جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 1480 / ت 582 ه 31/1/1372
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 22011 /011 مورخ 11/12/1371 وزارت کشاورزی و تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنایع سنگین ، صنایع ، نیرو بازرگانی و رئیس سازمان برنامه وبودجه و به استناد تبصره های (2) و (3) ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی مصوب 1369 ، تصویب نمود:
اساسنامه زیر به عنوان اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی آن ، جایگزین اساسنامه شرکت مزبور ، موضوع تصویبنامه شماره 49185 / ت 211 ه مورخ 13/6/1369 می شود.

فصل اول – کلیات
ماده 1- به منظور اجرای مفاد بند ((ه )) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت کشاورزی می باشد .
ماده 3- مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 4- مرکز اصلی شرکت تهران است . شرکت می تواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.
ماده 5- سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد (10000000000 ) ریال می باشد که به ده هزار ( 10000 ) سهم یک میلیون (1000000 ) ریالی تقسیم می شود و تماما متعلق به دولت است . سرمایه اولیه شرکت و تقسیم می شود و تماما متعلق به دولت است . سرمایه اولیه شرکت و افزایشهای بعدی آن از محل وجوه موضوع بند (( 5 )) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تامین می شود.
ماده 6- هدف شرکت خودکفایی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور می باشد . شرکت برای نیل به این هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد :
1- مطالعات فنی ، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر مجموعا به مساحت هشتاد و چهار هزار (84000 ) هکتار خالص و احداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر ، خمیر کاغذ ،کاغذ چاپ و تحریر ، خوراک دام ،نئوپان ( فیبر فشرده ) ،پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی لازم .
2 - عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح ،ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث مزارع نیشکر ، ایجاد راهها ، خطوط راه آهن و سایر تاسیسات ارتباطی .
3 - عملیات کشاورزی و بهره برداری جهت تولید نیشکر و سایر محصولات کشاورزی که مرتبط با هدف شرکت باشد.
4 - احداث کارخانه های تولید شکر ، خمیر کاغذ ،کاغذ چاپ و تحریر ، خوراک دام ، نئوپان ( فیبر فشرده ) ، پروتئین دامی و سایر صنایعی که مرتبط با هدف شرکت باشد .
5 - خرید و بکارگیری و واگذاری اعم از اجازه یا فروش ماشین آلات و وسایل حمل و نقل کشاورزی ، صنعتی و عمرانی مورد نیاز .
6 - ایجاد ساختمانهای کشاورزی ، صنعتی ،اداری و مسکونی مورد نیاز و واگذاری آنها.
7- خرید و یا اجازه زمین و ساختمان ?AQ??????????8- ?????????9- ?????????????????10- ????????????????????11- ?????
12- انجام سایر عملیات ، که مرتبط با هدف شرکت باشد.
فصل دوم – ارکان شرکت چ
ماده 7- ارکان شرکت عبارتند از :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره .
3 - هیات عامل .
4 - بازرس ( حسابرس ) .
مجمع عمومی :
ماده 8 - اعضای مجمع عمومی عبارتند از :
1- وزیر کشاورزی ( رئیس مجمع عمومی ) .
2-وزیر امور اقتصادی و دارایی .
1 - وزیر صنایع سنگین .
2 - وزیر صنایع .
3 - وزیر نیرو.
4 - وزیر بازرگانی .
5 - رئیس سازمان برنامه و بودجه
ماده 9- جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی ،بودجه و سایر وظایف مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس ( حسابرس ) شرکت ، حداکثر ظرف (15) روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل چهار رای موافق معتبر است .
ماده 11- وظایف مجمع عمومی عبارتند از :
1 - نصب و عزل رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس هیات عامل .
2 - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و رئیس هیات عامل و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) شرکت .
3 - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه ، صورتهای مالی و گزارشهای هیات مدیره و بازرس ( حسابرس ) شرکت .
4 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی مورد نیاز شرکت .
5 - پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیات وزیران .
6 - اتخاذ تصمیم و ا صلاح ماده (5) اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت.
7 - اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تاسیس شرکت و مقررات این اساسنامه ، قانون تجارت و سایر موارد قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد.
8 - اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری ،با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران .
هیات مدیره :
ماده 12- هیات مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و حداقل چهارنفر افراد ذی صلاح دیگر می باشند که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . تا انتخاب هیات مدیره جدید هیات مدیره قبلی به مسوولیت خود ادامه خواهد داد.
تبصره – در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره ، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد .
ماده 13- جلسات هیات مدیره حداقل دوباره در هر ماه بنا به دعوت رئیس هیات مدیره شرکت تشکیل می شود و تصمیمات آن با آرای موافق اکثریت کل اعضا ء معتبر است .
تبصره – صورتجلسات هیات مدیره پس از امضای اعضای حاضر ، توسط رئیس هیات مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده 14- وظایف و ا ختیارات هیات مدیره عبارتند از :
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت .
2 - بررسی ، تایید و ارائه برنامه و بودجه ، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی .
3 - بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در قالب تشکیلات کلی مصوب مجمع عمومی .
4 - بررسی و پیشنهاد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
5 - بررسی در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات .
6 - بررسی و تایید آیین نامه های مالی و معاملاتی و پیشنهاد به مجمع برای تصویب .
7 - نصب و عزل اعضای هیات عامل موضوع ماده (15) به استثنای رئیس هیات عامل و تعیین اختیارات و مسوولیتهای آنها .
8- تصویب آیین نامه اداره جلسات هیات عامل .
9- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات عامل و ارزیابی عملکرد هیات عامل ( باستثنای رئیس هیات عامل ) .
10- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری در چهارچوب برنامه و بودجه که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد .
بررسی و تصویب آیین نامه های اداری ، پرسنلی و سایر آیین نامه های اجرایی مورد نیاز شرکت.
تبصره 1- تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره و همچنین مسوولیت ایجاد هماهنگی ها و اعمال نظارتهای منبعث از وظایف و اختیارات هیات مدیره در جهت تحقق اهداف شرکت به عهده رئیس هیات مدیره است .
تبصره 2- هیات مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به هیات عامل یا هر یک از اعضای هیات عامل یا هر یک از کارکنان شرکت با پیشنهاد هیات عامل تفویض نماید.
هیات عامل :
ماده 15- هیات عامل بالاترین رکن اجرایی شرکت می باشد که اعضاء( به استثنای رئیس هیات عامل ) و تعداد و وظایف و اختیارات آن را هیات مدیره تعیین می کند.
تبصره – هر یک از اعضای هیات عامل در حوزه مسوولیتی که هیات مدیره تعیین می کند مسوولیت و اختیارات اجرایی لازم را داشته و می توانند بخشی از اختیارات خود را با تصویب هیات عامل به هر یک از کارکنان شرکت واگذار نمایند.
ماده 16- رئیس هیات عامل را مجمع عمومی شرکت انتخاب می کند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :
1- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره .
2- نظارت بر اجرای برنامه و تهیه وارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره .
3- تهیه صورتهای مالی شرکت وارائه آن به هیات مدیره .
4- ایجاد هماهنگی بین شاخه های سازمانی تحت نظر هیات عامل .
5- نمایندگی هیات عامل در جلسات هیات مدیره .
6- تهیه آیین نامه های مالی ،معاملاتی و پرسنلی و سایر آیین نامه های اجرایی شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره .
7- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و یا اطلاع و سازش در دعاوی به هیات مدیره .
8- اداره جلسات هیات عامل .
تبصره – عضو هیات مدیره می تواند با تصویب هیات مدیره عضو هیات عامل نیز باشد.
ماده 17- کلیه قراردادها ،چکها و اسناد مالی تعهد آور شرکت با امضا ی مشترک رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود .ضمنا هر یک از اعضای هیات عامل در حوزه اختیارات و مسوولیتهای خود مجاز است نسبت به امضای اسناد تعهد آور مالی و چکها و قراردادهای خود به اتفاق فرد دیگری که بوسیله هیات مدیره تعیین می شود ، اقدام نماید.
بازرس ( حسابرس ) :
ماده 18- بازرس ( حسابرس ) شرکت را مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب می کند.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 19- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.
ماده 20 – شرکت مکلف است حداکثر یکسال پس از تاریخ بهره برداری از هر یک از واحدهای تولیدی که براساس مفاد بند (( 5)) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده اند ، نسبت به تاسیس شرکتهای سهامی عام به منظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آنها به عموم متقاضیان ،اقدام نماید.
تبصره – سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتهای سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 4380 مورخ 23/12/1371 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
14024
تاریخ تصویب :
1371/12/12
تاریخ ابلاغ :
1372/02/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :