جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 1184 /ت 581 ه 25/1/1372
سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/1371 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، وزارت جهاد سازندگی ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهوری و به استناد بند (( ل )) تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور ، آیین نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات
ماده 1- تسهیلات اعتباری موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور از طریق بانکهای ملی ایران ، صادرات ایران ، کشاورزی و بانک تجارت منحصرا برای پرداخت تسهیلات اعتباری جهت تکمیل طرحهای مصوب خود در سال 1370 که از این پس به اختصار بانکهای عامل نامیده می شوند ، بر اساس مقررات این آیین نامه تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده 2- تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای تهیه شده در زمینه های کشاورزی و دامپروری ( از جمله جنگل ، مراتع ، شیلات و آبزیان ) و صنعت ،صنایع روستایی ،صنایع دستی و معدن ، بهداشتی و درمانی ، حمل و نقل ،علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاحتی ، آموزشی ( با اولویت احداث یا خرید مدارس غیر انتفاعی ) و ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد ، طرحهای خود اشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی ، طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ و طرحهای مبتکرین و مخترعین مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و طرحهای زیر بنایی آب و خاک با اولویت مناطق جنگزده و مناطق محروم روستایی و عشایری و تعاونی ها و ایثارگران و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه ( در امر تولیدی) را که دارای توجیهات فنی ، مالی و اقتصادی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکها وفق نمی دهند ، بارعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مذکور در فصول این آیین نامه توسط بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانکهای عامل به طرحهای مصوب سالهای گذشته خود پس از بررسی مجدد توجیهات مالی ، اقتصادی و فنی جهت تکمیل و به بهره برداری رسیدن در اولویت کامل می باشد.
بدیهی است اعطای تسهیلات اعتباری جدید به متقاضیان استفاده کننده از تسهیلات اعتباری سالهای قبل منوط به تعیین تکلیف بدهی های معوق آنان می باشد.
تبصره 2- پنجاه درصد (50%)اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 به شرکتهای تعاونی مطابق بند (( د)) تبصره (3)
قانون بودجه سال 1372 اختصاص می یابد.
تبصره 3- حداقل بیست درصد (20%) اعتبار تبصره (3) به منظور اشتغال ایثارگران ،آزادگان ، جانبازان ،رزمندگان ، خانواده محترم شهدا، مفقودین ، اسرا و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه اختصاص می یابد.
تبصره 4- مبلغ پنج میلیارد ( 5000000000 ) ریال از اعتبار تبصره (3 ) برای طرحهای طراحی مهندسی ، طراحی مونتاژ و طرحهای مبتکرین و مخترعین اختصاص می یابد که توسط بانک ملی ایران و با معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اعطاء خواهد شد.
تبصره 5- ده درصد (10%) از اعتبار تبصره (3) به منظور اجرای طرحهای علمی ، فرهنگی ، هنری ، سینما و هتل در مراکز سیاحتی و جهانگردی ،فیلم سازی و انتشارات اختصاص می یابد تا با نظرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اعطا شود.
تبصره 6- کمیته برنامه ریزی و کمیته بند (( د )) تبصره 3( طرحهای مربوط به تعاونیها ) در استانها ، ستاد آزادگان ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی موظفند حداقل چهل درصد (40%) تسهیلات اعتباری تخصیصی را جهت فعالیت بخشها و دهستانها ی محروم کشور ( که به تصویب هیات وزیران رسیده اند ) اختصاص دهند. دستگاههای ذی ربط مکلفند ، گزارش مربوط به اجرای طرحهای مناطق محروم را با نظارت کمیسیون مناطق محروم استانها هر شش ماه یکبار به دفتر امور مناطق محروم کشور مستقر در نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.
تبصره 7- کمیته های برنامه ریزی استانها موظفند مسایل و مشکلات اجرایی طرحهای موضوع این آیین نامه ، خصوصا طرحهای مربوط به مناطق محروم را بررسی و در مورد رفع موانع اقدام نمایند.
ماده 3- منابع لازم جهت اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه عبارتند از :
1 - سهم سرمایه گذاری مجریان طرحهای مشمول .
2 - منابع داخلی بانکهای عامل .
3 - منابع سایر بانکهای تجاری با نظر بانک جمهوری اسلامی ایران .
تبصره 1- استفاده از منابع مالی سایر بانکهای تجاری برای کمبود منابع مالی بانکهای عامل ، منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در قالب سیاستهای پولی و اعتباری و به ترتیبی که این بانک مقرر می نماید امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و ا عتبار منابع اعتباری مورد نیاز این تبصره را در اختیار بانکهای عامل قرار دهد.
تبصره 3- بانکهای عامل موظفند حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب در هر بخش را برای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه اعمال نمایند.
ماده 4- سهم هر یک از نهادهای مذکور در فصل چهارم این آیین نامه و استانهای مربوط بر اساس تصمیمات متخذه کمیته بند (( و )) تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ خواهد شد.
تبصره : در صورتی که تا پایان شهریور سال 1372 تسهیلات اعتباری تعیین شده به نحو متناسب جذب نشده باشد ، تغییرات لازم حداکثر یک نوبت تا پایان سال و بطور یکجا با موافقت کمیته بند (( و )) تبصره (3) داده خواهد شد
.مشروط بر اینکه در جمع کل تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 تغییری حاصل نشود.
ماده 5- به منظور استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه لازم است در بدو امر طرح مربوط که در بردارنده موارد زیر باشد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تهیه و همزمان به بانک عامل ( در تمامی موارد ) و سازمان برنامه و بودجه استانها و ادارات کل تعاون ( حسب مورد ) ارائه شود :
1 - گزارش توجیهی برای اجرای طرح مشتمل بر توجیه اقتصادی ، مالی و فنی .
2 - شرح عملیات اجرایی و پیش بینی ها و اطلاعات لازم در رابطه با ایجاد بازسازی ، تو سعه ، تکمیل و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی و سایر طرحهای موضوع ماده (2) این آیین نامه .
3 - مشخصات متقاضی یا متقاضیان ، چگونگی و میزان مالکیت آنان ، سوابق کار در رشته های مربوط و مهارتهای شخصی .
4 - تعیین نحوه تامین زمین محل استقرار و اجرای طرح .
5 - مجوزهای لازم مانند موافقت اصولی ،پروانه دامداری ، پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری .
6 - برآورد میزان سرمایه لازم برای اجرای طرح به تفکیک میزان سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز .
7 - پیش بینی صورتهای مالی طرح از قبیل صورت سود و زیان ، گردش وجوه نقدی و ترازنامه .
8 - برآورد طول عمر مفید و طول مدت اجرای طرح همچنین طول مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی .
تبصره 1- طرحهای مربوط به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، آزادگان ، خانواده معظم شهدا و جانبازان
انقلاب اسلامی مستقیما به بانک ملی ایران و طرحهای زیربنائی آب و خاک با مشخصات و فرمهای مورد عمل در سال 1371 به بانک کشاورزی ارائه خواهد شد.
تبصره 2- طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در استانهای ذی ربط و معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی حسب مورد مشمول مصوبه کمیته برنامه ریزی استان یا کمیته موضوع بند (( د )) تبصره (3) خواهند بود .
تبصره 3- کلیه طرحهای تبصره (3 ) با هزینه اجرایی کمتر از هشت میلیون (8000000 )ریال ، با ارائه پروانه تاسیس یا مجوزهای صادر شده از سوی دستگاههای ذی ربط و در مورد تعاونیهای زیر پوشش وزارت تعاون با نظر رعایت مفاد این آیین نامه به ا ستثنای مقررات پیش بینی شده در مواد (5) و عملیات بانکی بدون ربا ، توسط بانک عامل پوشش مالی داده می شوند .
تبصره 4- فرم مشخصات طرح پیشنهادی به بانکهای عامل که حاوی اطلاعات مورد نیاز و اولویتهای اجرایی مربوط به نوع و ماهیت طرحهای مختلف بخشهای تولیدی بوده و در سال 1371 مورد استفاده قرار گرفته اند، حسب مورد در سال 1372 نیز ملاک عمل خواهد بود.
ماده 6- بانکهای عامل ( به استثنای بانک ملی ایران و بانک کشاورزی برای طرحهای زیربنایی آب و خاک و طرحهای موضوع تبصره (3) ذیل ماده (5) که تابع ضوابط خاص در این آیین نامه خواهند بود ) پس از بررسیهای لازم و تشخیص اینکه طرحهای پیشنهادی براساس ماده (5) این آئین نامه دارای توجیهات لازم از نظر فنی ، مالی و اقتصادی می باشند نظرات خود را حداکثر ظرف مدت سی (30) روز حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه استان یا اداره کل تعاون ( برای طرحهای تعاونی ) و متقاضی اعلام خواهند نمود .
سازمان برنامه و بودجه استان یا اداره کل تعاون استان ( فقط برای طرحهای تعاونی ) موظفند طرحهای فوق را همراه با نظر بانک بلافاصله به اعضای کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذی صلاح و مطلع استانداری ، بانک عامل ، سازمان برنامه و بودجه استان ، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ، اداره کل تعاون استان و حسب مورد یک نفر به معرفی دستگاه ذی ربط ( ادارات کل کار و امور اجتماعی ، فرهنگ و ا رشاد اسلامی ، تربیت بدنی ، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، کشاورزی ، صنایع ، صنایع سنگین ، راه و ترابری ، معادن و فلزات و جهاد سازندگی ) اعلام و حداکثر یک هفته بعد در جلسه کمیسیون مطرح نمایند.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت بیست (20) روز طرحهای مزبور را از نظر فنی ، ما لی و اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید کامل طرح ( با حداقل چهار رای مثبت ) ، مراتب را در کمیته برنامه ریزی استان یا کمیته بند (( د )) تبصره (3) مطرح نماید . در صورت تصویب طرح در کمیته برنامه ریزی استان یا کمیته موضوع بند (( د )) تبصره (3) حسب مورد بانک عامل در مورد طرحهای با اعتبار کمتر از ششصد میلیون (600000000 ) ریال قرارداد لازم را با متقاضی منعقد خواهد نمود.
طرحهای مصوب با اعتبار بیش از مبالغ فوق الذکر می باید قبلا از طریق سازمان برنامه و بودجه استان جهت بررسی نهایی و ارائه به هیات وزیران به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود . در صورت عدم تایید طرح ، توسط بانک و کمیسیون موضوع این ماده طرح مزبور در هیچ یک از کمیته های فوق قابل بررسی نخواهد بود.
تبصره 1- ادارات کل تعاون در استانها موظفند ، عنداللزوم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه طرحهای مربوط به تعاونیهای ایثارگران اقدام نمایند و کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط در تهیه طرحها، صدور موافقت اصولی و سایر مجوزها و سایر اقداماتی که برای ارائه و اجرای طرح لازم است همکاری خواهند نمود.
تبصره 2- کمیته برنامه ریزی استان و کمیته موضوع بند (( د )) تبصره (3) موظفند در تصویب طرحها ، آن دسته از طرحهایی را که کمترین ارزبری را دارا می باشند یا صرفه جویی ارزی ایجاد می کنند یا تولیدات و بازدهی آنها زیربنایی و اشتغال زا بوده یا به عنوان مواد ا ولیه مورد مصرف صنایع دیگر خواهند بود ، در اولویت قرار دهند.
تبصره 3- سازمان برنامه و بودجه استانها موظفند در جلسات کمیته برنامه ریزی استان که به منظور بررسی طرحهای ارجاعی تشکیل می شود . از نماینده بانک عامل در تمامی جلسات و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط ( حسب مورد ) دعوت به عمل آورند .
تبصره 4- بانکهای عامل در صورت کمبود کارشناس ، می توانند از امکانات کارشناسی استان استفاده نمایند و سازمانها ، ادارات کل و نهاد ها و موسسات دولتی استان موظفند براساس درخواست بانک ، در بررسی طرحهای پیشنهادی همکاری لازم را معمول دارند.
ماده 7- بانکهای عامل موظفند حسب مورد ، تسهیلات اعتباری مربوط به طرحهای مصوب را در چهارچوب ضوابط و دستورالعملهای اجرایی انواع تسهیلات اعتباری موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات بانکی مربوط تامین و ترتیبی اتخاذ نمایند که تسهیلات موضوع تبصره ( 3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور با ا ولویت کامل و در قالب سقف مجاز اعطای تسهیلات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار اعطا شود. چ
تبصره – تامین اعتبارات مورد نیاز طرحهای ارائه شده در سال 1372 ، صرفا درحد سهمیه تخصیصی به هر استان یا نهاد در همان سال صورت می گیرد.و تخصیص بخشی از تسهیلات لازم از محل اعتبارات سالهای آینده به لحاظ احتمال بروز تغییراتی در ضوابط مربوط امکان پذیر نمی باشد.
ماده 8- مجریان طرحها موظفند طرح موردنظر را تازمانی به بانک عامل ارائه دهند که تصویب آن طرح تا پایان اسفند ماه سال 1372 امکان پذیر باشد و در صورت تصویب حداکثر تا بهمن ماه سال بعد قرارداد لازم را با بانک عامل منعقد نمایند.
ماده 9- بانکهای عامل موظفند منابع اعتباری طرحهای مصوب موضوع این آیین نامه را متناسب با پیشرفت اجرای طرح و همزمان با مصرف سهم متقاضی ( به میزان تصویب شده ) ، در اختیار متقاضیان قرار دهند . طول مدت اجرای طرح ، مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی و تاریخ شروع بازپرداخت این قبیل تسهیلات به ترتیبی خواهد بود که در کمیسیون موضوع ماده (6) این آیین نامه یا بانک عامل ( حسب مورد )بررسی شده و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان یا کمیته موضوع بند (( د )) تبصره (3) یا بانک مربوط ( حسب مورد ) رسیده باشد . در هر حال تاریخ شروع بازپرداخت قبل از شروع بهره برداری نخواهد بود.
تبصره – مجموع مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی با احتساب طول دوره اجرای طرح ( مصوب 1372 ) نباید حداکثر بیش از ده (10) سال برای طرحهای تولیدی ، احداث ساختمان سینما ، مدارس غیر انتفاعی و حداکثر هفت (7 ) سال برای سایر طرحها از زمان اولین پرداخت تسهیلات باشد .
مدت مزبور به نحوی تعیین خواهد شد که بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانکی مقدم بر بازگشت سایر منابع سرمایه گذاری باشد.
ماده 10 – درصورتی که اجرای مصوبات موضوع تبصره (3) قوانین بودجه سنواتی کل کشور بیش از مدت پیش بینی شده در طرح بیانجامد و علل این تاخیر بنا به تشخیص بانک عامل با رعایت ضوابط و مقررات مو ضوع این آیین نامه نسبت به تغییر تاریخ شروع بازپرداخت تسهیلات اعتباری طرحهای مزبور اقدام می نماید . مشروط بر اینکه مجموع طول مدت اجراء و بازپرداخت تسهیلات اعتباری از زمان اولین پرداخت تسهیلات بیشتر از ده (10) سال نشود . در صورتی که بر اساس مفاد این ماده ، مدت اجراء تمدید و زمان شروع بازپرداخت در مورد طرحی تغییر یابد ، مدت زمان تمدید شده مشمول جریمه تاخیر نمی باشد و سود پیش بینی شده در طرح به آن تعلق می گیرد.
ماده 11- سهم منابع سرمایه گذاری مجری طرح در مورد طرحهای مربوط به صنایع روستایی ، خود اشتغالی ،خدمات فنی روستایی ، بازسازی و نوسازی اماکن دامی سنتی ، تعاونیهای تولیدی و اشتغال ایثارگران به پیشنهاد مرجع تصویب کننده طرح در حد توان مجری و حداقل پنج درصد (5%) و در سایر موارد حداقل ده درصد (10%) کل سرمایه گذاری ( مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش ) تعیین می شود.
ماده 12- طرحهای تولیدی و عمرانی ( اعم از تعاونی و غیر تعاونی ) که حداقل هشتاد درصد (80%) مجریان آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش ( 6 ) ماه متوالی یا یکسال متناوب ( غیر از دوران سربازی ) در جبهه ها بوده اند ، یا جانبازان ، آزادگان و مهاجرین جنگ تحمیلی یا خانواده معظم شهدا ، مفقودین ،اسراء (فرزند ، همسر ، پدر و یا برادر ) تشکیل دهند ،در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد امور آزادگان ،ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشد ، و هزینه های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ، و هزینه های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ، تهیه طرح ، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و سایر مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع و تهیه زمین قابل توثیق جزو هزینه های طرح محسوب می شود.
ماده 13- سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی موجود با رعایت مفاد این آیین نامه از محل تسهیلات اعتباری موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور قابل تامین می باشد . تسهیلات اعتباری مربوط به سرمایه در گردش تحت هیچ عنوان نباید به مصرف بازپرداخت بدهیهای قبلی استفاده کنندگان برسد.
ماده 14- سازمان برنامه و بودجه موظف است به نیابت از دولت ،کارمزد و سود طرحهای مذکور در زیر را به میزان هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد متعلق تعهد و پرداخت نماید :
1 - طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده .
2 - طرحهای مربوط به ایثارگران ومعلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی .
3 - طرحهای تعاونی تولیدی .
4 - طرحهایی که در بخشهای محروم و دهستانهای محروم و مناطق عشایری کشور اجراء می شوند.
ماده 15-اعتبار منظور شده در ردیف 601027 به منظور پرداخت کارمزد وسود تنظیم شده وپرداخت اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره (33)قانون بودجه سال 1359 وتبصره (3) قوانین بودجه سنوات 1361 لغایت 1371 می باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه وبودجه تشخیص داده خواهد شد .
ماده 16- دستگاهها ونهادهای مذکور در تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور موظفند گزارش عملکرد تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه را هر (6) ماه یکبار از طریق سازمان برنامه وبودجه به کمیسیونهای برنامه وبودجه ،دیوان محاسبات وامور اقتصادی ودارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند .
ماده 17- بانکهای عامل موظفند همه ساله مانده مطالبات معوق لاوصول خود ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری برای اجرای طرحهایی که براساس مفاداین آیین نامه به تصویب رسیده اند رابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میزان اینگونه مطالبات راتنظیم وحداکثر تاپایان شهریور ماه به سازمان برنامه وبودجه اعلام خواهد نمود .سازمان برنامه وبودجه موظف است مانده مطالبات مذکور رابه میزانی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است در لایحه بودجه سال بعد منظور نماید .
تبصره 1- کمیته برنامه ریزی وکمیته بند ((د)) تبصره (3) موظفند موارد مربوط به عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری وسایر مشکلات طرحها رابررسی وحتی الامکان تسهیلات لازم رادر جهت رفع مشکلات اجرایی طرحها فراهم نموده وترتیبی اتخاذ نمایند تابازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی اینگونه طرحها به موقع صورت پذیرد .
تبصره 2-در مواردی که واحدهایی از محل اعتبارات موضوع تبصره (3)قوانین بودجه سنواتی به مرحله اجراءدرآمده یاایجادشده اند ودر حال حاضر به دلایل ساختاری قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی نیستند یادر حال بهره برداری بوده ولی به دلایل غیر موجه نسبت به باز پرداخت اقساط مقرر اقدام نمی نمایند ،واحدهای مزبور به پیشنهادبانک عامل وموافقت کمیته برنامه ریزی وکمیته 5نفره موضوع بند د تبصره (3) حسب مورد به فروش می رسند (نحوه فروش توسط کمیته های مزبور تعیین می شود ) وپس از تامین مطالبات بانک از محل درآمد فروش ،باقیمانده در حساب خاصی نگهداری می شود .در صورت کمبود درآمدفروش ،مانده مطالبات جهت تامین به سازمان برنامه وبودجه اعلام خواهدشد .
ماده 18-بانکهای عامل موظفند هرشش (6) ماه یکبار راسا“ وبراساس منابع اطلاعاتی خود ،گزارش عملکرد تسهیلات اعتباری اعطایی انواع ومیزان تسهیلات اعتباری اعطایی ونوع طرحها ،همچنین میزان بدهی ناشی از مطالبات معوق لاوصول ونیز میزان کارمزدوسود سهم دولت در مورد طرحهای مشمول وسایر اطلاعات لازم رابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .
ماده 19- ادارات کل تعاون به نیابت از تعاونیهای تحت پوشش خود همچنین وزارت جهادسازندگی ووزارت کار وامور اجتماعی به نیابت از متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری مربوط می توانند اقدامات لازم رامطابق مفاداین آیین نامه وبنابه درخواست آنان ،تامرحله قبل از عقد قرارداد انجام دهند ،در هرحال ، قرارداد لازم بین بانک و استفاده کننده از تسهیلات اعتباری منعقدخواهدشد .
ماده 20 –تضمین های تسهیلات اعتباری موضوع این آین نامه عبارتنداز :
1- تضمین های مربوط به طرحهای قابل بررسی توسط بانک ملی ایران به شرح ماده (29 ) .
2- اعطای اجازه برداشت از حسابهای بانکهای عامل به بانکهای تجارتی تامین کننده کمبود منابع اعتباری (موضوع بند (3) ماده (3) این آیین نامه ) باهماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
3- سازمان برنامه وبودجه به نیابت از دولت مکلف است اعتبار لازم جهت تامین وپرداخت تفاوت کارمزد وسهم دولت به میزان هفتاددرصد (70%) مربوط به تسهیلات اعتباری اعطایی به طرحهای موضوع ماده (14) این آیین نامه ومطالبات معوق لاوصول بانکهای عامل ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای مصوب موضوع این آیین نامه رادر لوایح بودجه سال بعد منظور وبه بانکهای عامل پرداخت نماید.
4- کلیه مستحد ثات ،اموال وداراییهای قابل توثیق ناشی از اجرای طرحهای موضوع این آیین نامه در وثیقه بانکهای عامل قرارخواهندگرفت و چنانچه براساس ضوابط موجود بانکها ،توثیق زمین محل اجرای طرح امکان پذیرنباشد ،بانکهای عامل علاوه بر توثیق مستحد ثات ،اموال وداراییهای پیش بینی شده در طرح که روی زمین احداث ،یا نصب می گردند،می توانند به منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین از متقاضی سفته نیز در یافت نمایند .
همچنین بانکهای عامل می توانند نسبت به قبول رهن اراضی موضوع مواد (31)و(32) ((آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359)) اقدام نمایند .در این موارد کل طرح اعم از زمین ومستحدثات ناشی از اجرای طرح توسط بانک به وثیقه گرفته می شود .باکهای عامل مکلفند در مورد مستحدثات ،اموال وداراییهای موجود درمناطق جنگزده که اسنادآنها در جنگ ازبین رفته است ،تسهیلات ویژه قایل شوند.
تبصره 1- تضمین دولت ،موضوع بند (3)این ماده نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه نبوده وبانکهای عامل مکلفند برای حفظ حقوق خود اقدامات قانونی لازم راجهت مصرف وبازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطایی به عمل آورند ودر مواردزیر برمصرف وبازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطایی نظارت نمایند:
1- نظارت برمصرف صحیح تسهیلات اعتباری اعطایی متناسب باپیشرفت اجرای طرح .
2- نظارت برباز پرداختهای بدیهی های ناشی از تسهیلات اعتباری دریافتی از محل درآمد طرح .
تبصره 2- استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه موظفند اقساط تسهیلات اعتباری در یافتی را به موقع پرداخت نمایند.عدم پرداخت به موقع اقساط بدهی استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می شود.
فصل دوم –ضوابط مورد عمل برای بانک سپه
ماده 21- بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی های لازم ضمن اطلاع به اداره کل تعاون استان تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداداز شرکتهای تعاونی زیرپوشش وزارت تعاون که توانایی واریز وام در یافتی راندارند طبق مقررات مندرج در ضمن عقدبه فروش رسانده واز محل موجودی ومطالبات شرکت واموال وداراییهای سهامداران شرکت ودرآمد فروش ،مطالبات خودودولت راتامین وپرداخت نماید.
تبصره 1- چنانچه مجموع وجوه حاصل از اقدامات مذکور در این ماده (فروش مایملک شرکتها) ،تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک راننماید ،سازمان برنامه وبودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده ومعوق لاوصول راازاین بابت براساس اسناد ومدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سالهای آینده منظور نماید .
تبصره 2- گزارش کامل بدهی هریک از شرکتهای تعاونی ذیربط ومیزان مانده بدهی ناشی از اصل وفرع موضوع تسهیلات ،هر سه ماه یک بار توسط بانک سپه به وزارت تعاون ،بانک مرکزی وسازمان برنامه وبودجه ارسال خواهدشد.
تبصره 3- در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاداین ماده در سالهای گذشته حداکثر دوسال پس از آخرین باز پرداخت توسط گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود وکارمزد بانک خواهدبود ومازادبرآن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی شده وجزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهدشد.
تبصره 4- وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد ،قراردادها ،مدارک،تعهدات ،اطلاعات ووثایق مربوط به این شرکتها وسهامداران آنها راکه در اختیار دارد وبه منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات دراختیار بانک سپه قراردهد.
ماده 22- وضعیت شرکتهای تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون ،توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت وتام الاختیار سازمان برنامه وبودجه ،بانک سپه ووزارت تعاونمورد رسیدگی قرارگرفته ودر صورت تشخیص اینکه هریک از شرکتهای تعاونی مزبور قابلیت باز یافت نداشته وقادر به پرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی نمی باشند ،تمام یا قسمتی از مایملک آنها بارعایت سایر ضوابط ومقررات مندرج در این آیین نامه اجرایی بند ((9)) تبصره (3) قانون ترک تشریفات یا هرطریق دیگری که به صرفه وصلاح دولت باشد به فروش می رسد واز محل درآمد فروش مطالبات بانک ودولت تامین وپرداخت می شود.
فصل سوم –ضوابط مورد عمل برای بانک کشاورزی
ماده 23- کلیه تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی ودامپروری (از جمله جنگل ،مرتع ،شیلات وآبزیان ) توسط بانک کشاورزی اعطا ءخواهدشد .تسهیلات اعتباری مربوط به طرحهای زیربنایی آب وخاک به شرح زیر در اختیار متقاضیان واجدشرایط قرارخواهدگرفت واعطای تسهیلات به سایر طرحهای بخش کشاورزی ودامپروری مشمول ضوابط عمومی این آیین نامه خواهدبود:
تبصره 1- تهیه طرح ،شامل نوعی مالکیت ،مشخصات فنی پروژه ،برآورد هزینه ها مدت زمان لازم برای اجرای طرح ،مدت استهلاک تسهیلات،زمان شروع باز پرداخت وسایر ویژگیهای طرح حسب مورد به عهده وزارت کشاورزی وهیاتهای هفت نفره واگذاری زمین برای طرحهای آب وخاک وشرکتهای آب منطقه ای یاسازمان آب وبرق خوزستان برای طرح های شبکه های آبیاری وزهکشی خواهدبود .
تبصره 2-طرحهای آب وخاک با معرفی وتایید وزارت کشاورزی مستقیما به بانک کشاورزی و طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی با معرفی و تایید شرکتهای آب منطقه ای یا آب و برق خوزستان خواهد بود.
تبصره 3 - تسهیلات اعتباری مربوط به کشاورزان و تعاونیهایی که در اجرای لایحه بودجه قانونی مصوب 26/1/1359 شورای اسلامی زمین دریافت داشته یا صاحب زمین می شوند اختصاص می یابد تا با معرفی هیاتهای هفت نفره و منحصرا برای مصارف آب ،خاک ، حفر چاه ، تجهیزات و تامین ادوات موردنیاز در اختیار آنان قرار گیرد.
ماده 24- بانک کشاورزی موظف است تسهیلات اعتباری طرحهای موضوع ماده (23) این آیین نامه را که دارای توجیهات فنی ، مالی و ا قتصادی بوده و فقط از نظر سهم سرمایه گذاری و وثیقه با مقررات بانکها وفق نمی دهند ، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه استان با رعایت مفاد مواد مربوط مذکور در این آیین نامه و متناسب با پیشرفت عملیات ، پرداخت نماید .
فصل چهارم – ضوابط مورد عمل برای بانک ملی ایران
ماده 25- تسهیلات اعتباری تخصیص یافته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان و بنیاد مستضعفان و جانبازان منحصرا جهت فراهم نمودن موجبات اشتغال جانبازان و فرزندان ، همسران ، پدران ، مادران و برادران شهدا ، مفقودین و اسرای جنگ با روشهای زیر توسط بانک ملی ایران اعطاء خواهد شد :
1 - توسعه شرکتهای موجود
2 - سرمایه گذاری فقط برای تکمیل طرحهای نیمه تمام .
تبصره – بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد آزادگان موظفند حداقل هشتاد درصد (80%) از اعتبارات تخصیصی را به طرحهای مورد نظر در شهرستانها ( به غیر از تهران ) اختصاص دهند .
ماده 26- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان موظفند حسب مورد افراد مذکور در ماده ( 26) را در طرحها و شرکتهایی که به هر عنوان از تسهیلات موضوع این آیین نامه استفاده می نمایند ضمن اشتغال آنها حداکثر ظرف مدت دو سال پس از آغاز بهره برداری سهیم نمایند . انتقال مالکیت به شرح فوق ،رافع تضمینهای مربوط نخواهد بود.
تبصره - بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان موظفند گزارش عملکرد تبصره (3) سنواتی کل کشور مربوط به خود را شامل طرحهای مصوب و اجرا شده و نحوه واگذاری سهام آن به افراد مذکور در ماده (25) را در چهارچوب جدولهای پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه حداکثر لغایت شهریور ماه سال 1372 از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت تقدیم نمایند.
ماده 27- طرحهای مربوط به خانواده معظم شهدا ، مفقودین و اسراء توسط عالیترین مقام بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا نماینده وی و در مورد جانبازان توسط ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان یا نماینده وی و در مورد آزادگان توسط خود متقاضیان با معرفی ستاد آزادگان به منظور استفاده از تسهیلات اعتباری کتبا به بانک ملی ایران ارائه خواهد شد.
تبصره 1- بانک ملی ایران قبل از تعیین محل استقرار طرح و مشخصات حقوقی آن توسط آزادگان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان بررسی طرحهای پیشنهادی را آغاز نموده و نظر خود را دایر بر رد یا قبول طرح و ارائه مشخصات حقوقی زمین و موامفقت اصولی طرحها ( در مورد طرحهای کشاورزی ، پروانه تاسیس ) و سایر مجوزهای لازم خواهد بود.
تبصره 2- بانک ملی ایران با رعایت مقررات داخلی خود می تواند تا پانزده درصد (15%) از هزینه های ثابت طرحها را تحت عنوان هزینه های مقدماتی حداکثر ده (10) روز پس از ارائه موافقت اصولی وزارتخانه یا ارگان ذی ربط در مورد هر طرح در اختیار مجری مربوط که از طرف بنیاد شهید یا بنیاد مستضعفان وجانبازان معرفی شده است اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد.
ماده 28- بانک ملی ایران پس از بررسیهای لازم و تشخیص اینکه طرحهای پیشنهادی دارای توجیهات لازم از نظر فنی ، مالی و اقتصادی می باشند ، پس از اخذ تضمین کافی به شرح ماده (29) تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب قرارداد فی مابین بانک و آزادگان و مجری طرح معرفی شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا بنیاد مستضعفان و جانبازان ، متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی طرح بدون در نظر گرفتن سهم سرمایه گذاری مجری طرح تامین نماید.
ماده 29- تضمین هایی که در قبال تسهیلات اعطایی به طرحهای مشمول توسط بانک ملی ایران اخذ خواهد شد عبارتند از :
1 - تفویض اختیار غیر قابل برگشت برداشت از کلیه حسابهای فعلی و آتی واحد اشتغال بنیاد شهید یا هر واحدی که در آینده وظایف این واحد را به عهده داشته باشد و برداشت از حسابهای بنیاد مستضعفان و جانبازان ( حسب مورد ) نزد کلیه بانکهای کشور به بانک ملی ایران که در قرارداد مربوط به طرح گنجانیده خواهد شد.
2 - توثیق کلیه مستحدثات واموال منقول و غیر منقول و داراییهای قابل توثیق ناشی از اجرای طرح نزد بانک ملی ایران .
3 - در مورد آن دسته از جانبازان و خانواده معظم شهدا ، اسرا و مفقودین که به لحاظ نوع و محل اجرای طرح قادر به سپردن وثیقه موضوع بند (2) این ماده نمی باشند ، ضمانت کتبی بنیاد شهید یا بنیاد مستضعفان و جانبازان ( حسب مورد ) جایگزین خواهد شد.
4 - نهادهای مذکور در این فصل ( حسب مورد ) بازپرداخت مطالبات بانک ملی ایران ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه را بدون قید وشرط و بطور غیرقابل برگشت تعهد و تضمین می نمایند.
ماده 30- مهلت لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک ملی ایران با توجه به ماهیت طرح حداکثر ده (10) سال تعیین می شود. اولین قسط بازپرداخت شش (6) ماه پس از شروع بهره برداری خواهد بود.
ماده 31- بانک ملی ایران حداکثر ظرف (30) روز طرحهای کمتر از پنجاه میلیون (50000000 ) ریال و حداکثر ظرف (45) روز سایر طرحها را بررسی و نتیجه را حسب مورد به ارائه کننده طرح اعلام می نماید.
در صورتی که طرحی قابل توجیه نباشد دلایل آن می باید از طرف بانک ملی ایران به ارائه کننده منعکس شود.
ماده 32- ضوابط مندرج در ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1369 کل کشور در مورد نحوه انتقال طرحهای مربوط به اشتغال جانبازان از بنیاد شهید انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در سال 1372 نیز ملاک عمل خواهد بود.
ماده 33- بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد آزدگان برای اجرای طرحهای جدید جهت اشتغال خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان باید طرحهای خود را به بانکهای صادرات و کشاورزی ارائه نموده و با رعایت سایر مواد این آیین نامه از تسهیلات اعتباری تبصره (3) در استانها استفاده نمایند . کمیته های برنامه ریزی بند (( د )) تبصره (3) موظفند اعطای تسهیلات اعتباری به این طرحها را در اولویت قرار دهند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14020
تاریخ تصویب :
1371/12/26
تاریخ ابلاغ :
1372/02/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :