ) 07 /23 -06/23 - 05/23 -04 / 23 –03 / 23 – 02/23 –01/023
12 - کالاهای تحت تعرفه های 02/24 و 01/24 از فصل 24 ( فرآورده های دخانی ) .
13 - کالاهای تحت تعرفه 07/25 و 11/25 و 12/25 و 18/25 و 19/25 و 20/25 و23/25 و 26/25و 27 /25 و 31/25 و 32/25 از فصل 25 ( فرآورده های ساختمان ،نمک و گوگرد ) .
14 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 28 ( فرآورده های شیمیائی غیرآلی ، فرآورده های فلزی آلی و غیر آلی ) 06/28 لغایت 58/28.
15 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 29 ( محصولات شیمیائی آلی ) 01/29 لغایت 45/29.
16 - کالاهای تحت تعرفه های زیر ازفصل 30 ( محصولات داروئی ) 05/30 – 04/30 – 03/30- 02/30 01 /30 .
17 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 31 ( کودها ) 05/31 – 04/31 – 03/31 –02/31 -01/31 .
18- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 32 ( عصاره های دباغی ،مواد رنگی ، مرکب ها ) 05/32 لغایت 13/32.
19- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 33 ( روغنهای اسانس و شبه رزینها ، محصولات عطر و آرایشی ) –1/33 لغایت 06/33 .
20- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 35 ( مواد آلبومینوئیدی و چسب و آتریمها ) 01/35 لغایت 07/35.
21- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 36 ( کبریت و سایر مواد شیمیائی آتش زا ) 01/36 لغایت 08/36 .
22- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 37 ( محصولات عکاسی و سینما توگرافی ) 01/37 لغایت 08/37 .
23- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 37 ( محصولات عکاسی و سینما توگرافی ) 01/37 لغایت 08/37
24- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 38 ( محصولات گوناگون صنایع شیمیائی ) 01 /38 19 /38
25- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 39 ( فرآورده های شیمیائی نظیر پلاستیک ، رزین مصنوعی و غیره ) 01/39 لغایت 07/039.
26- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 40 ( کائوچو ،شیشه و اشیاء ساخته شده از آنها ) 01/40 لغایت 16/40 .
27- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 41 ( پوست و چرم ) 02/41 لغایت 10/41 .
28- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 42 ( محصولات ساخته شده از چرم و روده ) 01/42 لغایت 06/42 .
29- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 44 ( فرآورده های چوبی و حصیر و سبد ) 13/44 لغایت 28/44 .
30- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 45 ( چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آن ) 02/45 لغایت 04/45 .
31- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 48 ( فرآورده های سلولزی ) 01/48 لغایت 21 /48 .
32- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 49 ( محصولات محصولات صنعت چاپ و کتاب ) 01/49 لغایت 06/49 و 08/49 لغایت 11/49.
33- کالاهای تحت تعرفه های زیر ازفصل 50 ( فرآورده های ابریشمی ) 03 /50 لغایت 07/50 و 09/50 .
34- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 51 ( الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی یکسره ) 01/51 لغایت 04/51.
35- کالاهای تحت تعرفه های 02/52 –01/52 از فصل 52 ( نخهای فلزدار ).
36- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 53 ( فرآورده های پشم ، کرک و مو ) 06/53 لغایت 13/ 53.
37- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 54 ( کتان و رامی ) 05/54 - 04/54 –03/54 .
38- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 55 ( منسوجات پنبه ای ) 05/55 لغایت 09/55 .
39- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 56 ( الیاف نسجی و مصنوعی غیر یکسره ) 01/56 لغایت 07/56 .
40- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 57 ( الیاف نسجی نباتی ، منسوجات نخ کاغذی ) 06/57 لغایت 12/57 .
41- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 58 ( محصولات نساجی ) 04/58 لغایت 10/58.
42- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 59 ( محصولات نساجی ) 01/59 لغایت 17/59.
43- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 60 ( کشباف ) 01/60 لغایت 06/60.
44- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 61 ( منسوجات ) 01/61 لغایت 11/61.
45- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 62 ( منسوجات ) 01/62 لغایت 05/62 .
46- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 64 ( کفش و اشیاء همانند ) 01/64 لغایت 06/64
47- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 65 ( کلاه و اجزاء آن ) 01/65 لغایت 07/65 .
48- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 66 ( چتر و غیره ) 01/66 –02/66-03/66.
49- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 68 ( مصنوعات سنگی ، گچی ، سیمان و غیره ) 01/68 لغایت 03/68 و 10/68 لغایت 16/68.
50- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 69 ( محصولات سرامیکی ) 01/69 لغایت 14/69 .
51- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 70 ( شیشه و مصنوعات شیشه ای ) 01/70 لغایت 21/70 .
52- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 73 ( چدن ، آهن ، فولاد ) 01/73 و 02/73 و 05/73 لغایت 22/73 و 24/73 و 27/73 و 29/73 لغایت 39/73.
53- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 74 ( مس ) 01/74 لغایت 19/74 .
54- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 75 ( نیکل ) 04/75 – 05/75 – 06/75 .
55- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 76 ( آلومینیومی ) 01/76 لغایت 16/76 .
56- کالاهای تحت تعرفه های 05/78 و 06/78 از فصل 78 ( سرب )
57- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 79 ( روی ) 04/79 لغایت 06/79.
58- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 80 ( قلع ) 02/80 و 05 /80 و 06/80.
59- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 82 ( ابزارهای فلزی نظیر قاشق و چنگال و غیره ) 01/82 لغایت 15/82.
60- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 83 ( مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی )01/83 لغایت 15/83.
61- کالاهای تحت تعرفه های زیر ا ز فصل 84 ( ماشین آلات ، دستگاهها و ادوات مکانیکی ) 01/84 لغایت 03/84 و 06/84 و 09/84 لغایت 12/84 و14/84 لغایت25/84 و 27/84 و 29/84 لغایت 30/84 و36/84 لغایت 38/84 و 40/84 لغایت 49/84 و 56/84 و59/84 لغایت 63/84 و 65و84.
62- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 85 ( ماشین آلات و دستگاههای برقی ) 01/85 و03/85 و 05 /85 و 06/85 لغایت 28/85 .
63 - کالاهای تحت تعرفه زیر فصل 86 وسائط نقلیه خط آهن و لوازم آن 05/86 لغایت 10/86.
64 - کالاهای تحت تعرفه های زیر فصل 87 وسائط نقلیه زمین 01/87 لغایت 07 /87 و 09 /87 لغایت 14/87 .
65 - کالاهای تحت تعرفه های زیر فصل 89 وسائط ناوبری آبی و شناورها 01/89 لغایت 03/89 و 05/89 .
66- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 90 ( آلات دستگاههای عکاسی و طبی و جراجی ) 01/90 لغایت 29/90
67- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 91 ( اشیاء صنعت ساعت سازی ) 01/91 لغایت 11/91.
68- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 94 ( انواع مبل ، تختخواب و اشیاء همانند ) 01/94 لغایت 04/94.
69- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 96 ( قلم مو ، جارو ، غربال و نظایر آنها ) 01/96 لغایت 06/96 .
70- کالاهای تحت تعرفه های 06/97 و 07/97 و از فصل 97 ( اسباب بازی و سرگرمی ) .
71- کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 98 ( مصنوعات گوناگون ) 01/98 لغایت 16/98.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14010
تاریخ تصویب :
1371/12/16
تاریخ ابلاغ :
1372/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :